Tom Coumans

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het falende ICT-beleid van de gemeente en de aansturing van alles wat met de digitale infrastructuur bij haar heeft te maken. Op initiatief van raadslid Tom Coumans (VVD) diende de voltallige gemeenteraad tijdens zijn vergadering van woensdagavond een motie in die B&W opdraagt dat onderzoek te starten en een klankbordgroep van raadsleden te benoemen, die het van het van begin af begeleidt en ook de wordt betrokken bij wat er precies wordt onderzocht.

Aanleiding voor de motie was het door het college van B en W gevraagde budget van 2,8 miljoen voor nieuwe hard- en software om de continuïteit van de kantoorautomatisering en gemeentelijke dienstverlening zowel in Amstelveen als Aalsmeer te kunnen continueren. Het is volledig mis gegaan met de ICT en van het nu in allerijl benodigde bedrag hebben B&W buiten de raad om al een deel hebben uitgegeven. Hoewel de ene fractie wat milder was dan de andere, had de gehele raad kritiek op de gang van zaken. Vooral dat eerst de ambtelijke organisatie en vervolgens B&W de ellende maandenlang onder de pet hielden en er pas na verkiezingen over werd gecommuniceerd, viel verkeerd.

Het is niet een louter technisch probleem, maar er speelt ook een politieke

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali

verantwoordelijkheid mee, vond fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). “Er zullen nog wel meer lijken uit de kast komen”, verzuchtte Bert de Pijper van de ChristenUnie.

Eén lijn

“In de gemeenteraad is niet iedereen het altijd met elkaar eens”, zegt VVD-raadslid Tom Coumans (woordvoerder ICT). “Maar in dit geval zitten we op één lijn. AVA en Groenlinks kondigden reeds eerder aan een onderzoek te willen naar de gemeentelijke ICT. Het is goed om te zien dat we gezamenlijk duidelijkheid willen en tijdig weten waar we aan toe zijn. De continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners van Amstelveen staat hierbij voorop.”

Ruud Kootker

Een van de felste woordvoerders was woensdag fractievoorzitter Martin Kortelaas van GroenLinks, die uitvoerig schriftelijke vragen aan B&W stelde, waaruit zijn ongenoegen bleek. Verantwoordelijk wethouder voor ICT was de inmiddels wegens persoonlijke omstandigheden opeens onder druk van het college opgestapte Jeroen Brandes (PvdA). “De burgemeester heeft nu namens B&W een aantal keren het boetekleed aangetrokken.  Als de eerst verantwoordelijk wethouder voor IT hier nog tegenover ons had gezeten, dan hadden we hem naar huis gestuurd. Ik neem eigenlijk aan dat hij de eer dan aan zichzelf had gehouden, na alles wat de afgelopen vier jaar al hebben meegemaakt op IT gebied”, zei Kortekaas.

Kwaliteitsnormen

De motie riep op de huidige ICT-infrastructuur te toetsen aan de hedendaagse

Frank Berkhout

kwaliteitsnormen. Doel van het onderzoek is het opstellen van aanbevelingen voor het vervolgtraject om vergelijkbare situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.

In de motie stellen de partijen voor het onderzoek uit te laten voeren door Bureau Gateway van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Een Gateway Review is een onderzoek door een team van ervaringsdeskundigen dat resulteert in een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Zij geven aan op welke punten bijgestuurd kan worden om de kans op succes van een project, programma of organisatie te vergroten.

Ernstig

De door onvoldoende kennis van en slecht bestuur op digitaal gebied ontstane situatie bij de lokale overheid is ernstig, betoogde fractievoorzitter Berkhout van D66. Hij constateerde dat er iets goed mis is in de organisatie. Aan de € 2,8 miljoen (plus jaarlijks onderhoud van een ton) wil Aalsmeer niet meebetalen, zoals eerder werd gesuggereerd door B&W, die het bloemendorp op een kwart van de totale investering taxeerden. Het geld komt nu uit de bedrijfspot van het ambtelijke apparaat, waar Aalsmeer wel meebetaalt, en wordt dat later gefaseerd in de algemene reserve teruggestort.

Slecht nieuws

GroenLinks constateerde bij monde van Kortekaas dat IT de afgelopen vier jaar onvoldoende doorontwikkeld is en niet klaar voor de toekomst en de gemeenteraad bij herhaling niet of niet tijdig is ingelicht. “Het slechte nieuws over de hardware crisis is over de verkiezingen heen getild. Een aanzienlijk deel van het gevraagde budget is al besteed voordat de raad het heeft goedgekeurd. Het college probeert ons voor te rekenen dat dit beperkt blijft tot 350.000 euro. Maar de helft van de werkstations is wel al besteld, dure externen zijn aan het werk, enzovoort. Als je dit relateert aan de financiële informatie, dan kan het niet anders dan dat naar schatting minimaal 600.000 euro echt niet meer terug te draaien is. De raad zou dit niet over zijn kant moeten laten gaan.”

Knelpunten

Tim Lechner (AVA)

Volgens GroenLinks is de ambtenarij meer bezig met het oplossen van knelpunten dan met het benutten van kansen. Fractievoorzitter Kortekaas zei dat in elk geval op IT-terrein er een gebrek aan leiderschap en visie heerst en een zeker conservatisme. “Men is bang dat investeringen geld kosten en is niet gericht op de kansen die de investeringen bieden”, zei hij. Kortekaas hekelde het communicatiebeleid van B&W, dat voornamelijk op reclame voor het college neerkomt. “Altijd maar weer een ‘positieve boodschap’ naar buiten willen brengen, in plaats van informatie verstrekken. Pogingen om zogenaamd handig te communiceren in plaats van gewoon helder te informeren. Elk bericht met slecht nieuws is altijd weer verpakt als mooi weer bericht. Elke misser wordt verpakt in een lang verhaal over wat er allemaal wel goed gaat. Elke project dat niet goed loopt wordt gehuld in mist over wat er allemaal al gedaan is en wat de plannen zijn om het te repareren. Daardoor ontbreekt telkens een goede analyse van wat er nu werkelijk aan de hand is en blijven de juiste maatregelen uit. Zo wordt deze organisatie aangestuurd en dan gaat zo’n organisatie zich ook zo gedragen. Dan blijft te lang onder de oppervlakte dat er forse problemen zijn.”

Brand

Er moet nu snel een brand worden geblust, zei Patrick Adriaans van de SP. Maar hij wilde

Patrick Adriaans

voor de toekomst niet uitsluiten op de gemaakte fouten terug te komen. Tim Lechner van Actief voor Amstelveen krijgt in elk geval zijn zin: Er komt een breed onderzoek. Daaruit moet, zei de motie, ook een oordeel voortkomen over het huidige programma digitale transformatie, evenals aanbevelingen voor een vervolgtraject. En er mogen door B&W geen verplichtingen worden aangegaan die nog niet door de raad zijn  goedgekeurd. Verder moet er een visie voor korte en langere termijn komen, inclusief een risicoparagraaf en controle.

Met de gevraagde investering van € 2,8 miljoen ging de gemeenteraad noodgedwongen akkoord. “Met de grootst mogelijke tegenzin”, zei Kortekaas.  “Alleen maar omdat we niet anders kunnen, de risico’s zijn niet acceptabel.”

 

 

 

 

32 REACTIES

 1. Eindelijk doet de gemeenteraad waarvoor zij is bedoeld en wat de burgers dus van haar mogen verwachten. Eindelijk werpt de raad de muilkorf af die zij zich vrijwillig door het college heeft laten aanmeten. Eindelijk laat zij de hand los waardoor zij zich steeds braaf heeft laten meevoeren. Eindelijk is er sprake van dualisme, oppositie en kritische beoordeling. Eindelijk gloort er een begin van democratie in deze zelfgenoegzame VVD-kolonie.

  Hoewel.. Op één belangrijk punt schrok men terug voor de onvermijdelijke consequentie: Het benoemen van degene die op grond van zijn ambtsduur, macht en invloed feitelijk het meest verantwoordelijk is voor falend bestuur en voor een wanbeleid waarvan het ICT-debacle slechts één van de rampzalige gevolgen is.

  Op tal van gebieden (zorg, woningbouw, infrastructuur, handhaving, A9, Stadshart, ICT, afvalinzameling, bijzondere projecten, financiën) is sprake van een gebrek aan leiderschap en visie die worden verhuld door een overdaad aan misleidende communicatie waarmee de valse indruk wordt gewekt dat Amsteveners het maar getroffen hebben met hun gemeentebestuur.

  De naam die níet werd genoemd is die van Herbert Raat (VVD).

  • Misschien een idee, om eens in te gaan op de feiten ipv op @ App. @ App heeft namelijk volkomen gelijk. Er was één wethouder financiën en er was één wethouder die ging over ICT. De rest had het nakijken. Zelfs de oppositie kreeg geen voet aan de grond. Nou neem ik dat de volledige oppositie kwalijk, maar neemt niet weg dat de raad volledig geinformeerd had moeten worden. Kwalijk is zeker het feit dat dit over de verkiezingen is heen getild. Want de burger van Amstelveen hoort te weten hoe het bestuur in Amstelveen werkt, welke fouten worden gemaakt en welke achterkamertjespolitiek wordt bedreven. Anders is hun stem een stem voor de buhne. Tbv van de zittenden.

   De angst van de VVD is groot blijkbaar. Wie weet is er nog wel meer te onthullen?

   • Goed dat je even opmerkt dat het over de feiten moet gaan. Ik ben het namelijk helemaal met je eens. Maar me laten meeslepen door iemands -inmiddels jarenlange- frustratie jegens één persoon, daar pas ik voor.

    Het jammere of misschien wel het trieste van dit alles is, dat áls ie een sterk punt heeft niemand meer luistert. Maar dat zal ook wel weer de schuld zijn van die ene persoon..

    • Misschien toch eens reageren op zijn sterke punten, want die er zijn legio.
     En uw persoonlijke aversie laten varen. En ook u kunt niet ontkennen, dat die ene persoon wel erg veel in de melk te brokkelen heeft en transparantie niet erg hoog in zijn vaandel heeft staan. Er verlaten op dit moment wel erg veel wethouders/burgemeester.. dit ‘zinkende schip’..Wie weet is er intern wel meer aan de hand. Jammer dus, dat de lokale pers het bijna volledig laat afweten.

     • Het spijt me zeer, maar hij heeft nogal wat mensen kopschuw gemaakt, waaronder mijzelf. De tijd zal leren of daar kentering in komt.

      Grappig overigens tot slot dat je het vertrek van de overige wethouders ook al toerekent aan die ‘ene persoon’. Als ze zo weerloos zijn, dan is het misschien maar goed dat ze gaan.

     • Dat klopt Ceebee. Die wethouders, welke redenen dan ook zijn vertrokken. Ook de voormalige burgemeester is weg. Er is er één die blijft zitten en die financiën in zijn portefeuille had. We weten het niet, want geen van die wethouders zal ooit uit de school klappen.Ook van de voormalig burgemeester weten we niet wat haar eigenlijke beweegredenen waren, behalve wat de heer Eenhoorn naar buiten heeft gebracht en dat is niet veel. Alleen de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek kan hier uitsluitsel over geven, maar die bestaat nauwelijks meer.

     • Klopt @Ceebee, het lijkt mij heel goed en juist, dat alle wethouders eens vertrekken en plaatsmaken voor een nieuw college zonder Raat. Al 8 jaar op die plek, zonder enige kritische partijpolitiek, die namelijk niet mag plaatsvinden en met de communicatie vanuit de Gemeente die slechts de VVD gezind is, kan deze gemeente wel eens een andere visie ontwikkelen. Zou zomaar eens een verademing kunnen zijn. Wie weet kunnen kinderen en ouderen dan ook hier wonen. Veeningen heeft haar beleid gebaseerd op ‘Drollen, VVDPoelbadjes en haar Expats’, Brandes had slechts oog op chatjes, Bot was net als voorgangster Roos tegen minima en Raat? Die was nooit en te nimmer, behalve bij zijn uitnodigingen bij fotomomentjes aanwezig en bij honderdjarigen. Deze gemeente waar ik 22 jaar heb gewoond is tegen mensen. En voor het grote geldbeleid van Rutte. En ja net als @App kots ik Amstelveen uit. Geen handhaving waar handhaving had moeten plaatsvinden. Wel dreiging want camera’s overal. Raat is het plaatsvervangende gene van Amstelveen. Deze man die overal zijn stempel drukt zou de eer aan zichzelf moeten houden. En dus gewoon moeten vertrekken.

 2. “Het slechte nieuws over de hardware crisis is over de verkiezingen heen getild. Een aanzienlijk deel van het gevraagde budget is al besteed voordat de raad het heeft goedgekeurd. Het college probeert ons voor te rekenen dat dit beperkt blijft tot 350.000 euro. Maar de helft van de werkstations is wel al besteld, dure externen zijn aan het werk, enzovoort. Als je dit relateert aan de financiële informatie, dan kan het niet anders dan dat naar schatting minimaal 600.000 euro echt niet meer terug te draaien is. De raad zou dit niet over zijn kant moeten laten gaan.”

  “Kortekaas hekelde het communicatiebeleid van B&W, dat voornamelijk op reclame voor het college neerkomt. “Altijd maar weer een ‘positieve boodschap’ naar buiten willen brengen, in plaats van informatie verstrekken. Pogingen om zogenaamd handig te communiceren in plaats van gewoon helder te informeren. Elk bericht met slecht nieuws is altijd weer verpakt als mooi weer bericht. Elke misser wordt verpakt in een lang verhaal over wat er allemaal wel goed gaat. Elke project dat niet goed loopt wordt gehuld in mist over wat er allemaal al gedaan is en wat de plannen zijn om het te repareren. Daardoor ontbreekt telkens een goede analyse van wat er nu werkelijk aan de hand is en blijven de juiste maatregelen uit. Zo wordt deze organisatie aangestuurd en dan gaat zo’n organisatie zich ook zo gedragen. Dan blijft te lang onder de oppervlakte dat er forse problemen zijn.”

  Voor dit communicatie(wan)beleid van de gemeente is slechts één man verantwoordelijk, maar zijn naam mag kennelijk niet genoemd worden.

   • Ik wil best wel inhoudelijk reageren hoor, maar zoals ik al eerder zei, ik weiger me mee te laten slepen door jouw frustraties. Zodra je die achter je kunt laten, komen we misschien nog eens tot een normale discussie of misschien zelfs een gesprek. Het is zowaar Frank geweest die mij op normale wijze vroeg wat ik er van vind en daar heb ik keurig netjes op geantwoord. Hoe moeilijk kan het zijn nietwaar?

 3. Het is natuurlijk schandalig wat B&W hier gedaan hebben, maar je maakt mij niet wijs dat binnen de raad ook geen mensen waren die hiervan op de hoogte waren of zij moesten helemaal losgezongen zijn van de werkelijkheid. En die mensen zullen ook zitten in GL dat nu zo hoog van de toren blaast.
  Wel hebben ze een essentieel en zeer goed punt te pakken dat de coalitie er altijd een goed- nieuws- show er van tracht te maken, trouw bij gestaan door alle lokale media op een Amstelveenblog na, dat nog wel eens een kritische noot wil kraken. De enige uitzondering die ik hier op wil maken is AVA, omdat zij nog niet bestonden ten tijde van deze bestuurlijke afgang.
  Daarom zie ik dit “ onafhankelijk onderzoek “ meer als een vlucht naar voren. Ook vraag ik mij af wat in dit geval onafhankelijk betekent.
  De hamvraag blijft natuurlijk nog over. Heeft de uitkomst nog consequenties voor het nog komende college. Bot, Brandes en Veeningen hebben al het veld geruimd, blijft Raat nog over en ze moeten het allemaal hebben geweten! En om het allemaal in de schoenen te schuiven van Brandes is natuurlijk ook natrappen. Iedereen dient hier het boetekleed aan te trekken.

  • Juist en dus ook onze locoburgemeester, die continu wordt ontzien en liever genodigde is bij die pizzatent, dan transparant zijn burgers informeert.

 4. CeeBee probeert weer de aandacht en de kritiek af te leiden van die ene bestuurder wiens naam niet mag worden genoemd.

  Herbert Raat (VVD) is al 8 jaar aan het bewind. Al die tijd had hij de feitelijke macht over de coalitie. Dat de financiën tot zijn verantwoordelijkheid behoren, is in dit verband ook niet onbelangrijk. Het gaat immers om vele miljoenen euro’s.

  Het typeert Raat dat hij nu probeert om de verantwoordelijkheid voor het ICT-debacle af te schuiven op de weggestuurde wethouder Brandes.

   • Als iemand zo geobsedeerd is door één persoon die hier goede reacties plaatst en vraagtekens stelt dan kan er maar één conclusie worden genomen. Dan heeft die persoon geen argumenten meer. @Ceebee ga lekker zo door!

  • Zo zal de heer Raat altijd (en ja ik noem ook gewoon naam en toenaam) op elke manier, de wind uit de zeilen worden genomen. Hij is namelijk nooit verantwoordelijk. Afschuiven is het motto van het beleid Rutte en dus iedere VVD-er die hem slaafs volgt. Beetje lachen, gieren en brullen en vooral en bovenal ieder ander de schuld geven. Ik dacht altijd een wethouder/minister van Financiën is eindverantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Dus op ieder gebied, van ITC tot zorg. Of is dat in Amstelveen anders??

 5. Het is typerend voor de politieke, bestuurlijke en democratische (nou ja) situatie in Amstelveen dat wethouder Raat (VVD) al vele jaren constant figureert in paginagrote gemeentelijke advertenties (met foto), persberichten (met foto), columns (met foto), interviews (met foto), artikelen (met foto) en weblogs (met foto) in alle lokale media, maar dat zijn naam angstvallig wordt verzwegen als er iets ernstig fout is gegaan.

  Dan is het opeens de schuld van een collega-wethouder. Zo ging het ook bij de opstand in de Schilderbuurt.

  Om 18:06u heeft CeeBee zes reacties geschreven, waarvan niet één inhoudelijk. Alleen persoonsgericht op mij. Over obsessie gesproken.. Publiek debat op z’n Amstelveens.

 6. Dat van die obsessie heeft er wel ingehakt merk ik. Krijg ik gelijk twee jij-bakken om de oren. Verder, zie hierboven ergens.

 7. Ok CeeBee, ik zal het je in kleine hapjes voeren:

  Artikel: “Aanleiding voor de motie was het door het college van B en W gevraagde budget van 2,8 miljoen voor nieuwe hard- en software om de continuïteit van de kantoorautomatisering en gemeentelijke dienstverlening zowel in Amstelveen als Aalsmeer te kunnen continueren.”

  Vraag: Wie is volgens jou verantwoordelijk voor dit budgettaire gat?

  Artikel: “Vooral dat eerst de ambtelijke organisatie en vervolgens B&W de ellende maandenlang onder de pet hielden en er pas na verkiezingen over werd gecommuniceerd, viel verkeerd.”

  Vraag: Wie is volgens jou verantwoordelijk voor deze misleiding van de gemeenteraad en van de burgers (kiezers)?

  Artikel: “Het is niet een louter technisch probleem, maar er speelt ook een politieke verantwoordelijkheid mee, vond fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA).”

  Vraag: Wie is er – ná vertrek van Brandes – volgens jou politiek het meest verantwoordelijk voor deze kwestie die vele miljoenen euro’s zal gaan kosten?

  Artikel: .“De burgemeester heeft nu namens B&W een aantal keren het boetekleed aangetrokken.”

  Vraag: Is het volgens jou terecht dat de burgemeester de schuld van dit debacle op zich neemt?

  Artikel: Als de eerst verantwoordelijk wethouder voor IT aanwezig was geweest, dan had de gemeenteraad hem naar huis gestuurd. Hij had waarschijnlijk de eer aan zichzelf gehouden, na alles wat de afgelopen vier jaar op IT gebied (niet) is gebeurd.

  Vraag: Is Brandes volgens jou inderdaad alleen verantwoordelijk voor het niet tijdig vervangen van het verouderde en afgeschreven ICT-systeem? Wie moet volgens jou de afschrijvingen en vervangingsinvesteringen bewaken?

  Artikel: De IT is in de afgelopen vier jaar onvoldoende doorontwikkeld en dus niet klaar voor de toekomst. De gemeenteraad is bij herhaling niet of niet tijdig ingelicht. Het slechte nieuws over de hardware crisis is over de verkiezingen heen getild. Een aanzienlijk deel van het gevraagde budget is al besteed voordat de raad het heeft goedgekeurd.

  Vraag: Was Brandes inderdaad de enige bestuurder die hiervan op de hoogte was en ook de enige bestuurder die had besloten om de raad onvoldoende informeren en de kiezers te misleiden?

  Artikel: Het communicatiebeleid van B&W komt voornamelijk neer op reclame voor het college dat altijd maar weer een ‘positieve boodschap’ naar buiten wil brengen, in plaats van informatie verstrekken. Zogenaamd handig communiceren in plaats van gewoon helder te informeren. Elk bericht met slecht nieuws verpakktenverpakkten als mooi weer bericht. Elke misser wordt verpakt in een lang verhaal over wat er allemaal wel goed gaat. Elk project dat niet goed loopt wordt gehuld in mist over wat er allemaal al gedaan is en wat de plannen zijn om het te repareren. Daardoor ontbreekt telkens een goede analyse van wat er nu werkelijk aan de hand is en blijven de juiste maatregelen uit. Zo wordt deze organisatie aangestuurd en dan gaat zo’n organisatie zich ook zo gedragen. Dan blijft te lang onder de oppervlakte dat er forse problemen zijn.

  Vraag: Waarom worden man en paard niet genoemd in deze – niet mis te verstane – aanklacht?

  • Robert heeft in dit geval nu gelijk. Raat MOET moet op de hoogte zijn geweest, aangezien alle uitgaves op zijn bureau verschijnen, trouwens Aalsmeer had al veel eerder aan de bel getrokken betreffende het IT gebeuren.
   Hierna had bij de complete gemeenteraad een belletje moeten gaan rinkelen. Ik verwijt ze dan ook lafheid of politiek opportunisme. Raat moet hier zijn consequenties uit trekken, en niet een stomme fotosessie weer eens in Amstelveenz laten zetten bij de naamgeving van een fietspaadje.

   • Het fietspad dat door wethouder Raat werd ingewijd, is genoemd naar de oprichter van de staat Israël, David Ben Goerion. In diens opdracht zijn destijds grote aantallen Arabische bewoners van Palestina beroofd, vermoord en verdreven. Dat moest gevierd worden.

    Als andere etnische lobby’s even invloedrijk en succesvol zijn, gaan er fietspaden genoemd worden naar de stichters van Marokko, Turkije, Suriname, Japan, India, etc.. Straks fietsen wij over het Desi Bouterse Pad en over een fietspad dat genoemd is naar Jan van Riebeeck, de vader van zowel Zuid-Afrika als van de apartheid. Het goede nieuws is dat er veel extra fietspaden moeten worden aangelegd.

  • Ook als ik CeeBee heel beleefd inhoudelijke vragen stel, geeft hij geen antwoord. Te inhoudelijk, kennelijk. Mijn reacties op het ICT-schandaal hebben trouwens niets te maken met frustratie maar alles met verontrusting en verontwaardiging over de manier waarop Amstelveen wordt bestuurd.

 8. Raat heeft zich onmisbaar gemaakt door iedereen die hem niet zinde te intimideren, af te bluffen en weg te pesten. Hij is ‘too big to fail’. Ze durven hem domweg niet weg te sturen, ook al is daar inmiddels alle reden toe. Door Raat onvoldoende weerwerk en tegenspraak te bieden, heeft de Amstelveense politiek de eeuwige bestuurder die zij verdient.

 9. Pure onzin, dit is een bestuurlijke blunder en de rest is te laf om hem aan te pakken.
  “ Gedraag je als een slaaf, dan ben je ook een slaaf.” Het woord is nu aan de voltallige gemeenteraad, waarbij men het niet moet laten afhangen van een lullig onderzoekje of Raat moet de eer aan zichzelf houden. Ik zal met liefde een foto van zijn aftreden nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.