Niet tien maar vijftien miljoen euro moet de gemeente reserveren voor steun aan ondernemers en inwoners  die in financiële problemen komen door de coronacrisis en de maatregelen van her kabinet. De gemeenteraad ging woensdagavond unaniem akkoord met een namens alle fracties door fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven van de D66 ingediend amendement, dat een verbreding inhield van het voorstel van B&W.

Harmen van der Steenhoven

Tien miljoen wordt direct in een fonds gestort en vijf miljoen volgt als B&W daartoe besluiten en met de gemeenteraad overleggen. Het geamendeerde voorstel hield verder in dat ook van niet gesubsidieerde instellingen de huur wordt opgeschort en liquiditeitskrediet wordt verleend; het primaat daarvoor ligt weliswaar bij de banken, maar die werken vaak te traag. Het noodfonds geldt ook om maatwerk te leveren aan natuurlijke personen, zoals studenten, minima en ZZP’ers. Uit het fonds worden dan bijdragen voorzien aan mensen die op basis van Rijksregelingen tussen de wal en het schip vallen.

Inkoop

Ook aan leveranciers van de gemeente moet zo snel mogelijk worden betaald, vindt de

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali (GroenLinks)

gemeenteraad, evenals terugbetalen van leges aan organisatoren van evenementen die nu niet doorgaan. Bij het steunen van bedrijven gaat de gemeente uit van maximaal vijftig mille voor rechtspersonen, zoals bedrijven en instellingen,  en tien mille voor andere inwoners. Daarvan kan via een brief van B&W aan de gemeenteraad worden afgeweken.

Zorgvuldig

Intussen vinden sommige fracties dat de gemeenteraad meer te zeggen moet hebben bij het uitgeven van voorlopig tien miljoen euro. Daarover zijn voor de vergadering al de nodige schriftelijke vragen gesteld.  GroenLinks, SP en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) drongen met name daarop aan. “Snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid”, zei fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks woensdagavond. Hij gaf toe om diverse redenen te hebben overwogen tegen het voorstel van B&W voor noodhulp te stemmen, niet om het doel op zich – dat hij van harte steunt – maar om de wegen die er heen leiden, waardoor naar zijn mening de raad niet meet serieus wordt genomen. Ook daarop sloegen de vragen die hij voorafgaande aan de vergadering had gesteld.

Van die tien partijen in de raad waren acht fractievoorzitters plus raadslid Sandra van Engelen van het CDA fysiek in het raadhuis aanwezig. Fractievoorzitter Percy de Robles van SBA (seniorenpartij)  nam van huis uit deel aan de vergadering.

Nieuwsblad

Ruud Kootker

“Het college vraagt ons alle normale regels opzij te zetten”, zei Kortekaas.  Hij noemde GroenLinks een partij van financiële degelijkheid en constateerde dat het college eigenlijk vroeg  alle normale spelregels die daarvoor gelden overboord te zetten. Het zat hem dwars dat het college in feite een blanco cheque van de raad vroeg en dat het al publiciteit voor wethouders had gezocht, voordat de gemeenteraad een besluit nam.

Nieuwsblad

Terwijl het voorstel nog niet eens is aangenomen, waren B&W al begonnen met uitgeven aan het Amstelveens Nieuwsblad, constateerde hij. De uitgever krijgt om de krant te drukken tot eind juni € 42.000 (€ 3000 per nummer). Eerder wilde de gemeente aan amstelveenblog.nl trouwens over de hoogte van dat bedrag geen mededelingen doen. Verder adverteert de gemeente jaarlijks ongeveer voor € 105.000 bij het AN. Uitgever BDU stopte noodgedwongen met het Witte Weekblad in Aalsmeer en Uithoorn. “Dat willen we voor Amstelveen voorkomen omdat het in deze coronatijd belangrijk is dat inwoners het nieuws op de mat krijgen”, zeiden B&W in antwoord op vragen van GroenLinks. “Niet iedereen is voldoende digitaal toegerust om alleen op digitale middelen aangewezen te kunnen zijn.” Overigens wil ook minister Slob met elf miljoen de huis aan huis bladen en lokale omroepen tegemoet komen, waarop het Nieuwsblad aanspraak kan maken.

Media

Theoretisch zijn de steunmaatregelen er volgens B&W ook voor andere lokale media in

Patrick Adriaans

Amstelveen, maar in de praktijk voldoen die niet aan de voorwaarden. Misschien zouden alleen het huis-aan-huisblad AmstelveenZ en sportkrant Amstellandsport steun kunnen aanvragen als adverteerders wegblijven.

De oppositie drong aan op meer transparantie bij de uitgaven en niet alleen achteraf informatie over waar het geld is gebleven. “Waarom wordt de raad niet betrokken bij de besluitvorming”, vroeg Burgerbelangen Amstelveen. “Of vinden B&W dat hij alleen een rol op afstand mag speken?” Maar het schriftelijk gedane voorstel van GroenLinks om een vertegenwoordiger van de gemeenteraad mee te laten kijken bij de beoordelingen voor steunmaatregel, onder meer om belangenverstrengeling en vriendjespolitiek te voorkomen, ging B&W te ver. In een brief van dat college aan de fractie stond al: “Betrokkenheid van een vertegenwoordiging van de raad bij de beoordeling van aanvragen achten wij niet passend bij de rolverdeling tussen college en raad.”

Informatie

Kees Noomen (VVD)

Wel komt er tweewekelijks een informatieve bijeenkomst organiseren voor de woordvoerders ‘corona’ van de raadsfracties op vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur, te beginnen op 10 april. “In die bijeenkomst geeft een delegatie van het college een toelichting op de ontwikkelingen en de activiteiten van het college”, zeggen B&W.  “De woordvoerders van de fracties kunnen het college daarover vragen stellen.” Daarmee ging de raad akkoord.

A9

Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD wilde wel even kwijt dat zijn partij altijd

Bert de Pijper

voorstander is geweest van het aanhouden van een buffer en een naar zijn mening verstandig financieel beleid, waardoor nu geld kan worden gereserveerd voor extra steun. “Als wij het contract voor de A9 niet hadden open gebroken, hadden wij dit niet kunnen doen”, zei hij. Noomen toonde zich overigens niet zo hoopvol gestemd voor de toekomst en constateerde dat het geld verdienen door bedrijven die geld in het Nederlandse laadje brengen tot stilstand is gekomen. De miljarden die nu landelijk worden uitgegeven gaan de belastingplichtigen zelf weer betalen, constateerde hij. “Maar misschien is er nog wat te redden door die steun.”

Saskia van Engelen (CDA) sloot zich daar min of meer bij aan. Zij noemde als kenmerk van prudent financieel beleid in Amstelveen dat nooit meer werd uitgegeven dan ontvangen. financiële beleid al jarenlang. “Dat goede rentmeesterschap stelt de gemeente nu in staat om vele miljoenen beschikbaar te stellen om de crisis te bestrijden.”

 Coulance

Esther Veenboer

Bert de Pijper van de ChristenUnie en Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA) pleitten voor de kleine ondernemer (ZZP’ers) en de minima. AVA herinnerde aan de motie, door die partij en de ChristenUnie ingediend en door de raad unaniem overgenomen, waarin om meer steun voor ZZP’ers wordt gevraagd. “Maar dat is in deze crisis niet genoeg.”

Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vroeg vooral aandacht voor de sportsector, waar veel vrijwilligers actief zijn, die misschien niet zo professioneel met de regelingen kunnen omgaan. Coulance bij uitbetalen was waar eigenlijk alle fracties op aandrongen. Ten aanzien van de cultuur wees Kootker er op dat in Amsterdam voor de beoordeling van bijdragen daaraan een extern driemanschap is ingehuurd. Die suggestie nam Raat van cultuur graag serieus en het bekijken waard.

Noodzaak

Patrick Adriaans van de SP zei dat het geld terecht moet komen waar het nodig is. “Niet

Sandra van Engelen

regels maar noodzaak” moet wat hem betreft de gemeente drijven. Hij drong aan op een soepel mogelijk omgaan met het fonds, waarbij men hulp ook digitaal kan aanvragen. Hij vroeg aandacht voor de kleine bedrijven, constateerde dat gezonde bedrijven voor een gezonde samenleving zorgen en wilde vooral arbeidsplaatsen houden en daar ook op toezien.

Niet te eten

Esther Veenboer van de PvdA wees er op dat de woonlasten in Amstelveen hoog zijn en vroeg in dat verband vooral voor ZZP’ers en anderen die werk verloren en daarom huur en hypotheek niet meer kunnen opbrengen hulp. “Zij hebben vaak geen geld meet om te eten”, zei ze, waarvoor zij ook steun zag in het amendement.  Wethouder Marijn van Ballegooijen van o.m. welzijn en Werk en Inkomen bevestigde dat en reageerde dat het aanvragen om extra bijstand regent (er komen er 500 oer week binnen) bij de gemeente. “Mensen kunnen geen boodschappen meer doen. Wij verwachten veel meer aanvragen.” Als mensen werk verliezen, wil de gemeente volgens hem hen een opleiding bieden, opdat hun CV beter wordt.

Arbitrair

Sandra van Engelen, die CDA fractievoorzitter Pier Rienks verving omdat die zelf ondernemer is, constateerde dat veel details in het voorstel van B&W nog ontbreken. Voorkomen moet worden dat het noodpakket een kwestie wordt van ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.  En ook: “Hoe voorkom je dat de beoordeling arbitrair wordt?”

Zij vond dat door de lokale maatregel lacunes worden opgevuld die in de landelijke regeling zitten, maar intussen B&W wel veel vertrouwen van de gemeenteraad vragen. “Het college geeft aan veel zaken nog niet te weten.” Van Engelen vroeg zich af welke criteria B&W gaan hanteren, wie geld krijgt en hoeveel. Zij en de SP noemden ook goede communicatie als voorwaarden voor het slagen van het lokale steunfonds. “Het is belangrijk drempels richting de gemeente weg te nemen zodat iedereen de stap om hulp durft te doen. Probeer ook die mensen en bedrijven te bereiken die nog nooit om hulp hebben gevraagd”, adviseerde ze. “En we vragen met klem als raadsleden niet alleen permanent op de hoogte gehouden te worden maar ook bij belangrijke beslissingen  te worden geconsulteerd. Want alleen dan kunnen wij invulling blijven geven aan onze kaderstellende en controlerende taak als raadslid.”

Achtbaan

Herbert Raat

Wethouder Raat van Financiën zei dat de gemeentelijke organisatie, inclusief het bestuur, in een soort achtbaan zit. “Wij zijn van een beleidsorganisatie een crisisorganisatie geworden. Daar is een spoorboekje voor.” Hij gaf Van Engelen gelijk toen ze zei dat de gemeente geen bank is. “Dat willen we ook niet worden. Maar wij zullen alle bedrijven en inwoners die hulp vragen met coulance behandelen en daarbij maatwerk leveren. Elke situatie is nu eenmaal anders.” Volgens wethouder Floor Gordon van Economische

Floortje Gordon

Zaken vertelde dat de coronacrisis met zich meebrengt dat voortdurend moet worden geschakeld. “Wij hebben gooien een reddingsboei uit maar het gaat om de afstand tot de drenkeling en of die hem op tijd pakt.” Volgens haar is het gemeentelijke noodfonds een aanvulling op de landelijke (overigens nu weer verruimde) regelingen, waar Amstelveen ook van afwijkt. Volgens haar kan de gemeente sneller hulp bieden dan een bank. “Banken zijn kredietverstrekkers, maar hebben niet primair een maatschappelijke rol.”

5 REACTIES

 1. Dat de gemeente nu veel geld kan uitgeven aan steunmaatregelen is niet alleen te danken aan verstandig financieel beleid maar ook aan besparingen op steun aan zwakkeren. Ondertussen werd geld verspild aan hobby’s en lobby’s van de VVD-wethouder zoals Poelzwembad, bunker, ‘sjoel’ en het plaatsen en weer verwijderen van de Drol op het Stadsplein.

  Het contract voor de A9-tunnel had alleen opengebroken moeten worden om de belachelijk hoge bijdrage van onze gemeente aan de (onnodige) verbreding van een Rijksweg te verlagen. Dankzij de VVD zit Amstelveen tot in lengte van jaren opgescheept met een afschuwelijke, lawaaiige en luchtvervuilende open betonnen verkeersgoot dwars door onze ‘groene gemeente’.

 2. De vergadering van gissteravond was een soort “we nemen voorlopig even afscheid van de democratie middels de democratie” vergadering.

  De gemeenteraad heeft unaniem zichzelf totaal buitenspel gezet en heeft ermee ingestemd dat de besteding van de 15 miljoen (inderdaad 5 miljoen meer) door B&W gedaan wordt en informatiesessies binnenskamers blijven. Er hoeven geen objecttieve niet-discriminatoire kriteria te bestaan voor B&W voor de besteding, openbaarheid hoeft ook niet, controle hoeft ook niet, en coulance is het toverwoord ook over niet geleverde prestaties.

  KOrtom kort door de bocht B&W mag de ene wel bevoordelen boven de ander, hoeft geen echte controle uit te voren, hoeft geen openbare transparantie te betrachten, dubbele financieringen mogen (dus zowel landelijke overheid als lokale overheid). En de gemeenteraad heeft zichzelf geen controlerende of verder beslissende rol toechedicht.

  Het amendement maakte het alleen maar erger met 15 ipv 10 miljoen euro en niet openbare informatiesessies.
  Herbert Raat gedroeg zich als ‘de leider’ door zelfs in de vergadering te willen bepalen welke wethouder op welke volgorde sprak en daarmee de burgemeester te schofferen.

  Welkom in de democratie anno 2020. Nota bene de rijksoverheid heeft digitaal vergaderen mogelijk gemaakt.

  • Uit mijn schooldagen weet ik mij nog te herinneren dat bij de oude Romeinen in kritieke situaties een dictator voor 1 jaar door de senaat werd benoemd. Daar begint het hier ook aardig op te lijken.

 3. Ik heb met bewondering gekeken naar de online streamed-video van de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op 8 april 2020. Afgezien van de vreselijke video-kwaliteit was de vergadering met de 9 fractievoorzitters en de burgemeester erg schokkend. Kritische vragen van GroenLinks en andere partijen werden gewoon genegeerd en het verschil tussen Amstelveen en Boedapest bleek toch minder te zijn op het gebied van democratie dan wij voor deze vergadering dachten. (maar eigenlijk al vermoedden)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.