Omdat hij als wethouder, overigens samen met toenmalig burgemeester Jan van Zanen, vele naar Haarlem en Den Haag trok om onder de A9-tunnel uit te komen, wordt Herbert Raat verweten de verbrede rijksweg als scheiding tussen Amstelveen Noord en Zuid alleen op zijn geweten te hebben. Dat wordt, overigens zelden luidkeels, tegengesproken door voorstanders van de vervanging van een tunnel door twee overkoepelingen.

Voor degenen voor wie het tunnelplan van wethouder Remco Pols (PvdA) had moeten worden uitgevoerd, is er in hoofdzaak maar één schuldige aan het niet doorgaan daarvan: Herbert Raat. Die zou de gehele gemeenteraad, in feite heel de gemeente, in zijn zak hebben. Een dergelijk politiek overwicht wordt in alle toonaarden door zijn VVD-fractie, maar ook door andere partijen (die daarin een dictatuur in plaats van een democratie zien) ontkend.

Blunders

Nu hij door sommigen als  nieuwe burgemeester van Amstelveen wordt genoemd, een ambt dat hij zelf zei hooguit als gekozene en niet volgens de nu gebruikelijke benoemingsprocedure te wensen, klinken de proteststemmen tegen wat in hun ogen een drama zou betekenen. Niet alleen wegens die A9-tunnel trouwens, maar ook op andere beleidsterreinen zou hij van de ene blunder in de andere vervallen.

Tegenstander Van Sluyters van Herbert Raat, wijdde er een ingezonden stuk in het Amstelveens Nieuwsblad aan, reagerend op een scribent die Raat de ideale nieuwe burgemeester vond. De tegenstander van Raat diste opnieuw het A9-tunnel verhaal op als brevet van onvermogen.

Verbazing

Een van degenen die daar weer op reageerde is ex-raadslid (VVD) Walter Vervenne. De tunnelaanbidders spreken over een gemiste kans. Aan de tunnel zou Amstelveen minimaal € 100 miljoen moeten bijdragen, volgens heen geen enkel, volgens anderen een groot financieel probleem. Het zou, zeggen zij, bij die honderd miljoen bij lange na niet gebleven zijn. Maar GroenLinks, voorstander van een tunnel, liet in een raadscommissie opnieuw weten dat de tijden zijn veranderd en Amstelveen dat geld nu wel kan ophoesten.

“Tot mijn verbazing haalt Van Sluyters uit naar wethouder Herbert Raat als de enig verantwoordelijke persoon bij de keuze van de nu geplande verdiepte uitvoering van de verbrede A 9”, zegt Vervenne. Volgens hem kwam destijds de financieringslast niet alleen neet op die honderd miljoen, maar ook op € 60 miljoen voor infrastructuur en zou heel dat bedrag uit 3000 koopwoningen en kantoren in het A9-gebied moeten komen. Bovenop de tunnel mocht niet worden gebouwd.

Vreemd

Intussen is het wel vreemd dat Amsterdam en Badhoevedorp (Haarlemmermeer) iets voor elkaar kregen wat Amstelveen niet lukte. Zij kregen wel respectievelijk een tunnel en een omlegging (overigens omdat één burger zijn strijd won). Tegenstanders van Raat wijzen daar steeds op, hoewel hij in een raadscommissie – waarin GroenLinks er nog eens aan herinnerde nooit  met het opgeven van de tunnel te hebben ingestemd – zei dat het niet alleen om € 100 miljoen en de rest ging, maar ook om veel te verwachten veel infrastructurele problemen, doordat de afslagen van de rijksweg zouden verdwijnen.

As

Vervenne geeft toe dat er in 2005 voor een tunnel werd gekozen. De bijdrage zou uit het her-ontwikkelen van de strook grond er omheen komen, maar niemand wist hoeveel die op zou leveren. Er zijn, behoudens wat ideetjes van raadsfracties, nooit plannen gemaakt. Het ex-raadslid wijst er op dat men gemeenteraadsbreed de A9 wel zag zitten, omdat die de bereikbaarheid van Amstelveen zou vergroten. Herbert Raat was destijds geen wethouder. Het Rijk startte destijds ook een studie naar de as Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). In de daartoe gevormde werkgroep, zat Amstelveen niet, maar de gemeente hoorde van de voornemens en was ongerust over de plannen. De ontstane onrust was te zien in een Amstelveense zienswijze (=klacht) naar het Rijk. Omdat toenmalig minister Camiel Eurlings snel zijn urgentieprogramma Randstad naar de Tweede Kamer wilde sturen, kwam het “SAA tracébesluit” voornemen in een versnelling terecht.

Onduidelijk

Uiteindelijk kwam een contract met allerlei partijen er over de 100 miljoen (prijsniveau van 2007), die Amstelveen aan een tunnel zou bijdragen, exclusief tegenvallers.  Amsterdam betaalde maar € 70 miljoen,  Almere € 21 miljoen, Stadsregio Amsterdam € 20 en de provincie Noord-Holland € 50 miljoen. “Waarom Amstelveen € 100 miljoen van in totaal ingebracht 261 miljoen euro moest betalen is onduidelijk”, zegt Vervenne. “Amstelveen heeft in die periode dus slecht onderhandeld.” Hij heeft de schuld aan het toenmalige college van B&W, met verantwoordelijk PvdA-wethouder Remco Pols.

Gemachtigd door de gemeenteraad ging die met Jan van Zanen naar de Ridderzaal om de Raam Overeenkomst, horende bij Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, te ondertekenen. Vervenne: “Dus een contract van 100 miljoen euro plus bijkomende kosten. Nooit mag vergeten worden dat Amstelveen ook nog de infrastructuur boven de tunnel zou moeten financieren. Die werd destijds begroot op 60 tot 80 miljoen euro. Een kapitaal verslindend project voor de gemeente, zegt Vervenne. En dat moest allemaal worden bekostigd uit grondopbrengsten door het bouwen van 3000 woningen en kantoorlocaties.

Rapport

Onzin, vindt het ex-raadslid nu. “Waar moesten die 3000 woningen dan komen? Bij Langs de Akker, de noordelijke Poeloever vol flatgebouwen en langs de Beneluxbaan En kantoorlocaties te ontwikkelen. Wat nooit eerder gezegd werd is dat boven de tunnel niet gebouwd mocht worden.”

De VVD sprak bij de machtiging tot ondertekening al haar eerste twijfel uit over de haalbaarheid. Pas veel later kwam er een ‘geheim’ rapport van MOVARES met de conclusie dat het ‘mogelijk’ haalbaar was aan alle verplichtingen te voldoen.

In 2008 brak de crisis uit. “En wij zitten dan met een onbetaalbare rekening oplopend naar ongeveer 160 miljoen euro. En dit voor een stad met toen nog 80.000 inwoners”, zegt Vervenne. Overigens is de SP altijd tegen A9-avonturen geweest. En als het Rijk dan zonodig een weg door Amstelveen moest verbreden, dan moest dat ook maar alle kosten dragen, was de opvatting van die partij.

Eerste

De VVD startte in 2008 als eerste over het van de kapitale verplichting af te komen. “Veel andere partijen hadden grote moeite van het tunnelplan af te zien. Maar uiteindelijk zagen wij allen in dat dit plan onuitvoerbaar was. Daarom werd wethouder Herbert Raat en burgemeester Jan van Zanen gevraagd met het Rijk in gesprek te gaan. Uiteindelijk wordt de verdiepte uitvoering met drie overkappingen als best haalbare oplossing  gekozen en was de gehele Raad ook van oordeel dat dit het moest worden. Ook later bij de verdere uitwerking van de plannen is de Raad steeds vrijwel unaniem akkoord gegaan.” Op de oppositie partijen GroenLinks en SP na in elk geval.

Tegenstanders van Raat, die als schuldige wordt gezien, verwijzen steeds naar Gaasperdam, waar wel een tunnel wordt gebouwd. “Onvergelijkbaar met de doorkruising van onze stad”, vindt Vervenne. “Met een 1,7 kilometer lange tunnel zouden wij alleen op- en af kunnen rijden van de plek af waar het KPMG gebouw staat. Hoe kom je dan bij het Stadshart uit?”

 

 

 

 

 

6 REACTIES

 1. “Waarom Amstelveen € 100 miljoen van in totaal ingebracht 261 miljoen euro moest betalen is onduidelijk”, zegt Vervenne. “Amstelveen heeft in die periode dus slecht onderhandeld.” Hij heeft de schuld aan het toenmalige college van B&W, met verantwoordelijk PvdA-wethouder Remco Pols.”

  Vraag: Wie zaten er toen in de gemeenteraad, het hoogste orgaan vd gemeente?

  “Als het Rijk dan zonodig een weg door Amstelveen moest verbreden, dan moest dat ook maar alle kosten dragen, was de opvatting van die partij (GL en SP).

  Reactie: Precies, dat is het enig juiste standpunt, toen en nog steeds.

  “Met een 1,7 kilometer lange tunnel zouden wij alleen op- en af kunnen rijden van de plek af waar het KPMG gebouw staat. Hoe kom je dan bij het Stadshart uit?”

  Reactie: Nonsens. Bovendien had dat KPMG-gebouw daar nooit mogn komen en had de Buitenveldertselaan als verbindingsweg aangesloten moeten worden op de A9, ipv de dichtbewoonde en veel te smalle KK-weg.

 2. Uiteraard is het niet reeel dat een enkele politicus verantwoordelijk is voor de “wending” naar de verdiepte bak. Het verhaal schetst ook een politieke zet om voorbereid te zijn op zowel winst als verlies in de lopende zaak bij de Raad van State. Uitspraak uiterlijk op 6 december??

  Het heldere artikel van de heer Bos schetst het proces van gemeentelijk bestuurlijke besluitvorming. Die is duidelijk in de tijd niet consistent. Het gaat hier om een duidelijk voorbeeld van het spanningsveld tussen grillig verlopende politiek enerzijds, en de behoefte aan consitente houding vereist voor/door langlopend en stroperig ontwikkelen van infrastuctuur.
  Een goed plan (ondertunnelen) wordt verlaten als gevolg van een tijdelijk fenomeen (kredietcrisis).

  We wachten de wijsheid van de Raad van State af. Een orgaan dat bij uitstek consistentie en rechtszekerheid bewaakt.

 3. Dit is wat in de ‘stadskroniek’ Amstelveen.blog van Johan Bos te vinden is over de periode waarin nog serieus werd nagedacht en gesproken over een tunnel voor de A9 die Amstelveen doorklieft:

  College wil N201 als brede rijksweg
  Door Johan Bos op 5 december 2005 om 18:16, in de categorie Verkeer.
  Een van Badhoevedorp tot Holendrecht door een tunnel lopende A9, waar maximaal 80 kilometer mag worden gereden, beter openbaar vervoer in het zuidelijke deel van de Amsterdamse regio en opwaardering van de om te leggen provinciale N201 tot rijksweg tussen de A4 en de A2. Met die suggesties komen B en W van Amstelveen in hun visie op de A9, waarmee zij een bijdrage willen leveren aan het oplossen van het leefbaarheids- en bereikbaarheidsprobleem van de stad. Dinsdagavond (6 december) spreekt de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur zich erover uit, de gemeenteraad op 21 december. [..]
   De A9 mag niet worden verbreed ter hoogte van Amstelveen, vindt het college.

  Gemeenteraad tegen kilometerheffing A9
  Door Johan Bos op 22 december 2005 om 12:18, in de categorie Verkeer.
  [..] De raad ging verder wel akkoord met de door B en W ontwikkelde visie op de Amstelveen in twee delen snijdende en overvolle rijksweg A9, die aan de overheden in de regio zal worden voorgelegd. Maar GroenLinks en D66 zijn tegen de daarin vervatte conclusie dat moeten worden gestreefd naar opwaardering van de om te leggen provinciale N201 tot rijksweg (tussen A4 en A2). Verder wil de raad dat de A9 in Amstelveen wordt verdiept en overkapt, zodat er boven kantoren kunnen worden gebouwd en dat de maximum snelheid tot 80 kilometer wordt verlaagd. Ook zou het openbaar vervoer moeten worden verbeterd in het zuidelijke deel van de Amsterdamse regio; er zouden een lightrail en sneltram moeten komen.

  VVD: ´Regouin schoffeert gemeenteraad´
  Door Johan Bos op 27 februari 2006 om 18:40, in de categorie Politiek.
  B en W hebben een besluit van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neergelegd en hem daarmee geschoffeerd door in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat te blijven aandringen op oplossing van de verkeersproblematiek op de A9 door middel van kilometerheffing, zonder uitbreiding van de infrastructuur. Dat verwijt komt van de VVD, die vooral verkeerswethouder Paul Regouin beschuldigt van het handelen tegen gemaakte afspraken en niet honoreren van uitgezet beleid. [..] “Bij ons brak de bekende klomp, toen wij de brief aan de minister lazen,” zegt VVD/raadslid Jochai van Bergen. “Je zou kunnen zeggen dat de wethouder hiermee de Raad schoffeert. Wij willen dat de gewraakte alinea alsnog uit de brief wordt gehaald.”
   
  CDA tegen verbreding rijksweg A9
  Door Johan Bos op 27 februari 2006 om 19:11, in de categorie Politiek.
  De A9 moet niet worden verbreed,vindt het CDA. Door verbreding van de dwars door de gemeente lopende rijksweg zou de overlast voor burgers nog toenemen, zegt de partij. Verdere verslechtering van luchtkwaliteit en leefomgeving zou ook resulteren in minder mogelijkheden voor woningbouw. Evenals de VVD ziet het CDA ook niets in kilometerheffing. [..]
  Reacties (selectie)
  Hans van der Liet
  Typisch Nederlands: iedereen is blij met de overkapping van de A9, maar er zijn altijd wel een paar querulanten, die er toch nog een paar nadeeltjes aan weten te ontdekken.
  22 oktober 2007 at 15:59   /     / 

  VVD overweegt motie van wantrouwen tegen Regouin
  Door Johan Bos op 27 februari 2006 om 23:43, in de categorie Politiek.
  De VVD overweegt een motie van wantrouwen tegen wethouder Paul Regouin in te dienen, omdat het college van B en W het besluit van een meerderheid van de gemeenteraad over de A9 heeft genegeerd. In een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat pleitte het college voor rekening rijden op die weg, zonder verdere infrastructurele verbeteringen (de zogenoemde 0 Plus variant). Verantwoordelijk portefeuillehouder voor verkeer is Regouin.

  Regouin schrapt onder druk gewraakte passage over rekening rijden
  Door Johan Bos op 2 maart 2006 om 13:25, in de categorie Verkeer.
  Onder druk van VVD, Burgerbelangen (BBA) en CDA dringt het college niet aan op onderzoek naar de mogelijkheden voor rekening rijden op het door Amstelveen lopende deel van de A9. Een al klaar liggende brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gewijzigd. Met de passage daarover haalde het college zich de woede van de meerderheid van de gemeenteraad op de hals, omdat die juist een voor de zogenaamde 0 Plus-variant voor de infrastructuur tussen Almere en Schiphol pleitend amendement (van de linkse fracties) had verworpen.
  De door de meerderheid gewraakte variant zou inhouden dat de A9 niet wordt verbreed, er verder ook in feite geen infrastructurele maatregelen worden genomen, maar alleen rekening rijden wordt ingevoerd. Dat betekent tegen betaling alsnog in de file staan, zeggen tegenstanders. [..] “Het is niet ongebruikelijk als college iets te schrijven onder voorbehoud van instemming van de raad.” Zijn [wethouder Paul Regouin, RvW] betoog viel niet goed bij zijn tegenstanders. Hij zegde toe de gewraakte passage te zullen schrappen.

  B en W: rijksonderzoek A9 ondermaats
  Door Johan Bos op 8 juni 2006 om 17:00, in de categorie Verkeer.
  Een door Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat verricht onderzoek naar de effecten van verkeerstoename op het Amstelveense deel van de A9 vertoont volgens B en W een veel te rooskleurig beeld. Wethouder Pols gaat de kritiek op het zogenoemde ‘mini’ milieueffectrapport (MER) toelichten op een door Rijkswaterstaat georganiseerde informatieavond, op 14 juni in het raadhuis. [..] Het ging vooral over luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluidshinder. [..] Volgens het college is een ondergrondse A9 door Amstelveen de enige juiste optie.

  College wil geld Zuiderzeelijn voor tunnel A9
  Door Johan Bos op 8 juni 2006 om 13:06, in de categorie Verkeer.
  B en W gaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat laten weten het Amstelveense gedeelte van de A9 ondergronds te willen hebben. Daarvoor moet maar uit de voor de Zuiderzeelijn gereserveerde 2,7 miljard euro worden geput, vindt het college. De verkeersproblematiek op de A9 moet volgens B en W de hoogste prioriteit krijgen. [..] In de schriftelijke reactie benadrukt het college dat de problematiek van luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluidshinder op het Amstelveense deel van de A9 groter is dan op andere stukken van die weg. [..] 

  Onderzoek naar A9 door tunnel
  Door Johan Bos op 26 juni 2006 om 12:55, in de categorie Verkeer.
  De gemeente gaat een masterplan ontwikkelen voor de A9 en het aangrenzende gebied. Ook wordt onderzocht hoe de rijksweg ondergronds (door een tunnel) kan worden gebracht. Dat staat in het collegeprogramma. “Als er een tunnel komt, krijgen wij ook te maken met de vraag wat we op het dak daarvan kunnen gaan bouwen en hoede weg dan kan worden aangesloten op de lokale wegen,” zegt wethouder Remco Pols. [..]
  Reacties
  Marike Froentjes
  Een positief bericht dat me zeer de moeite waard lijkt als bewoner van een huis op 200 meter afstand van de A9. Het zou het aangezicht van dit gedeelte Amstelveen zeker ten goede komen want de snelweg snijdt dit gedeelte van Amstelveen in tweeen en het zou een hoop geluidsoverlast en stank voorkomen. Nu ruik ik op sommige avonden de benzine in de lucht als ik naar huis fiets.
  4 juli 2006 at 21:55   /     / 
   
  B en W blij met aandacht kabinet voor ‘Amstelveense’ A9
  Door Johan Bos op 17 oktober 2006 om 16:53, in de categorie Verkeer.
  De wethouders Pols en Tabak lijken het als een resultaat van hun lobby in Den Haag te zien dat het kabinet vrijdag heeft besloten bij het wegtraject Schiphol-Amsterdam-Almere expliciet aandacht aan het Amstelveense deel van de A9 te besteden. [..] Een tunnel of een verdiepte en overkapte A9 door Amstelveen vindt het college bij capaciteitsvergroting van de rijksweg de enige juiste maatregel.

  Gemeente wil geen boortunnel maar overkapping A9
  Door Johan Bos op 30 januari 2007 om 20:25, in de categorie Verkeer.
  Geen geboorde tunnel wil de gemeente voor het Amstelveense deel van de A9, maar gewoon de weg op een lager niveau brengen en die vervolgens overkappen. Die keuze van B en W is gebaseerd op een in hun opdracht uitgevoerd onderzoek. De oplossing zou bijna 800 miljoen euro kosten. Boven de weg zou dan kunnen worden gebouwd en dat levert de gemeente naar schatting 100 miljoen euro op. Volgens een aan de raad gepresenteerde nota kunnen er boven de weg circa drieduizend woningen komen. Ook wordt gedacht aan faciliteiten die het Stadshart versterken. Mede daardoor denkt de gemeente financieel winst te kunnen boeken door de overkapping. Dat geld wil zij in het project investeren, althans als de gemeenteraad met de door het college gekozen aanpak akkoord gaat. Het gaat er vooral om of ook het Rijk bereid is te investeren in de overdekte weg. Maar verkeersminister Peijs lijkt, hoe welwillend zij in principe ook tegenover de plannen staat, niet te trappelen om de hoge kosten op zich te nemen. B en W denken aan een tweemaal vierbaans weg. Of het allemaal gaat lukken is afhankelijk van keuzen van het nieuwe kabinet.

  Provinciale lijsttrekkers PvdA, CDA en VVD in debat over A9 en Schiphol
  Door Johan Bos op 21 februari 2007 om 14:30, in de categorie Politiek.
  De overkapping van de A9, de uitbreiding van Schiphol, woningbouw en ruimtelijke ordening. Daarover gaan de lijstrrekkers van PvdA, en CDA en VVD voor de Noord-Hollandse Satenverkiezingen met elkaar in debat op dinsdag 27 februari in P60 aan het Stadsplein. [..]
  Reacties (selectie)
  Ruben Vis
  […] Laten we het dan eens over de inhoud hebben, want wat een kans zou het voor Amstelveen zijn als de A9 verbreden leidt tot het aanhelen van het verstoord stedelijk weefsel en er heel wat nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.
  Ruben Vis, Statenlid VVD, lijst 2, nr 13
  19 februari 2007 at 1:49   /     / 

  Provincie wil fors investeren in overkapping A9
  Door Johan Bos op 22 februari 2007 om 13:33, in de categorie Verkeer.
  Bedragen in de orde van grootte van 50 tot 100 miljoen euro wil de provincie Noord-Holland investeren in de overkapping van de A9. Dat vertelde gedeputeerde Hooijmaijers donderdag (22 februari) tijdens zijn werkbezoek aan Amstelveen. Hij gaat GS ook voorstellen een derde van de kosten van het onderzoek dat de gemeente laat verrichten voor rekening van de provincie te laten komen. “Ik zou het vreemd vinden als de gemeente alleen die kosten zou moeten dragen,” zei hij.  “Een Berlijnse muur,” noemde Hooijmaijers, die zelf tijdens zijn studie in Amstelveen woonde, de A9. “In Berlijn is de muur gesloopt en hier is er nog steeds een.” [..]
  Volgens Hooijmaijers blijft de A9 een hoofdverkeersader en zal het verkeer daarop nog sterk toenemen. “Dat staat het verkeer naast je dus vast en te ronken,” zei hij. Juist om die ongewenste situatie voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid is de provincie bereid mee te betalen aan de overkapping van de weg. Samen met wethouder Remco Pols plantte hij aan beide kanten van de A9 een populier, om de samenwerking tussen gemeente en provincie te symboliseren. 

  Hooymaijers: overkapping A9 ook door Ouder-Amstel
  Door Johan Bos op 27 februari 2007 om 23:37, in de categorie Politiek.
  De overkapping van de A9 moet tot voorbij Ouder-Amstel lopen, vindt gedeputeerde Ton Hooymaijers. De lijsttrekker van de VVD voor de komende provinciale statenverkiezingen zei dat dinsdagavond (27 februari) in een door de lokale afdelingen van zijn partij, CDA en PvdA georganiseerde verkiezingsbijeenkomst.
  Onrust in Oude Dorp door huizenverkoop langs A9
  Door Johan Bos op 22 maart 2007 om 10:59, in de categorie Wonen.
  In het Oude Dorp is onrust ontstaan over verkoop van woningen langs de A9 naar Rijkswaterstaat. Op vragen van Sander Mager (GroenLinks) meldde wethouder Remco Pols woensdag (21 maart) aan de gemeenteraad dat inmiddels twee koopcontracten zijn gesloten en met vier andere huiseigenaren en de eigenaar van een bouwperceel (grond) onderhandelingen begonnen. “Is dit de opmaat tot slopen van woningen om de weg te kunnen verbreden?” wilde Mager weten. Die vraag zingt ook in de wijk rond, zei hij.

  Kabinet stemt in met overkapping A9
  Door Johan Bos op 14 oktober 2007 om 21:49, in de categorie Verkeer.
  Het Kabinet heeft vrijdag (12 oktober) ingestemd met een twee dagen eerder tussen de gemeente en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat bereikt akkoord over de overkapping van de A9 in Amstelveen. Het akkoord maakt deel uit van de afspraken tussen het Rijk en de regio over onder meer de verbreding van de A1, de A6, de A10 en de A9. Wethouder Remco Pols van Ruimtelijke Ordening ziet er een unieke kans in voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad en van de leefbaarheid in Amstelveen. [..]

  Tunnel A9: minstens tien jaar verder
  Door Johan Bos op 21 oktober 2007 om 19:46, in de categorie Verkeer.
  Het duurt nog minstens tien jaar voordat de verbrede A9 in een tunnel door Amstelveen ligt. En waarschijnlijk langer. De gemeente verwacht tussen 2010 en 2017 de ‘uitvoering van de planstudie.’ B en W zeggen te beseffen dat het nu tussen regio en Rijk behaalde akkoord over de weg pas het begin is van een omvangrijk project, maar toch ‘een formidabele stap vooruit’ en een ‘belangrijke basis voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad.’ Amstelveen denkt 100 miljoen euro in de tunnel te kunnen investeren. Dat geld moet komen uit de herontwikkeling van heel het gebied rond de A9. De tunnel, waardoor de gemeente nket langer in twee delen wordt gescheiden, maakt het volgens het college mogelijk vierduizend woningen extra te bouwen. B en W pleiten ervoor dat de aanleg van een extra buis voor openbaar vervoer in de twee kilometer lange tunnel wordt onderzocht. De aansluiting van Amstelveen in zijn huidige vorm op de rijksweg zal verdwijnen. In plaats daarvan komt er bovengronds een ‘stadsstraat.’

  Pols tekent in Ridderzaal voor A9 tunnel
  Door Johan Bos op 29 oktober 2007 om 17:43, in de categorie Verkeer.
  Wethouder Remco Pols tekende maandagmorgen (29 oktober) namens Amstelveen in de Haagse Ridderzaal de overeenkomst voor de ingrijpende aanpassing van de infrastructuur in de regio. Die houdt onder meer de aanleg van een tunnel in, waar de A9 door zal worden geleid. Ook vertegenwoordigers van andere gemeenten en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat tekenden. De ‘Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere’ omvat verder de afspraken tussen het Rijk en de regio over de verbreding van de A1, de A6 en de A10. De gemeenteraad besluit moet overigens nog besluiten over het financiële aandeel van 100 miljoen euro in de tunnel, dat B en W al hebben toegezegd, maar waarvoor alle partijen donderdag (25 oktober) in de raadscommissie Ruimte, wonen en natuur al groen licht hebben gegeven. Het college wil na 1 november direct aan de slag gaan met de uitwerking van de plannen voor ondertunneling en alle volgende stappen die daarvoor noodzakelijk zijn. Het door een tunnel leiden van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt extra woningbouw in de stad en meer hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk. Als de A9 wordt overbrugd verdwijnt de scheiding van Amstelveen-noord en -zuid. Tegelijk krijgt de A9 meer capaciteit.

  Gemeente wil ‘stadsdialoog’ over A9-tunnel
  Door Johan Bos op 22 april 2008 om 09:27, in de categorie A9.
  B en W willen een ‘stadsdialoog’ organiseren om inwoners, instellingen en bedrijven te betrekken bij de overkapping van de A9 en de (her) ontwikkeling van het gebied daaromheen. Doordat de weg, die nu de stad nog in tweeën deelt, door een tunnel gaat lopen, ontstaat één Amstelveen. Dat schept volgens het college nieuwe kansen. Begin mei maakt het, na overleg met de gloednieuwe raadscommissie A9, bekend hoe aan de dialoog kan worden deelgenomen. Eerst kan dat enkele weken via een digitaal forum op de homepage van de gemeente. De uitkomsten daarvan gaan dienen als uitgangspunt voor een inhoudelijke discussie in zogenaamde focusgroepen, waarin vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en instellingen zitten. Daaruit moeten dan scenario’s tot stand komen voor wéér een discussie, over ‘de te volgen koers van de gebiedsontwikkeling.’ Behalve terugdringen van de overlast en verbetering van leefbaarheid langs de A9, heeft de gebiedsontwikkeling als doel geld uit de grondexploitatie aan beide zijden van de weg te genereren, de stad ‘te helen’ en het openbaar vervoer te verbeteren. Al die ontwikkelingen moeten in samenhang met elkaar plaatsvinden, vinden B&W. [..]

  Moeizame start raadscommissie A9
  Door Johan Bos op 23 april 2008 om 23:11, in de categorie A9.
  De nieuwe speciale raadscommissie voor de aanleg van de A9-tunnel en de ontwikkeling van het aanpalende gebied ging woensdag (23 april) moeizaam van start. Er werd besloten dat zij minstens zes maal per jaar vergadert. Dat is vaker dan B&W hadden bedacht. En er komen geen aparte ‘themagroepen’ over allerlei onderwerpen. Ook dat was voorgesteld, maar de commissie wil geen versnippering en langs elkaar heen werken. Alle thema’s worden door haar zelf besproken. De eerste vergadering was slecht voorbereid, constateerde de VVD en zij werd daarin gesteund door andere fracties. [..] Onvoldoende voorbereiding had ook tot gevolg gehad dat de commissievergadering niet ordentelijk was aangekondigd in de gemeentepagina van het Amstelveens Weekblad, zodat er geen publiek aanwezig was. Terwijl de gemeente juist heeft aangekondigd de burgerij bij de gebiedsontwikkeling A9 te willen betrekken. Valse start op dat punt dus. De fractie van D66 was volledig afwezig, als gevolg van het feit dat de uitnodiging zo laat was verzonden. Burgerbelangen pleitte er voor de bevolking goed op de hoogte brengen van het feit dat er uiteindelijk 100 miljoen (en waarschijnlijk veel meer) aan de exploitatie van het gebied moet overblijven als bijdrage aan de tunnel. Als er dus allerlei aardige ideetjes ban de inwoners konen in de geplande dialoog moeten zij daar wel even rekening mee houden. Met andere woorden: lang niet alles wat leuk is, zal ook kunnen.

  Stadsdialoog A9 is begonnen
  Door Johan Bos op 11 mei 2008 om 16:53, in de categorie A9.
  De gemeente heeft inwoners, instellingen en bedrijven opgeroepen hun mening te geven over de overkapping van de A9 en wat daarmee allemaal samenhangt. Het gaat om een herontwikkeling van het gebied langs die weg. Het Rijk gaat de A9 overkappen, zodat de weg door een tunnel komt te lopen over een lengte van twee kilometer. Dat biedt nieuwe kansen. Over hoe die het beste kunnen worden benut, wil het gemeentebestuur met de stad in gesprek. Met vragen als: Wat heeft Amstelveen nodig om het openbaar vervoer te verbeteren? Wat voor soort woningen moeten er gebouwd worden? En voor wie? Wat betekent de gebiedsontwikkeling A9 voor de identiteit van Amstelveen? Wie over zulke dingen een mening heeft, kan zich aanmelden voor de stadsdialoog, voorlopig een discussie online. http://www.amstelveenaaneen.nl

 4. Vlak na deze bijdrage werden de oude weblogs van Johan Bos verwijderd uit Blog.nl, de website van de Amstelveense eigenaars, vader en zoon Blog. Hiermee is een belangrijke stadskroniek over de periode 2005 – 2017 bewust vernietigd en dus niet meer te raadplegen. Zo gaat Amstelveen om met zijn geschiedenis..

 5. Die website amstelveenaaneen.nl waarop gediscussieerd zou kunnen worden over de A9, bestaat niet (meer). Zo gaat Amstelveen om met het publieke debat..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.