Bestuurder Robert van Waning van de Vereniging van Eigenaren (VVE) van Woningen in de Rembrandthof (Stadshart), de woningen boven de horecastrip aan het Stadsplein, heeft bij de gemeenteraad geklaagd over het nieuwe ophaalsysteem van afval, dat daar 25 september begint. De afstand tot ondergrondse containers voor vuilnis is voor de bewoners veel te groot geworden, zeggen ze. Het bestuur maakte al eerder bezwaar, maar kreeg geen antwoord, hoewel op basis van onderzoek door een mystery-burger de gemeente tot de zestig procent van lokale overheden leek te behoren die dat binnen twee dagen geeft. Inmiddels heeft wethouder Floor Gordon van Afvalinzameling op de brief van de klagers gereageerd.

Zij zegt te begrijpen dat de VVE niet blij is met de door de gemeente gekozen locaties, maar dat die haar best doet om de nieuwe methode tot een succes te maken. Gordon wil met Van Waning samen kijken of het nieuwe inzamelen in de praktijk werkbaar blijkt en meedenken over oplossingen als dat niet zo is.

Floortje Gordon

Maar volgens Gordon is het ‘Anders Inzamelen’ zorgvuldig gepland en gecommuniceerd. Aan de vooravond van de invoering wil zij de plannen ook in het Stadshart niet omgooien. “De meeste locaties staan niet ter discussie en naast uw bezwaar zijn bij mij geen andere bezwaren bekend”, mailde zij donderdag aan Van Waning. Overigens zou zij met hem liever een gesprek hebben over ‘oplossingsrichtingen’ dan te mailen.

Ongehoorzaam

‘Helaas zijn wij er niet in geslaagd de gemeente een oplossing voor het ‘Anders Inzamelen van Afval’ voor bewoners van ons gebouw te laten bedenken’, staat er in een brief de vereniging, waar Gordon deze week in allerijl alsnog op antwoordde. Zij meldt in feite nu maar burgerlijk ongehoorzaam te worden en de afvalcontainers per woning, als die niet meer door de gemeente worden opgehaald, toch maar gewoon op straat te zetten. Op de plek waar dat tot nog toe altijd gebeurt.

PDM

In de verder gelegen ondergrondse afvalcontainers zijn ook bestemd door PDM (plastic, blik en drinkkarton verpakking) en groenafval. Ook dat moet er dus heen worden gebracht. De bewoners zeggen het goed voor elkaar te hebben met de tot nu bestaande inpandige ruimte voor afvalcontainers.

Nul op rekest

Aan de voor het Stadshart verantwoordelijke ambtenaar Arjen van Rijn, naar de mening van het bestuur in die functie de rechterhand van wethouder Herbert Raat, richtten de VVE-besturen van ‘Rembrandthof’ (52 woningen aan het Stadsplein) en gebouw ‘Oosthof’ (ook Stadsplein) het verzoek met een oplossing te komen. “Omdat wij daarop geen reactie kregen hebben wij hem sindsdien herhaaldelijk geprobeerd te bellen en per email herinnerd, maar hij reageert nergens op. Ook bij Ruud Oosterhof, teamleider Afvalbeheer, kregen wij nul op het rekest.”

Inmiddels heeft de laatste de klachten van de VVE’s aan de wethouder doorgespeeld. Volgens Floor Gordon gaat het bij de nieuwe methode vooral om scheiden van afval. “Aan de Galerij staan nu ook de ondergrondse containers voor restafval en PMD, evenals op andere locaties in uw buurt. Ik begrijp uw zorgen en ik begrijp ook dat het Anders Inzamelen voor VVE-leden een grote overgang zal zijn. Van de mogelijkheid om al het afval in één container te werpen op de begane grond naar het wegbrengen van afval is best een grote stap”, schrijft de wethouder.

Boete

De bewoners zijn van plan het er nu maar op aan te laten komen. Als de gemeente het vuil niet ophaalt, moet zij dat zelf weten, maar de klagers blijven hun daarmee gevulde containers gewoon op straat zetten.

Van Waning: “Ik verwacht niet dat de gemeente ons meteen een boete zal gaan opleggen maar het zal laten bij een waarschuwing. Dat moet dan maar. Het zal in ieder geval fraaie foto’s en tv-beelden opleveren. De ervaring heeft geleerd dat de gemeente dan opeens wél aandacht toont.”

ING Bank

Hij vindt de door zijn bestuur en dat van Oosthof voorgestelde oplossing simpel: Containers bij de ING Bank geschikt maken voor huishoudelijk afval en niet alleen voor dat van ondernemers. Merkwaardig vindt het VVE-bestuur die gang van zaken trouwens, want volgens haar haalt de gemeente in principe geen afval van bedrijven op.

Alkmaar

Ook in november vorig jaar klaagde de VVE al over de veranderde manier van vuilnis ophalen, die een grotere loopafstand naar ondergrondse containers tot gevolg heeft.  Daarop kwam geen gemeentelijke reactie. Er werd in die brief verwezen naar tal van gemeenten, bijvoorbeeld Alkmaar, waar 75 meter afstand tot de container nog als laagdrempelig wordt beschouwd en men ouderen toestaat hun afval in een zak te doen en die op een dichter bij huis gelegen locatie te dumpen.

7 REACTIES

 1. Door de laatste bewerking van dit artikel lijkt het alsof onze brief een antwoord is op wat wethouder Gordon schreef. Het is andersom. Ik zal hier nog een reactie schrijven op de twee brieven van de wethouder. Een discussie over de manier waarop de gemeente het ‘Anders Inzamelen’ invoert en communiceert, dient in het openbaar gevoerd te worden zodat geïnteresseerden kunnen meelezen en -denken.

  Helaas is er in Amstelveen nog steeds geen openbaar forum voor publiek debat waarop burgers hun wensen, suggesties en klachten over politieke en maatschappelijke kwesties kunnen uiten en daarover met elkaar en met raadsleden kunnen discussiëren.

   • Door alle bewerkingen en twee keer ‘inmiddels’ is de volgorde van brieven en reacties niet te volgen. Er is sprake van een ‘nieuwe brief’, maar dat is de oorspronkelijke brief waarmee deze schriftelijke discussie met wethouder Gordon is begonnen. De afvalcontainers zijn niet per woning maar van het hele gebouw. Een prima systeem dat vijftien jaar goed heeft gewerkt en dat ook geschikt was voor scheiding van ons afval.

 2. Geachte wethouder Gordon,

  Hierbij reageer ik op uw twee brieven, waarvoor ik u overigens hartelijk dank. Ik voer deze discussie voorlopig liever per email. Nog liever had ik dit gedaan op een openbaar forum voor publiek debat omdat álle geïnteresseerden dan kunnen meelezen en -denken en eventueel kunnen inhaken met aanvullingen of kritische opmerkingen. (Wie geen prijs stelt op een CC van deze email correspondentie: Laat dit alstublieft weten.)

  Hieronder staat onze correspondentie tot dusver (inclusief de email die u mij separaat toestuurde) en een email van mijn medebestuurder mevrouw Mariet Neleman met de inhoud waarvan ik geheel instem. In deze reactie citeer ik tussen aanhalingstekens wat u schreef en geef daarop mijn reactie:

  “De leden van de VVE’s waar u naar verwijst met appartementen aan het Stadsplein hadden tot nu toe de mogelijkheid om hun afval in één gemeentelijke rolcontainer op de begane grond van het complex te werpen. Ik kan niet beoordelen of het afval werd gesorteerd.”

  De afvalcontainers bevinden zich op een tussenverdieping in een aparte ruimte naast de lift van ons gebouw. Wij hebben de heer Oosterhof, teamleider Afvalbeheer verteld dat wij bereid zijn om het afval te scheiden in verschillende containers. De gemeente blijkt die rolcontainers na 1 oktober a.s. echter niet meer te kunnen ledigen omdat de daarvoor geschikte wagens worden wegbezuinigd.

  “Bij onder andere de Galerij bieden we de mogelijkheid om papier/karton en glas in ondergrondse containers te doen. Aan de Galerij staan nu ook de ondergrondse containers voor restafval en PMD, evenals op andere locaties in uw buurt.”

  Van de bewoners van ons gebouw wordt verwacht dat zij niet alleen ‘het kleine beetje afval dat na sorteren overblijft’ (gemeentelijke folder ‘Sorteren’, editie 2), maar ook het veel zwaardere en omvangrijkere PMD-afval en GFT-afval in aparte zakken brengen naar de ondergrondse container op 160 meter afstand van de voordeur van ons gebouw. Als die container vol is of als het mechanisme niet functioneert, bevindt de volgende container zich nog zo’n 80 meter verderop. Als het ook bij die container niet lukt, moeten zij met de volle afvalzakken weer de hele afstand van 240 meter (plus de afstand over de galerij naar de voordeur van hun woning) afleggen om ‘het afval nog even bij zich te houden’ (folder Sorteren). En bedenk dan ook:
  – Waar laat je in een appartement een paar stinkende volle afvalzakken met etensresten, vuile luiers, etc.?!
  – Omdat niet bekend is wanneer de ondergrondse containers weer bruikbaar zijn, moeten de bewoners deze wandeling van gemiddeld 400 tot 560 meter met volle afvalzakken soms een paar keer maken.

  “Met VVE Oosthof heeft dhr. Oosterhof de afspraak gemaakt dat hij graag op uitnodiging de werkwijze toelicht.”

  De door de gemeente gewenste werkwijze is ook bij de VVE-bestuurders van het gebouw Oosthof bekend. Eén van hen vertelde mij dat heer Oosterhof praktisch niet bereikbaar is en ook nooit terugbelt. Ook ‘Oosthof’ heeft voorgesteld om de bewoners de containers op het Stadsplein bij de ING Bank te laten gebruiken. Daarop hebben zij nog geen concreet antwoord gekregen, evenmin als wij trouwens.

  “U heeft gelijk dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun eigen afval en dit zelf moeten regelen. In het geval van het Stadshart kiezen wij ervoor om de openbare ruimte zo net mogelijk te houden met ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in plaats van bovengrondse, die inderdaad van de gemeente zijn die het afval ook ophaalt.”

  De horecagelegenheden op het Stadsplein zijn onlangs ingrijpend verbouw, uitgebreid en gemoderniseerd. Waarom heeft de gemeente die bedrijven niet verplicht om zelf voor een geschikte afvalvoorziening te zorgen, net zoals dit van alle andere bedrijven wordt verlangd? Waarom moeten de bewoners van het Stadsplein eronder lijden dat dit niet is gebeurd? Bewoners met hun afval straks grotere afstanden afleggen dan de bedrijven en zij kunnen daarbij geen gebruik maken van afvalcontainers met wielen. En wat die ‘nette openbare ruimte’ betreft: Bij de afvalcontainers bij de ING Bank is het vaak een vieze bende met veel zwerfafval.

  “Ook heb ik begrepen dat er geen zienswijzen op ons ondergrondse locatieplan zijn ontvangen van de VVE’s waar u naar verwijst.”

  Dit is onjuist. Verschillende bewoners, waaronder wij (heel uitgebreid, Zie onderaan deze email), hebben natuurlijk gereageerd op de schokkende voornemens van de gemeente.

  “U kunt er van uit gaan dat de locaties zorgvuldig zijn gekozen. We houden bij de keuze ervan o.a. rekening met kabels en leidingen die in de grond liggen, de bereikbaarheid van de containers voor onze vrachtwagens en de afstand die onze inwoners moeten afleggen voor het wegbrengen van afval binnen de door ons gehanteerde norm van 300 meter.”

  Ik neem graag van u aan dat er veel werk in dit nieuwe systeem is gaan zitten. In ons geval is de gemeente echter onzorgvuldig te werk gegaan, zowel bij de locatiekeuze van de ondergrondse container, als bij de communicatie aan bewoners die door de verandering zwaar getroffen worden, en bij de behandeling van onze klachten, wensen en suggesties.
  De door de gemeente gehanteerde norm van 300 meter was in de landelijke wetgeving oorspronkelijk 75 meter. Die afstand is her en der gaandeweg steeds groter geworden, voornamelijk omdat die niet overal te effectueren was. Met name in buitengebieden en in villawijken staan huizen namelijk op grote afstanden van elkaar. In veel gevallen is men daar gewend om afval met de auto weg te brengen. Voor andere gevallen worden praktische oplossingen bedacht, zo bleek mij bij een onderzoek op het internet. Ondertussen hanteren sommige gemeenten (waaronder Amstelveen) de tot 300 meter uitgerekte norm ook in dicht bebouwde omgevingen als dit de gemeente goed uitkomt. Omdat de totaal af te leggen loopafstand van 320 meter (plus 2x de afstand op de galerij) domweg te groot is, verzoeken wij de gemeente om
  ook voor ons geval een betere oplossing te realiseren.

  “Bovendien beperkt de aanwezigheid van de parkeergarage de locatiekeuze.”

  Dit geldt niet voor de locatie van de ondergrondse containers op het Stadsplein bij de ING Bank. Bewoners van Oosthof moeten daar straks met hun volle vuilniszakken langs lopen om aan de overkant van de Meander (oversteken!) in de ondergrondse containers te deponeren. Tenzij die vol of defect is, natuurlijk, want dan moeten zij nóg verder. De gemeente moet zich schamen voor wat zij bewoners aandoet.

  “De ervaring leert overigens dat gewenning aan een nieuwe manier van afval inzamelen circa drie maanden duurt.”

  Hierop kan ik geen commentaar geven zonder de vriendelijke toon van deze discussie geweld aan te doen.

  “Graag spreek ik met u het volgende af. We voeren Anders Inzamelen vanaf dinsdag 25 september in uw wijk in.”

  Dit is geen afspraak maar een dictaat.

  “Ik nodig u graag uit om uw praktijkervaringen met mij te delen.”

  Die mogen hopelijk ook ongevraagd met u en anderen (bewoners, raadsleden, ambtenaren, lokale media) worden gedeeld.

  “De gemeente biedt maatwerk voor degenen die niet in staat zijn om afval weg te brengen en ook in hun netwerk niemand hebben die dit voor hen kan doen. Dat hoor ik graag van u. Dan zoek ik graag met u voor hen naar een praktische oplossing.”

  In ons gebouw zullen minstens negen bewoners aanspraak maken op dat ‘maatwerk’. Volgens een medewerkster van de servicedesk van de gemeente betekent dit dat zij hun volle, ongesorteerde en vaak gedeeltelijk kapotte afvalzakken met etensresten, drinkpakken, blikken en vuile luiers op de galerij van ons gebouw moeten zetten om die door medewerkers van de gemeente te laten afhalen. Daar komen onherroepelijk meeuwen, kraaien, eksters, katten en ratten op af, met veel troep en smerigheid tot gevolg. Als bestuur zullen wij daar dus geen toestemming voor geven. Een andere medewerkster suggereerde dat de afvalmedewerkers bij de mensen zullen aanbellen. Vergeet dat maar, want uit eigen ervaring weet ik dat er meestal niet wordt opengedaan. (In de afgelopen dagen heb ik paar keer een ronde gemaakt om bewoners te waarschuwen voor de veranderingen en om te vragen wie aanspraak maakt op maatwerk.) Wij zijn benieuwd op welke manier de gemeente het maatwerk denkt te kunnen uitvoeren.

  “Naast uw bezwaar zijn bij mij geen andere bezwaren bekend.”

  Dit is merkwaardig, want ook andere bewoners aan het Stadsplein zijn begrijpelijkerwijs sterk gekant tegen de plannen van de gemeente met betrekking tot hun gebouw. Het was voor u zeer verhelderend geweest als u er in de afgelopen dagen bij was geweest toen ik de reacties van bewoners van ons gebouw peilde. Ik noteerde onder andere: “Ik nam het niet serieus .. Waardeloos .. Dit kán toch niet? .. Hoe verzinnen ze het .. Belachelijk .. Why?! .. Het is wel erg ver weg .. Raar .. Erg inefficiënt .. Niet mee eens .. Wij hadden het toch goed voor elkaar? ..Why change a good system? .. “

  “In plaats van per mail, zou ik veel liever het gesprek met u voeren, om ook mee te kunnen denken over oplossingsrichtingen. Ik hoor graag of u dat op prijs stelt.”

  Laten wij deze discussie alstublieft niet te beperkt houden, want dit gaat veel mensen aan: Bewoners, raadsleden, ambtenaren en lokale media.

  Als wij in de toekomst inderdaad niet meer onze inpandige rolcontainers mogen gebruiken, dan rest er nog maar één oplossing die voor ons enigszins acceptabel is: Maak die ondergrondse containers op het Stadsplein bij de ING Bank geschikt voor gebruik door de bewoners van het Stadsplein.

  Met vriendelijke groet,
  Robert van Waning

 3. Beste lezer,

  De brief aan de wethouder heb ik niet helemaal gelezen, maar ik ben ook een burger van Amstelveen en het valt mij op dat er inderdaad geen forum is waar bewoners hun klacht kunnen delen over de nieuwe afvalinzameling. Ik vindt het een schande dat ik nu mijn restafval moet brengen naar een container. Is er niet aan gedacht dat het plastic ect afval veel lichter is dus dat kan je 2 weken verzamelen, maar restafvalzakken daar heb ik er meer van dus iedere dag incl. Pasje wegbrengen. Is er ook gedacht aan de ouderen en mensen met een beperking. Ik kan zo nog wel doorgaan.degene die dit bedacht heeft wilzeker een groen blaadje halen, als we het toch over afval hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.