Te midden van heel de wereld moet Nederland de groene heilstaat worden, met Amstelveen als de groenste stad. Want de gemeente werd volgens een klinkklare leugen, die de politiek er ter wille van de citymarketing gaan in houdt, al eens uitgeroepen tot de groenste van heel Europa. Daarmee verwijst men naar de uitslag van een wedstrijd die in Boedapest bekend werd gemaakt, waar diverse gemeenten een gouden plak kregen, waaronder Amstelveen. Maar goed, een leugentje om bestwil. Als het om reclame gaat, is gemeentelijk liegen blijkbaar niet per se uitgesloten.

Hetzelfde geldt voor het klakkeloos volgen van wat (inter) nationaal wordt voorgeschreven en geloofd op het gebied van het klimaat. Weg lijkt de burgerlijke ongehoorzaamheid waarmee wethouder Herbert Raat eens dreigde in Den Haag, toen daar een wet was ontdekt waarom hier een bouwwerk minimaal een half jaar moest worden uitgesteld, wegens de aanwezigheid van twee vleermuizen. Er hingen tientallen vleermuizenkasten in de buurt, maar ja, wet  is wet. De wethouder zal het wel in diplomatieker taal hebben gezegd, maar het komt er op neer dat men op het verbiedende ministerie de pest kon krijgen en er in Amstelveen gebouwd ging worden. Prompt kwam er een ontheffing.

Coalitie

Diezelfde houding had ik nu verwacht van de VVD, in Amstelveen nog steeds de grootste, maar blijkbaar wil die zowel de naar links afgezwaaide landelijke partij als de lokale  coalitie (met D66 als tweede en de PvdA) niet in de wielen rijden. In de gemeenteraad dringt elke motie op wéér een onderzoek aan, maar dat van niet met griezelige Greta uit Zweden instemmende wetenschappers wordt gewoon doodgezwegen. De lokale politiek volgt klakkeloos de landelijke en die is er van overtuigd dat de aarde zonder menselijk ingrijpen naar de kloten gaat. Alles op alles moet dus worden gezet, opdat ook Amstelveen de klimaatakkoorden van Parijs op tijd haalt. Wat dat ook kost, naar nationaal evangelie van Nederland, wat vrijwel in geen enkel ander land klink. En tot staving van het verdienmodel van een compleet nieuwe sector met allemaal ondernemers voor wie duurzaamheid nu eenmaal kassa betekent.

Voor de ook lokale politiek is het een uitgemaakte zaak dat het klimaat door de mens wordt bedreigd en iedereen die daar anders over denkt is even gek als de wetenschappelijke inzichten waarop hij zich baseert.

 Gek

Natuurlijk behoren de 500 wetenschappers en klimaatdeskundigen uit dertien landen nu weer tot dat idiote gilde. Misschien deden zij in hun leven veel goed, maar ja de dementie heeft bij sommigen wat vroeg toegeslagen. Dat zij samen een Europese Verklaring over het Klimaat opstelden, waarin zij aandringen op stoppen van de klimaathysterie, kreeg dan ook in de media weinig aandacht en behoort natuurlijk ook tot het rijk der fabelen. Zo ook de essentie van hun verklaring. Die houdt in dat er absoluut geen klimaaturgentie is, de opwerking veel trager gaat dan was voorzien, de klimaatpolitiek zich baseert op onaangepaste modellen, CO2 geen bedreiging maar juist voedsel is voor de planten en daarmee grondslag van alle leven op aarde, klimaatopwarming niet voor meer catastrofes zorgde en de politiek de wetenschappelijke en economische realiteit moet respecteren. Maar ja, wetenschappers zijn het niet met elkaar eens. Maar de meerderheid der politiek vertrouwt er op een nergens aangetoond aandeel van 97 % van hen te volgen. Die zich blijkbaar laten leiden door een gehandicapte tiener.

Neutraliteit

Volgens de 500 gekken bestaat er geen enkele reden om radeloos te worden, maar dat zou de degenen die aan het klimaat vorstelijk verdienen weer radeloos maken.

Het gilde verzet zich op even wetenschappelijke gronden als haar tegenstanders tegen een noodlottig en naar hun mening irrealistisch beleid dat tegen 2050 neutraliteit nastreeft. Doelstelling van de internationale politiek moet zijn te voorzien in betrouwbare en goedkope energie, vinden zij. Maar iets als biomassa, waaraan nu al grote natuurgebieden ter wille van de winst worden opgeofferd, is natuurlijk een lachertje. Of die realiteit trouwens al in Amstelveen is neergedaald weet ik niet.

17 REACTIES

 1. Dat de hr Bos van leer trekt tegen de klimaatfanaten en de hypocrisie van enkele partijen in hun kielzog, kan ik mij voorstellen, maar ik denk dat hij als christen moet toegeven dat het ongebreidelde aanjagen van het consumentisme ook geen weldaad voor de Schepping is, zoals de afgelopen 50 jaar is gebeurd.

  • Ik heb het niet over ongebreideld aanjagen van consumentisme, maar verwacht als christen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die laat na de wederkomst van Christus overigens nog 1000 jaar op zich wachten, want Hij stelt hier orde op zaken. Overigens is niet iedere gelovige een chiliast (1000 jaar leer),maar zeker is de nieuwe hemel en aarde. Politieke partijen die de Theocratie via democratie willen bereiken (zoals SGP) begrijp ik niet. Wat mij opvalt is dat wetenschappers die er wat anders over denken dan nu de trend is, als gekken worden weggezet. Eén geluid is zaligmakend.

   • Het Appianisme vind ik ook griezelig. Voor de rest laat christenen in hun waarde zo lang ze het ook bij jou doen.
    @ Johan ik denk dat je mij niet hebt begrepen. Als niet- christen, maar wel opgevoed in die geest door m.n. mijn moeder is mij altijd voorgehouden dat de gehele Schepping ( dus ook de natuur) is gemaakt door God en dat wij ( als christen) deze schepping zo goed mogelijk achter dienen te laten.
    Door onze economische activiteiten gevoed door ons consumentisme beschadigen wij die eerder. Vandaar dat ik die link tussen jou als christen en milieuactivisme legde.
    En extremisten vind je overal. Bij elk “isme”, zoals ik er hierboven al één noemde. 😂😂

    • Ik begrijp je moeder wel. Het is ook niet zo dat ik de schepping bewust schade wil toebrengen, maar de schepping – die nu geregeerd wordt door de ‘god dezer eeuw'(de duivel) – vindt zichzelf belangrijker dat de Schepper. We zien wat daar van terecht komt. Maar God laat het tot de wederkeer van Christus aan de mensheid over om de duisternis en dode wereld te regeren. En die slaagt er blijkbaar niet goed in. Nu buigt men kennelijk voor de klimaathysterie (omdat men denkt alles zelf in de hand te hebben), maar ook dat loopt op een teleurstelling uit. Maar ja, de wereld ziet in Christus de vijand die niet aan de menselijke norm voldoet. In de Bijbel staat dat er veel oorlogen, aardbevingen, criminaliteit en zo meer zullen zijn tegen het einde. En de wetenschap zal toenemen.

     We zijn aardig op weg.

    • Ik kan je volgen dat de mensen falen, maar ik geloof wel dat de mens zowel iets goeds als iets kwaads in zich heeft en dat de mens roofbouw aan het plegen is. Daarom zie ik dat klimaatactivisme als een soort tegenbeweging. Dat sommigen doorslaan in hysterie ben ik met je eens, maar om helemaal niets te doen vind ik getuigen van fatalisme. Dat lijkt mij als niet- gelovige ook niet christelijk.

     • Het is niet wat de Bijbel zegt.In Romeinen 3:23 bijvoorbeeld staat: “Niemand is goed, zelfs niet tot één toe.” De wereld heeft massaal God als Schepper afgewezen, daarvoor stuurde Hij de Here Jezus om aan de eis van Zijn gerechtigheid te voldoen. Dat de schepping denkt het zelf wel te regelen komt voort uit haar hoogmoed, afwijzing van elk Goddelijk ingrijpen en is schepping-gericht, niet Schepper-gericht. Ook de klimaatbeweging is een ongelovige beweging (hoewel inderdaad ook christenen zich ertoe laten verleiden) die voortkomt uit vasthouden wat we hebben. De Bijbel spreekt steeds over een ‘gelovig overblijfsel’. Ik respecteer iedereen die het daar niet mee eens is, maar mijn geloof in God is nu eenmaal groter dan in de mens. Kijk, de mens heeft zich eerst door en door ontwikkeld, er een zooitje van gemaakt en denkt nu: Waar zijn we mee bezig geweest? En meent de oplossing zelf wel te hebben. Sommige christenen halen ineens het ‘rentmeesterschap’ van stal, maar zijn in doorsnee meer schepping dan Schepper gericht.

 2. JB, u schrijft dat politici denken dat de aarde zonder menselijk ingrijpen naar de kloten gaat, maar de verstandigen onder hen weten dat dit juist dóór menselijk handelen gebeurt. Verbranding van fossiele- en bio-brandstoffen op de huidige schaal verwarmt en vervuilt de aardse atmosfeer. Natuurkundige wetten laten zich nu eenmaal niet wegwensen. Wellicht bent u geen bèta.

  U schamper over ‘een compleet nieuwe sector met allemaal ondernemers voor wie duurzaamheid nu eenmaal kassa betekent’. Mogen alleen vervuilende industrieën van u geld verdienen?

  CO2 is inderdaad voedsel voor planten, maar in een te grote concentratie is het giftig en schadelijk. Hetzelfde geldt eigenlijk voor alle voedingsstoffen en zelfs te veel water kan dodelijk zijn.

  U noemt Greta Thunberg ‘griezelig’ omdat zij het syndroom van Asperger heeft. Hoe u denkt over mensen met het syndroom van Down durf ik niet te vragen. Greta is bepaald niet gehandicapt maar juist erg intelligent en vooral ook erg eerlijk. Dat wordt niet door iedereen gewaardeerd.

 3. Frank Bikker, ik zie dat je weer persoonlijk wordt. Je kunt het niet laten, lekker laf gedekt door een schuilnaam.

  Ik laat christenen in hun waarde, maar als hun idool ‘orde op zaken gaat stellen’ (zoals Johan Bos schrijft) en een totalitaire werelddictatuur wil vestigen, dan wordt het tijd voor kritiek, verzet en desnoods opstand of zelfs oorlog.

 4. Iemand die gelooft in wereldoorlogen met miljoenen doden (de niet-christenen en ongelovigen) om ‘orde op zaken te stellen’, mag krachtig worden tegengesproken.

  De Christus die ik mij herinner van catechisatie en die aan het woord is in de Bijbels in mijn boekenkast, was een prima mens en niet zo’n gewelddadige dictator als waar JB het over heeft.

  Dat de aarde opwarmt door massale verbranding van fossiele grondstoffen, is een natuurkundig proces. Daarvoor is de mensheid verantwoordelijk en alleen die moet nu proberen om erger te voorkomen.

 5. Frank, je moeder heeft jou geleerd dat de gehele Schepping (dus ook de natuur) is gemaakt door God en dat christenen deze schepping zo goed mogelijk achter dienen te laten.

  Hoe zit het dan met de miljarden niet-christenen die (neem ik aan) ook door God (if any) geschapen zijn? Wordt van hen ook verwacht dat zij goed zorgen voor de aarde en alles wat daarop leeft?
  Volgens Johan Bos vast niet, want zijn Christus zal korte metten met hen maken.

  • U wilt mij in de mond leggen dat Christus oorlogszuchtig is, terwijl Hij zich als Vredestichter zal manifesteren. Maar de Schepper wil wel Zijn eigen schepping terug. Daar zijn veel mensen tegen. Het is niet aan mij te oordelen over niet-gelovigen (“mij komt de wrake toe”, zegt God). Het is een beetje als met Noach, toen maar acht mensen in de ark gingen en de rest hem voor gek verklaarde. We weten hoe dat toen volgens de Bijbel is afgelopen. Mogelijk volgens u ook een sprookje. Zoals Noach decennia lang volgens velen in sprookjes bleef geloven…

 6. Johan Bos, u verwacht een massaslachting van miljarden mensen, maar toch vindt u zichzelf geen doemdenker. Ik vraag mij af wat u dan wél onder doem verstaat.

  De Christus die de meeste mensen kennen, is niet de massamoordenaar en naar wereldheerschappij strevende  dictator waarin u met een relatief gering aantal christenen in geloven, maar een milde en wijze man die geweld en overheersing afwijst.

  Als ik u goed begrijp, zal God wraak nemen op de mensen die zich niet tot uw soort christendom hebben laten bekeren.

  U denkt dat alleen u en die andere christenen, tezamen ‘de gemeente’, zullen worden opgenomen in het wereldrijk van God cq Christus en dus gespaard zullen blijven. Dat is een geloof om te benijden maar ik houd liever mijn gezonde verstand erbij.

  Greta Thunberg heeft gelijk dat dringende maatregelen nodig zijn om de aarde leefbaar te houden voor het gros van de mensen. (De rijken en machtigen zullen altijd wel goed voor zichzelf kunnen blijven zorgen.) De aarde hoeft niet gered te worden want die kan het prima stellen zónder mensen.

  • Nee hoor, er is maar één Gemeente. U, overeenkomstig de briesende leeuw die de schepping nu regeert, vertrouwt op uw gezonde verstand ik op mijn geloof in een almachtige schepper. Dat u beweert dat ik een massaslachting verwacht, is uw interpretatie van mijn woorden. U maakt geen enkel verschil tussen Jezus en de opgestane Christus. Ja, Hij vestigt een theocratie en geen democratie waarbij Hij mensen (die er niets van terecht hebben gebracht) eens naar hun mening vraagt. Het is Zijn schepping en die eist Hij terug. Maar daar bent u het niet mee eens. En blijkbaar hebt u ook de Bijbel uiterst selectief gelezen.

 7. Als Christus ‘orde op zaken gaat stellen’, ‘zijn Schepping gaat opeisen’ en een theocratie gaat vestigen in een wereld waarin miljarden mensen niet tot de Gemeente behoren, dan is een massaslachting de enige mogelijkheid.

  In een email aan mij schreef u dat de bijbel het heeft over ‘een grote verdrukking’. Dat lijkt mij nogal zachtjes uitgedrukt. Daarbij vergeleken waren de wereldoorlogen een picknick. Geef mij Greta Thunberg maar. Bij u vergeleken is zij een optimist, het zonnetje in huis.

 8. Dit gaat mij allemaal boven mijn pet. Ik heb wel veel christenen gezien die goed trachten te doen uit naam van hun geloof. Maar hetzelfde geldt ook voor allerlei andere mensen. Ook heb ik veel mensen gezien, die hun eigen isme / geloof misbruikten ter meerdere glorie van zichzelf.
  Mijn idee is dat elk gezond mens van binnen heel goed weet, of hij nu goed of fout bezig is. En dat is geen kwestie van logica. Daarom stuit het mij tegen de borst dat milieuextremisten zo’n meisje als die Greta als boegbeeld gebruiken, terwijl zij heus wel intelligent zal zijn maar door haar handicap een stuk van de realiteit mist. Ik vind dit onethisch gedrag . Hoe goed het doel ook moge zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.