Wethouder Floor Gordon van Afvalbeheer heeft nu gereageerd op de klachten van twee Verenigingen van Eigenaren (Rembrandthof en Oosthof) in het Stadshart over de volgende week ingaande nieuwe methode van afvalinzameling. Zij zegt de brief van de betreffende ambtenaar nu onder ogen te hebben gehad, waarop eerder volgens bestuurslid Robert van Waning geen antwoord kwam.

De wethouder schrijft het volgende: “Het doel is om afval nog beter te scheiden, opnieuw als grondstof in te zetten en het restafval te beperken.”

Begrip

Floortje Gordon

“De leden van de VVE’s waar u naar verwijst met appartementen aan het Stadsplein hadden tot nu toe de mogelijkheid om hun afval in één gemeentelijke rolcontainer op de begane grond van het complex te werpen. Ik kan niet beoordelen of het afval werd gesorteerd. Bij onder andere de Galerij bieden we de mogelijkheid om papier / karton en glas in ondergrondse containers te doen. Aan de Galerij staan nu ook de ondergrondse containers voor restafval en PMD, evenals op andere locaties in uw buurt. Ik begrijp uw zorgen en ook dat het Anders Inzamelen voor VVE-leden een grote overgang zal zijn. Van de mogelijkheid om al het afval in één container te werpen op de begane grond naar het wegbrengen van afval is best een grote stap.”

Bedrijven

“Ik begreep van de heer Ruud Oosterhof (teamleider afvalbeheer) dat hij u en andere bestuursleden van uw VVE heeft gesproken. Met VVE Oosthof heeft de heer Oosterhof de afspraak gemaakt dat hij graag op uitnodiging de werkwijze toelicht. De heer Oosterhof heeft bekeken of ondergrondse bedrijfsafvalcontainers die op het Stadsplein tegenover ING staan kunnen worden gebruikt door particulieren. Dat is echter niet mogelijk. Deze containers zijn speciaal voor bedrijven van het Stadshart geplaatst en het afval wordt per inworp afgerekend. U heeft gelijk dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor hun eigen afval en dit zelf moeten regelen. In het geval van het Stadshart kiezen wij ervoor om de openbare ruimte zo net mogelijk te houden met ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in plaats van bovengrondse, die inderdaad van de gemeente zijn die het afval ook ophaalt.”

Geen zienswijzen

“Ook heb ik begrepen dat er geen zienswijzen op ons ondergrondse locatieplan zijn ontvangen van de VVE’s waar u naar verwijst. U kunt er van uit gaan dat de locaties zorgvuldig zijn gekozen. We houden bij de keuze ervan o.a. rekening met kabels en leidingen die in de grond liggen, de bereikbaarheid van de containers voor onze vrachtwagens en de afstand die onze inwoners moeten afleggen voor het wegbrengen van afval binnen de door ons gehanteerde norm van 300 meter. Bovendien beperkt de aanwezigheid van de parkeergarage de locatiekeuze. De ervaring leert overigens dat gewenning aan een nieuwe manier van afval inzamelen circa drie maanden duurt.”

Maatwerk

“Graag spreek ik met u het volgende af.  We voeren Anders Inzamelen vanaf dinsdag 25 september in uw wijk in. Op maandag 1 oktober legen we de gemeentelijke rolcontainers voor de laatste keer en halen we de rolcontainers op. Ik nodig u graag uit om uw praktijkervaringen met mij te delen. De gemeente biedt maatwerk voor degenen die niet in staat zijn om afval weg te brengen en ook in hun netwerk niemand hebben die dit voor hen kan doen. Dat hoor ik graag van u. Dan zoek ik graag met u voor hen naar een praktische oplossing.”

Gemakzucht

Met de brief is Van Waning niet tevreden. Veel worden om te zeggen ‘bekijk het maar’, oordeelt hij. “Jammer genoeg woont er geen wethouder, raadslid, hoge ambtenaar of journalist in ons gebouw, want dan was het zó geregeld. Bewoners verder laten sjouwen met hun afval dan bedrijven toont de prioriteiten van dit liberale gemeentebestuur”, zegt hij. “De bewoners moeten lijden onder gemeentelijke bezuinigingsdrift, gemakzucht en maling aan machteloze burgers. Dit gaat veel ellende en viezigheid opleveren. Tegen die tijd zal wethouder Gordon wel tot bezinning komen en niet langer alleen naar haar ambtenaren luisteren.”

 

5 REACTIES

 1. Met de reactie van de wethouder is toch wel heel eenvoudig bewezen dat de gemeente pas in actie komt als er reuring ontstaat.

  Ronduit onwaar is de stelling dat e.e.a. goed gecommuniceerd is. Zo staat de verspreide full colour folder vol van wervende teksten van mensen die het allemaal zo goed voor hebben met het milieu, maar staat er niet in wat ik moet weten over welke soorten afval wél en welke soorten afval níet tot (bijvoorbeeld) PMD gerekend moet worden. Precies die essentiële informatie staat er niet in, ondanks de armada aan voorlichters en communicatiedeskundigen die de gemeente op de payroll heeft staan. Voor die specifieke informatie wordt verwezen naar de website ‘mijn afvalwijzer’, waar het óók niet op staat. Wel weer op de schier ontoegankelijke website van de gemeente, als je goed zoekt tenminste. En dan hebben we hebben nog maar even niet over de grote groep -doorgaans oudere- mensen die niet thuis is op het internet.

  Dat er niet of nauwelijks zienswijzen zijn ingediend kan goed kloppen. Het grondstoffenplan was er doorheen voordat we met onze ogen konden knipperen, waarbij de locaties tot vlak voor de besluitvorming niet bekend of op zijn minst goed verstopt waren op de politieke agenda. Ik durf de stelling aan dat als alles wel luid en duidelijk was gecommuniceerd er veel meer zienswijzen c.q. protesten zouden zijn geweest. Maar misschien was dat nou net niet de bedoeling en als het al effect zou hebben natuurlijk.

  Had ik bijvoorbeeld geweten dat een aantal ondergrondse papiercontainers vervangen zou worden door PMD-containers, dan zou ik zeker aan de bel hebben getrokken. Strikt genomen stond overigens deze specifieke omwisseling (van papier naar PMD) níet in het grondstoffenplan. Nu moet een groot aantal huishoudens in mijn wijk een derde container aanvragen voor papier, terwijl zij dit tot voor kort zelf naar de ondergrondse container brachten. Over milieu gesproken.

  Het heeft er andermaal alle schijn van dat de ambtenaren het draaiboek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten uit de kast hebben getrokken en 1 op 1 hebben uitgevoerd. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan nietwaar? Laat staan dat de besluitvormers luisteren en een gewillig oor hebben voor wensen en noden van de inwoners van Amstelveen. Kennelijk wel voor de noden van de ondernemers in het Stadshart voor wie een uitzondering is gemaakt m.b.t. het ophalen van afval. Betalend of niet.

  Ergerlijk vind ik tot slot het betuttelende toontje van de wethouder in de brief, dat kortweg neerkomt op “Het komt allemaal wel goed, U moet er gewoon nog even aan wennen”. Een zelfde soort betutteling als op de stickers die we aantreffen op de nieuwe ondergrondse containers: “De meeste mensen uit deze buurt zetten geen afval naast de container”. Eigenlijk zegt dit laatste nog meer over de houding van de gemeente naar haar inwoners, namelijk alsof we kleine kinderen zijn.

 2. Helemaal waar, CeeBee. Ons antwoord aan wethouder Gordon is elders op dit weblog te lezen onder ‘VVE: Gemeente beantwoordt afval-klacht niet’. (https://amstelveenblog.nl/2018/09/20/vve-gemeente-beantwoordt-afval-klacht-niet/)

  In veel andere gemeenten is het hele proces van invoering van ‘Anders Inzamelen’ trouwens wél stopgezet nadat men eindelijk had moeten toegeven dat de gevolgen ervan voor veel bewoners onacceptabel waren. Ik had hierop al gewezen in de ‘zienswijze’ die ik op 27 november 2017 had ingediend onder de titel ‘Anders inzamelen van afval’ betekent voor veel bewoners een verslechtering van gemeentelijke dienstverlening’. Ik kreeg daar geen reactie op. Ik had daarin o.a. geschreven:
  [Quote.]
  “In 2018 gaat de inzameling van huishoudelijk afval ook in Amstelveen ingrijpend anders gebeuren. Voor veel bewoners van ons gebouw zijn de veranderingen echter té ingrijpend. Als gevolg van een wijziging in de Wet milieubeheer, de intrekking van de (Rijks) “Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel” en de totstandkoming van een nieuw model Afvalstoffenverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Amstelveen de Afvalstoffenverordening 2017, het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 en een ontwerp ‘Locatieplan ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’ opgesteld.

  Met name voor veel oudere bewoners van het gebouw Rembrandthof aan het Stadsplein in Amstelveen betekenen de veranderingen een onaanvaardbare verslechtering van de (wettelijk verplichte) gemeentelijke dienstverlening.

  Zo gold oorspronkelijk op grond van de landelijke wetgeving een maximale afstand van 75 meter tussen perceel en inzamelvoorziening, met in uitzonderingsgevallen ten hoogste 125 meter. Nu de bevoegdheid om deze afstanden te bepalen aan de gemeenten is overgedragen, heeft Amstelveen deze opgerekt tot 300 meter!

  Terwijl ondergrondse afvalcontainers in de meeste gemeenten alleen worden gebruikt voor restafval (ná sortering het kleinste deel van het totale huishoudelijke afval), wordt van de bewoners verwacht dat zij ook het veel omvangrijkere en zwaardere PMD-afval (Plastic Metaal Drinkpakken) naar een ondergrondse container gaan brengen. Voor Rembrandthof bevinden die containers zich op op zo’n 160 meter van de voordeur van het gebouw. Tel daarbij op de afstand over de galerij. Die varieert van 15 tot 100 meter. De totale afstand naar de container kan dus oplopen tot 260 meter. En terug, dat is 520 meter, af te leggen met volle zakken met vier verschillende soorten afval: PMD, papier, glas en restafval.

  “Een schoon, duurzaam en prettig leefbaar Amstelveen maken we samen!” schrijft wethouder Peter Bot opgewekt in zijn brief van 18 september 2017 aan alle bewoners. In de Nota van Toelichting op de Afvalstoffenverordening 2017 staat zelfs dat er meer service komt op de inzameling van waardevolle grondstoffen zoals GFT en PMD, en minder voor restafval. In werkelijkheid bespaart de gemeente op geld en service en sjouwen de bewoners zich een ongeluk. [..]

  Het bleek verhelderend om te bekijken hoe het ‘Anders inzamelen’ in andere gemeenten wordt aangepakt en uitgevoerd en in welke mate daar rekening wordt gehouden met wensen en klachten van bewoners.
  [..]
  In Bunschoten worden bij de hoogbouw herbruikbare materialen (PMD en GFT) aan huis opgehaald. Alleen het restafval dat nog overblijft na afvalscheiding wordt in een ondergrondse container gestort. [..]
  In Den Haag hanteert de gemeente een maximale afstand van 75 meter tot ondergrondse containers voor restafval, zodat bewoners niet te ver met hun vuilniszak hoeven te sjouwen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan die afstand 125 meter zijn. Als zelfs dat niet haalbaar blijkt, gaat de wethouder met de Hagenaars in gesprek. Er zijn vijftig ‘probleemlocaties’ waar de gemeente misschien met kleinere containers zal gaan werken. [..]
  In Heusden wordt gesorteerd herbruikbaar afval aan huis opgehaald. Omdat bij een goede afvalscheiding nauwelijks restafval over blijft, wordt dit via ondergrondse containers in de wijk ingezameld. Raadslid Louise van der Heijden: “Veel mensen zien het zeulen met vuilniszakken niet zitten.”
  In Kampen zamelt de gemeente alleen huishoudelijk restafval met behulp van ondergrondse containers in teneinde de kosten en moeiten voor de inwoners zo laag mogelijk te houden.
  In Lelystad worden de huidige verzamelcontainers voor PMD verplaatst naar locaties met hoogbouw, zodat de bewoners daarvan ook gemakkelijker hun afval kunnen scheiden. Het kleine beetje restafval kan naar een ondergrondse container worden gebracht.
  In Leusden krijgen huishoudens in laagbouw binnen de dorpsgrenzen een kliko voor verpakkingsafval. Zij dienen alleen hun restafval in de ondergrondse containers te gooien. In het buitengebied krijgen huishoudens één kliko voor rest- en één kliko voor verpakkingsafval, omdat zij al snel verder dan 150 meter van een ondergrondse container wonen.
  In Nuenen heeft de gemeenteraad tegen een ambitieuze proef gestemd om in sommige wijken afscheid te nemen van de kliko. D66-wethouder Henk Pero slaagde er niet in om de gemeenteraad te overtuigen dat ondergrondse afvalcontainers een goed alternatief kunnen zijn. Behalve over de hoge kosten van de proef was de raad sceptisch over de beoogde afstand die gebruikers moeten afleggen naar de ondergrondse containers en de consequenties voor ouderen en gehandicapten. Van de negen aanwezige fracties stemden alleen D66 en SP voor. (28-09-2017)
  In Ommen vindt de lokale partij VOV afstanden van 100 tot 300 meter tot ondergrondse container te ver voor ouderen en voor mensen met een fysieke beperking en dus een sterke verlaging van de service voor de inwoners.
  In Petten dienen ondergrondse containers alleen voor restafval. De maximale afstand tussen woningen en de containers is 150 meter.
  In Reimerswaal streeft de gemeente voor seniorenflats naar een loopafstand van maximaal 75 meter.
  In Steenbergen mogen bewoners van hoogbouw oud papier en PMD in een verzamelcontainer in het gebouw doen.
  In Velsen krijgen bewoners een rolcontainer voor PMD-afval. Alleen het restafval wordt naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt gebracht.
  In Vlissingen geldt een (loop)afstand van maximaal 75m als randvoorwaarde bij het plaatsen van ondergrondse containers. Alleen in uitzonderingsgevallen kan dit met toestemming van het college B&W maximaal 125m zijn.
  In Waalwijk geldt als beleidsregel voor plaatsing ondergrondse containers een (maximale) loopafstand tussen de perceelgrens en de ondergrondse restafvalcontainer van 75 meter. Alleen als dat noodzakelijk is kan deze afstand worden verlengd naar maximaal 125 meter.
  In Woerden hebben de raadsfracties van CDA en Lijst Van der Does in een motie gewezen op de – inmiddels vervallen – regels uit de Wet Milieubeheer van 2008 die maximale afstand van 75 meter en in bijzondere gevallen 125 meter hadden voorgeschreven. Deze regels worden nog steeds als richtlijn gehanteerd met het oog op behoud van het serviceniveau en om inwoners te stimuleren en te helpen om hun afval te scheiden. Met name voor ouderen en minder validen en bij slecht weer is een afstand van 250 tot 500 meter tussen de woningen en de ondergrondse container erg groot. Hierbij is geen sprake van behoud van het serviceniveau. CDA en Lijst vd Does verzoeken het college derhalve om te onderzoeken of er voor delen van de gemeente Woerden waar de afstanden tussen de woningen en de containers (aanzienlijk) hoger zullen worden dan 125 meter, andere inzamelvarianten mogelijk zijn.

  Conclusies:
  1. De door de gemeente Amstelveen vastgestelde maximale afstand van 300 meter is onvriendelijk en uitzonderlijk.
  2. De verplichting om ook PMD-afval voortaan over een afstand van 160 meter van de voordeur van het appartementengebouw naar een ondergrondse container voor PMD-afval te brengen, betekent voor de bewoners van ons gebouw geen verbetering van de dienstverlening door de gemeente maar een ingrijpende verslechtering daarvan.”
  [Unquote.]

  Ik zal de volledige tekst van onze ‘zienswijze’ op mijn WordPress-weblog (www.donqui.nl) zetten. Ik had er veel tijd aan besteed, maar het was volledig aan dovemansoren.

 3. Hey I am so grateful I found your blog, I really found you by mistake, while I was looking on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at
  the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read much more, Please do keep up the superb job.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.