Als het via de gemeenteraad niet lukt, stappen bewoners van buurtschap ‘De Zwarte Kat’ naar de rechter om te voorkomen dat op plek van het voormalige gelijknamige café aan de Amsteldijk Zuid 105 drie villa’s worden gebouwd. De gemeente heeft dat eerst via een geheimzinnige procedure aan het oog van een breed publiek onttrokken, maar nu ligt een gewijzigd bestemmingsplan tot 24 december ter inzage, waarna de gemeenteraad het al dan niet vaststelt. (Foto boven van Edda Groot).

De vorige wethouder, Peter Bot, heeft in het geheim een afspraak gemaakt met ontwikkelingsmaatschappij Zuiver Vastgoed, zegt een omwonende. “Dat heeft Floor Gordon, de nu zittende wethouder voor ruimtelijke ordening, ons zelf verteld”, meldt een van de omwonenden. “Maar zij zit natuurlijk met het probleem dat de overheid wel betrouwbaar moet blijven.”

De wethouder laat via een woordvoerster weten zich absoluut niet te herkennen in die uitspraak en daar nadrukkelijk afstand van te nemen. “Bovendien is de overeenkomst gesloten tijdens deze collegeperiode. Zo’n overeenkomst zelf is geheim, een zakelijke beschrijving ervan is openbaar en ligt zes weken ter inzage.”

Volgens een toelichting in het nu aan de orde zijnde bestemmingsplan is de gemeente met het ontwerp voor de bouw akkoord gegaan, in afwachting van een zogenoemde ‘omgevingsvergunning’. Die laatste (definitief groen licht voor de bouw gevend) is wel gegeven, maar wordt pas van kracht als het bestemmingsplan er door is. De koppeling van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan (beide liggen ter inzage) is mogelijk dankzij de eind 2018 door de gemeenteraad vastgestelde “Coördinatieverordening Amstelveen 2018”, waarvan de ontwikkelaar graag gebruik maakt.

Zadelhoff

Foto: Hoogeveen Architecten

Woordvoerder van de bewonerscommissie in de buurtschap Jan van Schaik meent zeker te weten dat de laatste exploitant van het café, Jack van Busken, in wezen nog altijd eigenaar van opstallen en daarbij behorende grond is. Volgens Van Busken was het café niet meer exploitabel. Maar vastgoedmiljonair Cor van Zadelhoff, die er dichtbij is geboren, zag destijds wel mogelijkheden voor een horecabedrijf op die plek.

Petitie

Er is wel een contract tussen de grondbezitter en de ontwikkelaar, maar die laatste lijkt af te haken als de verkoop eventueel niet doorgaat, doordat de gemeenteraad niet akkoord gaat met de bouwvergunning voor de drie villa’s. Van Busken is een goede prijs voorgespiegeld, denkt Van Schaik. Men heeft de zaak, die al van 2017 af loopt, volgens hem snel door de raad willen jassen. Eind 2018 bood de buurtschap aan de Amstel B&W een door circa veertig bewoners getekende petitie aan, waarin zij vertelden dat het in verval geraakte café hen dierbaar was en in belangrijke mate het karakter van de buurt bepaalde. Veertig lijkt niet veel, maar voor de buurtschap, waar net landelijke karakter onder meer door weinig huizen wordt geaccentueerd, ligt dat anders. Iedereen kent iedereen. “Ik ben eigenlijk maar één avond bij hen langs gegaan en ze hebben vrijwel allemaal toen getekend”, zegt Van Schaik, die ook de steun van de Dorpsraad in Nes aan de Amstel geniet.

Monument

Nu men gemeentelijke monumenten verzamelt, in weerwil van de Amstelveense geschiedenis, zou men volgens de Buurtschap ook eens aan De Zwarte Kat kunnen denken. Op die plaats is al sinds 1650 een café gevestigd en het nu in verval geraakte gebouwtje werd in 1872 geopend. In 2017 werd het door Van Busken gesloten. Alles is geprobeerd om de zaak open te houden. Er waren onder meer vrijwilligers die dienst wilden doen achter de bar en het café van de eigenaar huren. “Het zou door ons, ondergetekenden, als een groot verlies worden ervaren wanneer de planologische bestemming van dit stuk grond zou worden gewijzigd”, stond in de petitie. Een argument van de laatste café-eigenaar was dat de Brasserie op de nabij gelegen golfbaan klanten overnam. Onzin, vinden de inwoners, want een café is nu eenmaal iets anders dan een restaurant.

Overigens zit een monumentale status er wat de gemeente betreft niet in. Aan de gemeenteraad schreven B&W vorig jaar: “De commissie ruimtelijke kwaliteit (erfgoedcommissie) heeft dit op 1 juli 2019 besproken en ziet onvoldoende aanleiding voor het ondersteunen van een aanwijzing tot gemeentelijk monument. De bouwhistorische waarde van het pand is op het eerste gezicht uiterst summier. De cultuurhistorische waarde van het café is verbonden aan een ander pand in de directe nabijheid.”

Landelijk

Hooguit één huis zou men in de buurtschap nog kunnen billijken, maar drie villa’s in het landelijke Amstelgebied is teveel. Buurtbewoners zijn daar fel tegen. Daarom dringen zij aan op aanpassing van het concept-bestemmingsplan. “Gebied moet landelijk blijven.”

Maar projectontwikkelaar Zuiver Vastgoed wil een wijziging in die zin dat er drie grote villa’s komen, die trouwens naar de mening van de inwoners te dicht op elkaar zullen staan. Het landelijke karakter van deze historische en unieke plek aan de Amstel zou definitief verloren gaan, vinden zij. De buurtschap meent ook dat de door de ontwikkelaar gewenste verandering van het bestemmingsplan juridisch geen standhoudt, omdat die in het landelijke buitengebied ligt, waar de bouw van drie villa’s niet is toegestaan. De gemeente spreekt dat tegen en zegt dat De Zware Kat deel uitmaakt van de bebouwde kom.

Randstad

“Uitvoering van de plannen van Zuiver Vastgoed met De Zwarte Kat moeten we met z’n allen niet willen”, zegt Jan van Schaik. “Juist in de overvolle Randstad moeten we de ruimte en het eigene koesteren. Niet alles hoeft te wijken voor het groot kapitaal.” Er moet wel iets gebeuren met het vervallen café, geeft hij toe. Als mogelijkheden noemt hij kleinschalige horeca, tiney houses en dus één woning. “Er zijn alternatieven genoeg binnen het huidige bestemmingsplan, we gaan graag in gesprek.”

Rechter

Naar verwachting beslist de gemeenteraad pas in de volgende zomer definitief over de voorgestelde aanpassingen. Van Schaik: “Wij hebben de gemeente leren kennen als een serieuze partij wat behouden van groen en het historisch besef betreft. Daarom zijn wij er van overtuigd dat het college van B&W en de raad tot een weloverwogen besluit komen. Mocht er toch verschil van inzicht blijven, dan gaan we als bewonerscommissie naar de rechter. Dit gaat immers om een uniek stukje Amstelland met een eigen karakter en historie, het beschermen waard.”

Power Point

Van Schaik en Sandra Meulenbelt van de Dorpsraad Nes aan de Amstel spraken vorig jaar al samen in bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Beiden pleitten toen voor het behouden van het café dat volgens hen tot het gemeentelijke erfgoed hoort. Samen met de ook in de buurtschap wonende Henk Jurriaan deelde hij bij die gelegenheid afdrukken van een Power Point presentatie uit.

Van Schaik betoogde dat de geplande verandering van bestemming volledig in strijd is met de gemeentelijke structuurvisie, het beeldkwaliteitsplan, het beleid van Groengebied en van Beschermers Amstelland.

Met het huidige dagtoerisme langs de Amstel moet het mogelijk zijn een rendabel horecabedrijf uit te oefenen op deze plek, zei Van Schaik toen. De reactie van B&W op de petitie vond hij nogal vreemd. “Er werd aangegeven dat het vorige college al een procedure was gestart tot de bouw van verscheidene woningen te komen. Er zou een overeenkomst met de ontwikkelaar worden getekend en de gemeente zou op de ingeslagen weg verder gaan. Met andere woorden: Jammer, maar helaas.”

 Niets gepubliceerd

Over woningbouw werd twee haar lang niets gepubliceerd, zeggen de buurtschap-bewoners. Nu pas ligt de wijziging van het bestemmingsplan ter inzage. Maar de bouwaanvraag lijkt al te zijn gehonoreerd. Dat in juni 2017, onder de vorige wethouder, de gemeente een Quick Scan liet uitvoeren zegt men in de buurtschap pas twee jaar later te weten te zijn gekomen.

De gemeente heeft een totaal andere lezing. Die geeft wel toe dat het vorige college van B en W heeft op 4 juli 2017 akkoord ging met een Quick Scan. “Dit besluit was openbaar en is ter kennisname aan de raadscommissie RWN gestuurd.” Een persbericht kwam er niet over. “Twee jaar later heeft ontwikkelaar J. Horn een presentatie gegeven tijdens een Dorpsraadvergadering en voerde aanvullend gesprekken bij omwonenden thuis. Op 12 februari 2019 heeft het huidige college van B en W een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar, waarmee de gemeente een inspanningsverplichting had het bouwplan te realiseren. De overeenkomst zelf is geheim, een zakelijke beschrijving ervan is openbaar en ligt zes weken ter inzage.”

Landschappelijke waarden

Het is nu aan de gemeenteraad wel of niet akkoord te gaan met de verandering van het bestemmingsplan dat in de bouw voorziet. De gemeente zegt dat de standaardprocedures zorgvuldig worden uitgevoerd.

Volgens de gemeente voorziet het onderhavige plan in een transformatie en bouwplan in bestaand ‘stedelijk’ (bebouwd) gebied, waarbij de ‘landschappelijke waarden in stand’ blijven en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. “Het onderhavige bouwplan is passend binnen de Amstelscheg. Het plangebied is in de huidige situatie reeds bebouwd en geen open landschap”, vindt de gemeente.

19 REACTIES

 1. Goed artikel. We moeten zuinig zijn op ons groen. Drie grote villa’s in een landelijk gebied,….moet ik niet aan denken. “Zwarte Katters”, succes in de strijd

 2. Goed verhaal dat aandacht verdient. Volgens de gemeente is de bouwhistorische waarde van het pand ‘op het eerste gezicht uiterst summier’.

  Van het bestuur mag men verwachten dat die wat beter en dieper kijkt dan alleen oppervlakkig. Bovendien wordt het criterium ‘bouwhistorische waarde’ op ondeskundige en willekeurige wijze gehanteerd. Kijk maar naar de nazibunker en het houten noodgebouwtje aan de Randwijcklaan 13.

  Lobby’s, connecties en onderonsjes spelen een belangrijke rol bij dit soort kwesties.

 3. “ De Zwarte Kat deel uitmaakt van de bebouwde kom” aldus de gemeente? Dan is nagenoeg alles aan de Amstel de bebouwde kom. Wat een flutargument!
  En dan die walgelijke steenpuisten van een villa’s op die plek! Daar zijn het architectonische gedrochten, totaal niet passend in het oude Amstelland-landschap.
  Ook als de hr. Zadelhoff, die toch als vastgoedeigenaar meer verstand van zaken in heeft dan de gehele gemeenteraad en college bij elkaar daar mogelijkheden ziet voor een horecabedrijf verdient dat zeker de aandacht en ik denk dat Jack daar heus niet bekaaid van af hoeft te komen.
  Hier blijkt maar weer dat de gemeente allerlei zaken heeft beloofd aan Zuiver B.V. terwijl ze dat nog niet konden. Dan moet je je niet achter het argument van “betrouwbare overheid” gaan verschuilen, want voor wie is de gemeente nu betrouwbaar? Voor de buurtschapbewoners of voor Zuiver BV mevrouw Gordon?

 4. Trouwens even heel iets anders . Hoe gaat het trouwens met dat voormalige horeca- pand met een historische gevel in Over-Amstel waar indertijd zowel D66 en de VVD zich hard voor hebben gemaakt? Nog steeds een puinhoop of al gerenoveerd op kosten van de eigenaar?

 5. Heb het artikel -en de vorige over dit onderwerp- goed gelezen, maar kan niet ontdekken waar de gemeente de fout is ingegaan. Zo dat al het geval is.

  Wel begrijp ik dat voor een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan de raad nog wel een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Dat moet nog gebeuren volgens mij, dus al ik de bewoners was zou ik mijn pijlen richten op de raad en dan met name de coalitiepartijen. Voor zover dat gaat helpen zeg ik er gelijk maar bij, want ik zie nogmaals niet waar de gemeente nu precies de fout is ingegaan.

  Dat de gemeente overigens zou beweren dat het hier de bebouwde kom betreft lees ik ook niet terug in de stukken. Dat zou ook raar zijn, want de APV is daar volstrekt helder over.

  Hier nog wat info. Redelijk verhelderend zou ik denken.
  https://www.amstelveen.nl/data/publicatie-website/raadsbrief-informatie-en-proces-amsteldijk-zuid-105-de-zwarte-kat/Raadsbrief%20informatie%20en%20proces%20Amsteldijk%20Zuid%20105%20de%20Zwarte%20Kat.pdf?_dc=1562843903143&_dc=1562843903185

 6. In die link wordt verwezen naar de architectonische/ historische waarde van dat gebouwtje. Dit is inderdaad weinig, maar dan wil ik wel wijzen op het feit dat een dergelijk soort gebouw beter past in deze omgeving. ( niet die ontwerpen die men heeft gemaakt!) Men zou dus wat anders moeten verzinnen. Ook gaat men totaal voorbij aan de sociale historie van 400 jaar van deze buurtschap, waarbij een café altijd het sociale middelpunt is geweest.
  Door dit niet in te willen zien van de gemeente en wel het verheffen van dat bunkertje, waar een paar Duitsers hebben geschuild in de WO2 tot een gemeentelijk monument, maakt zij van haar beleid op dit gebied een volstrekte willekeur! Dit staat toch niet in verhouding!?
  Of zou dat cynische duiveltje in mij weer beginnen te fluisteren, dat het enkel om de poen is te doen.
  Overigens een goed café met wat lunchgerechten zou het best goed doen. Ik kan me dan ook goed vinden in de mening van de hr. Zadelhoff, die toch ook een expert is op dit gebied. In de gloriedagen van Jack en zijn vader was het in de weekenden altijd stampvol. En zelfs vlak voor het einde kon het nog druk zijn, zeker in de zomer, ook op door de weekse dagen met hun terras aan het water met aanmerende bootjes , hun tuin en passanten en toen was het ook al een scheefhangend hut, waarbij je als je een plasje ging doen gelijk je hoofd uit het raampje kon steken. Ik heb eens een stelletje Japanners meegenomen daar naar toe . Ze keken hun ogen uit naar die lampenkapjes boven de bar, waar de stamgasten op de maat een zwiep tegen gaven als ze weer begonnen te zingen. Op het laatst begonnen ze ook mee te doen en hadden de grootste lol en waren niet meer weg te krijgen. En tegen mij “real Dutch, real Dutch , hai hai hai. Zagen ze weer eens wat anders dan tulpen en bloembollen! Ik weet niet wat ze leuker vonden.

 7. De oever van de Amstel is voornamelijk geschikt (en zelfs ideaal) als fietsroute. De teloorgang van De Zwarte Kat als ‘uitspanning’ betekent een verlies dat de gemeente lijkt te onderschatten.

  • Er lopen dan ook diverse officiële fietsroutes in dat gebied en ik meen zelfs een LAW. Maw men maakt dit gebied juist toeristisch aantrekkelijker als er een uitspanning is.
   P.S. Waarom zette jij het woord “uitspanning” tussen aanhalingstekens? Omdat het niet voldeed aan jouw definitie daarvan? Het was juist uniek! Niet van 13 in een dozijn. Vele mensen vonden dat sjofelige juist leuk en charmant. Dat mag toch ook?

 8. Het Zwarte Kat Dossier is niet eenvoudig, er zitten vele aspecten aan, het beeldkwaliteitplan Amsteldijk is er één. Ik woon in De Zwarte Kat en maak dit dossier al een tijdje mee. Het beeldkwaliteitplan Amsteldijk (BKP-Amsteldijk) is een belangrijke aanvulling bij het bestemmingsplan. Wat zo frappant is dat de gemeente wel het nieuw te bouwen boutiek hotel, waar een vergunningsaanvraag voor loopt, langs de beeldkwaliteit-lat legt maar niet de locatie De Zwarte Kat. Momenteel maakt de gemeente hele rare verbale draaien om de wijziging van het bestemmingsplan ‘De Zwarte Kat mogelijk te maken Zou de gemeente dit BKP Amsteldijk wel gebruiken dan zou de vergunningsaanvraag ‘weggeblazen’ worden. Hoe de gemeente dus een bestemmingsplan wijziging kan vergunnen zonder dit plan is ons een raadsel.
  https://www.amstelveen.nl/home/publicatie/beeldkwaliteitplan-amsteldijk
  http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Het-beeldkwaliteitsplan-van-Amsteldijk-is-vastge

  • Op welke punten precies uit het BKP zou de vergunning dan volgens jou ‘weggeblazen’ worden? En waaruit blijkt dat de gemeente het BKP niet betrokken heeft bij de beoordeling? En wat zijn die verbale draaien dan? Is je bekend wat de juridische status is van een BKP?

   Het antwoord op je laatste opmerking staat overigens in de brief onder mijn eerste bijdrage.

   • Wel of niet juridisch kloppend vraag ik mij dan toch af waarom men deze ( intentie)verklaring of dit plan naar buiten brengt als er bij het minste of geringste zuchtje tegenwind deze verklaring letterlijk aan de dijk zet? Is dan toch zuiver symbolisch of zie ik dat dan verkeerd.

   • Ik stel ook dat het een complex dossier is. Het BKP heeft een officiële juridische status, recent nog een keer door de gemeente bevestigd bij de vergunningsaanvraag voor het Boetiekhotel.
    Verder zijn er vele regeltjes in het BKP, bijvoorbeeld dat het volume niet mag toenemen, dat het bouwvlak vergelijkbaar moet zijn, dat het moet passen bij de bestaande bebouwing, etc.. Het voert te ver voor deze blog om ze allemaal te noteren, dat is na te lezen in ons bezwaar dat we hebben ingestuurd. In de beantwoording van dat bezwaar zegt de gemeente in heel veel woorden dat De Zwarte Kat een bebouwde kom is en dat het BKP DUS niet geldt, dat noem ik het draaien met woorden. Want als we komen om een 30km zone dan is het weer gewoon buitengebied. De schoen wringt in het niet consistent toepassen van de vigerende plannen, plannen waar we allemaal rechten aan denken te ontlenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.