Zoals in de gemeenteraad, onder meer door de SP, herhaaldelijk is gezegd, kan de schuldhulpverlening in Amstelveen beter. Dat constateert de Rekenkamercommissie van die raad na een onderzoek.

De doelstellingen van het beleid zijn niet specifiek en meetbaar geformuleerd, meldt zij.

Marijn van Ballegooijen

Ook wordt geen informatie verzameld en geanalyseerd om de resultaten van de beleidsuitvoering te meten. Beleid en uitvoering worden in de praktijk volgens de commissie ‘op gevoel’ bijgestuurd.

Aanbevelingen

De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie staan op de agenda van raadscommissie Burgers en samenleving op 26 februari en vervolgens op die van de gemeenteraad, die er op 11 maart over moet beslissen.

B&W zullen de raad voorstellen de hulpverlening aan werkenden en jongeren te versterken. De gemeente voert de schuldhulpverlening geheel in eigen beheer uit. Alleen voor het aanvragen van een saneringskrediet wordt gebruik gemaakt van de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Samen met ketenpartners als Participe, Humanitas en Eigen Haard richt zij zich op het voorkomen van schulden en vroegtijdig signaleren van schulden bij inwoners. Schuldenaren onder de bevolking kunnen terecht bij het Amstelveenloket.

Variabel inkomen

De meeste geïnterviewden waren tevreden met de dienstverlening. Wethouder Marijn van Ballegooijen van Zorg en Welzijn zegt daarover verheugd te zijn, maar had eigenlijk niet anders verwacht. Intussen blijven juist degenen die niet bij de schuldhulpverlening terecht komen (en dus niet zijn geïnterviewd) een probleem.

Tot de probleemgroepen behoren bijvoorbeeld de zzp’ers. Bij hen zorgen hun variabele inkomen en de complexe belastingen bijvoorbeeld soms voor schulden. En bij jongeren zijn het telefoon- en zorgverzekeringsschulden. De gemeente gaat, mede op aanbeveling van de commissie en naar aanleiding van de onlangs aangenomen nota Minimabeleid 2019, periodieke netwerkbijeenkomsten organiseren voor organisaties en instanties die zich bezighouden met inwoners met een laag inkomen en / of schulden.

 Geen inzicht

Tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie kon geen inzicht worden gegeven in de relatie tussen de caseload per schuldhulpverlener, het aantal schuldhulpverleners en de behaalde resultaten. Daarmee is de doelmatigheid van de schuldhulpverlener volgens de onderzoekers niet inzichtelijk.

De gemeenteraad is door het ontbreken van informatie niet in de gelegenheid bij te sturen als dat nodig is en ook van een controlerende rol van de raad is slechts beperkt sprake, vindt de commissie.

Registratiesysteem

Die heeft de raad diverse aanbevelingen aangereikt. Een daarvan is te zorgen voor een goed registratiesysteem, zodat inzicht ontstaat in de in- en uitstroom van klanten, het slagingspercentage van de schuldhulpverleningstrajecten en in hoeverre sprake is van recidive. Daarnaast wordt aanbevolen het beleid te wijzigen, zodat er meer gebruik gemaakt kan worden van saneringskredieten en er meer aandacht komt voor doelgroepen die nu vaak buiten de boot vallen voor een schuldregeling, zoals zzp’ers. Ook is het raadzaam een klant-ervaringsonderzoek schuldhulpverlening uit te voeren en de dienstverlening uit te breiden met bewindvoering. De gemeente zegt dat advies over te nemen en in het onderzoek ook mensen te laten meedoen die alleen een adviesgesprek over hun schulden hebben gehad.

Bijeenkomsten

Intussen blijven juist de doelgroepen die niet bij de schuldhulpverlening terecht komen (en dus niet zijn geïnterviewd) het probleem. Tot de probleemgroepen behoren bijvoorbeeld de zzp’ers. Bij hen zorgen hun variabele inkomen en de complexe belastingen bijvoorbeeld soms voor schulden. En bij jongeren zijn het telefoon- en zorgverzekeringsschulden. De gemeente gaat, mede op aanbeveling van de commissie en naar aanleiding van de onlangs aangenomen nota Minimabeleid 2019, periodieke netwerkbijeenkomsten organiseren voor organisaties en instanties die zich bezighouden met inwoners met een laag inkomen en / of schulden.

 Adviesafspraak

Volgens Van Ballegooijen worden de aanbevelingen van de commissie ter harte genomen en was een deel van de geadviseerde verbeteringen al in gang gezet. De wethouder zegt dat de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek een belangrijke input zijn voor de nieuwe beleidsnota Schuldhulpverlening, die in het derde kwartaal van 2020 aan de raad wordt aangeboden.

2 COMMENTS

  1. AVA is blij dat de vragen die leefden betreffende toereikende schuldhulpverlening bevestigd is door het onderzoek van de Rekenkamer. Wij hebben het volste vertrouwen in de wethouder en gemeente dat breder en intensiever gekeken wordt waar de schuldhulpverlening verbeterd kan worden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.