Of ze water zagen branden. Dat was zo ongeveer de reactie toen ik als gelovige zei dat het nog helemaal de vraag is of Jezus leeft. Ik weet bijna zeker dat men zich in die huiskring van een plaatselijke Gemeente afvroeg of ik wel écht een broeder was.

Laat ik voorop stellen dat ik hun verwarring achteraf wel begrijp. In het vuur van de discussie heb ik mij ook wel kort door de bocht uitgedrukt. Maar waar ik heen wilde, is dat de gestorven Jezus een Andere is dan de opgestane Christus. Vóór Zijn opstanding was wedergeboorte in feite niet mogelijk en ná die verrijzenis ontstond pas de Gemeente, te beginnen bij de ‘Joodse mannen’ (Juda) uit Handelingen 2.

Straf

 Petrus, die op de Pinksterdag eigenlijk zijn eerste preek hield, had het verschil tussen Jezus en de opgestane Christus feilloos door, toen hij zei dat het hele volk van Israël zeker moest weten dat God de Here Jezus ‘én tot Here én tot Christus gemaakt heeft’ (Handelingen 2:36). En hij voegde er aan toe: ‘Deze Jezus, Dien gij gekruisigd hebt.’

Het getuigenis ‘de Here Jezus droeg aan het kruis mijn straf’ is volledig waar, maar als ik vraag of er daarna nóg wat gebeurde, moet ik te dikwijls naar mijn gevoel te lang op antwoord wachten. Nou ja, met Pasen begroet men in veel kerken elkaar met het bekende: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Maar die zinsnede lijkt in de rest van het jaar bijna vergeten.

Missie

Op een een Missie-bijeenkomst voor jongeren, waarmee men internationaal het nieuwe jaar inging, hoorde ik een spreker zeggen het eigenlijk jammer te vinden dat het kruis het internationale logo van de christenheid werd. Hij had liever gezien dat het lege graf dat was geworden. De man kwam uit een land waar de Orthodoxe Kerk nogal sterk was. En hij zei, bij alles was hij inmiddels tegen de theologie van die kring had, het er wel mee eens te zijn dat Pasen daar het belangrijkste feest is.

Liederen

Ik hoor vaak liederen die beweren dat door de dood van Jezus er leven is. Dat staat volgens mij nergens in de Bijbel. Stervend, op het dieptepunt van zijn lijden op aarde, nam de Here Jezus de straf die wij mensen verdiend hadden op Zich. Voor héél de schepping. De bekende sleuteltekst van de Bijbel, Johannes 3:16, zegt dat God zo lief ’de wereld’ had dat Hij Zijn enige Zoon daarvoor afstond om de straf voor haar zonde te dragen. Jezus was niet alleen naar het vlees de Zoon van David, maar ook die van Adam. Hij was de Tweede of Laatste Adam. Als Zoon des Mensen had de Here Jezus het recht daartoe. Maar Hij was toen de beloofde Messias nog niet. Profeten hadden over Hem – vaak nogal cryptisch – gesproken, maar nu spreekt God “door de Zoon”, zegt Hebreeën  1:1. Lang moest verborgen blijven, waarover Petrus in diens ‘Pinksterpreek’ Handelingen 2 sprak.

Doop

Het valt mij op dat mensen altijd terug willen naar de drie zogeheten synoptische evangeliën (Mattheüs, Markus en Lucas) en naar wat de Here Jezus toen deed, zoals genezingen. Dus naar de drie jaar van Jezus’ aardse bediening, toen Hij nog niet de Christus was. Daarop slaan alle teksten over Hem in het Evangelie naar Johannes, waarin Hij profetisch de Zoon (dus Erfgenaam) van God wordt genoemd.

In hun doop (door onderdompeling) getuigen christenen trouwens van dood en leven. Doordat zij in het water onder gaan en weer boven komen. Als zij alleen met Jezus ‘dood’ wilden, was die neergang voldoende. Overigens zouden die doopdiensten dan tot veel slachtoffers leiden en de politie tot veelvuldig uitrukken, maar dat terzijde. Het geweldige is dat zij door hun doop niet alleen getuigen van de gedragen straf door Jezus, maar ook van het leven in heerlijkheid met Christus, door weer boven te komen.

Cruijff

De Bijbelse waarheid is dat Jezus stierf aan een kruis, maar als Christus opstond uit de dood. Dat was de heerlijkheid waarop Hij vertrouwde, naar bijvoorbeeld uit het zogeheten Hogepriesterlijk Gebed (Johannes 17) blijkt. Het is jammer dat alleen de Statenvertaling over dat geloof VAN Jezus Christus spreekt, terwijl dat ook in de grondtekst staat. Door theologische leringen werd het werd in latere vertalingen in bijvoorbeeld Romeinen 3:22 gesproken over de ‘rechtvaardigheid Gods door het geloof IN Jezus Christus’. Door het rotsvaste geloof van onze Heer werd in Hem de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Daarom staat er in Romeinen 1:17 ook dat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard ‘uit geloof tot geloof’. Maar de mens in de Here Jezus wilde dat deze drinkbeker, blijkens zij bede in Gethsémané, aan Hem voorbij ging (Matthéüs 26:39). Anderzijds had Hij van tevoren gezegd de Vader te willen dienen (Hebr. 10:7-9). Zowel in Zijn vernedering als in verheerlijking.

Ik herinner mij dat over voetballer Johan Cruyff werd gezegd dat hij dezelfde initialen had Jezus Christus (J.C.). Daarmee werd Christus ten onrechte niet meer dan een achternaam voor de Here Jezus. Het is pijnlijk dat sommige christenen kennelijk er die opvatting op nahouden. Maar Christus is de Griekse vertaling van de Gezalfde, de beloofde Messias (mashiah).  Meer dan een achternaam is het Zijn status. ‘Ik heb U verheerlijkt op aarde; Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt om te doen”, bad Hij in Johannes 17:4. Toen de Here Jezus aan het kruis uitriep dat het ‘volbracht’ was, doelde Hij op Zijn aardse vernedering en het dragen van de straf voor de gehele mensheid. Die was dan ook, naar de wet, voor God dood. De Here Jezus bracht heel de schepping in de dood. Eén is voor allen gestorven dus zijn zij allen gestorven, staat er in 2 Kor. 5:15.

Tweede

Door de opstanding en verheerlijking van Christus werd ook het principe van God duidelijk dat Hij het eerste wegneemt om het tweede daarvoor in de plaats te stellen (Hebreeën 10:9). Ik weet wel dat het onder meer gaat om de vervanging de wet van Mozes door de genade onder het Nieuwe Verbond door de Gezalfde, maar Jezus leefde ook onder de wet. Daarom zei Hij dat Hij de wet ging vervullen. Zijn kruisdood was de door God bepaalde straf die hij voor ieder van ons op zich nam.

Nieuw leven

Maar voor degenen die in Hem geloven is er nieuw, eeuwig leven. Door Zijn opstanding, hoewel Hij als Jehova, naar de ordening van Melchizedek, in de hemel al heerlijkheid had ‘eer de wereld was’ (Joh. 17:5). Pas na Zijn opstanding wordt Hij de Zoon (Erfgenaam) genoemd.

Ooit hoorde ik Bijbelleraar Ab Klein Haneveld zeggen: ‘Het kruis was voor de ongelovigen, maar de opstanding voor de Gemeente.’ Hij bedoelde blijkbaar dat sowieso de gehele  schepping in de dood was gebracht, maar gelovigen – die zowel het kruis als Zijn opstanding erkennen – met Hem een nieuw leven zijn ingegaan. Er is dus een verschil tussen de Jezus in Zijn menselijk verblijf op aarde en de opgestane en gezalfde Christus. Dat blijkt ook uit Mattheüs 1, waar het geslachtsregister van Jezus Christus wordt beschreven. Daar staat letterlijk (vers 17) dat de generaties van Abraham tot David, van David tot de Babylonische overheersing en vandaar tot Christus alle er veertien waren. Maar wie tot de daarin genoemde Jezus telt, komt niet verder dan dertien; als men Christus erbij neemt, komt men inderdaad uit op veertien (vers 16).

Verbod

Om die reden werd Jezus – een naam die veelvuldig valt tijdens zijn aardse omwandeling – ook ‘Zoon des mensen’ genoemd en niet of nauwelijks Christus. Dat kwam omdat de Here Jezus nog niet ‘bewezen’ had Gods Zoon te zijn door de opstanding (Rom. 1:4). Toen Petrus eens beleed dat de Here Jezus de verwachte Christus was (Matthéüs 16:16) verbood Hij de discipelen (vers 20) daar verder over te praten. Dat is er ook de oorzaak van dat men in de (vooral synoptische) evangeliën – Matthéüs, Markus en Lukas – de Heer als ‘Jezus’ wordt aangeduid en in de brieven voornamelijk als Christus of Jezus Christus.

Er wordt in die brieven, zoals in Filippenzen 3:9-11, ook uitsluitend over de ‘kracht van Zijn opstanding’ gesproken en niet over die van het kruis. Wat niet wegneemt dat iedereen die kracht kan ervaren. Christus is de Zaligmaker van deze wereld (1 Joh.4:14). Maar dat had Simeon al in de Here Jezus, als baby, gezien (Lukas 2:25-35).

Johan Th. Bos

34 REACTIES

  • Ach, ik wilde de mensen laten zien welk vlees zij inde kuip hebben. Hoewel de term ‘vlees’ hier misschien niet goed gekozen is. Overigens geef ik toe dat het niet zo zeer lokaal nieuws is. Hooguit omtrent één Amstelvener…..

 1. Over dit onderwerp kunnen gelovigen er lekker op los fantaseren. Net als Johan Bos geloven zij hun eigen verhaal waartegen geen bewijs mogelijk is. Wie hem niet gelooft is niet zijn broeder. Als je dat maar weet.

   • Ik snap ‘m. Wij als mensen verdienen straf volgens de bijbel. Heeft iets met de zondeval van doen. Ik waardeer de prachtige symboliek in de bijbel, maar dat de mens straf verdient is iets wat ik nooit zal kunnen begrijpen.

    Wat ik wel begrijp is dat als ‘je’ niet meer aan die zondeval vasthoudt, het hele principe van het christelijk geloof op losse schroeven zet. Anyway, ik ben geen christenhater, ik begrijp hen alleen niet. Maar interessant vind ik het wel en ik respecteer ieders geloof.

 2. Waarom verdiende de mensheid de doodstraf?
  Waarom moest Jezus dood als hij toch weer op zou staan?
  Worden joden, moslims, atheïsten etc ook van hun zonden bevrijd door de doodstraf die Jezus onderging? Ook als zij dat niet geloven?

  • De straf voor de gehele schepping is voor haar gedragen. Maar als die niet gelooft, is wel de straf gedragen, maar het nieuwe leven (door de opstanding) kennen de groepen die u noemt niet. Daarom moest Christus opstaan.

  • Ik heb bezwaar tegen de zelfzuchtige pretenties van gelovigen. Hun zonden worden vergeven maar de mijne niet. En dat op basis van ‘Eigen Volk Eerst’ fantasieën van 2000 jaar geleden.

  • Ik stel mijn mening tegenover die van anderen en hoop dan op een discussie op basis van gelijkwaardigheid.

   Gelovigen wanen zich uitverkoren door een god maar wat betekent dat als die niet bestaat?

   Er zijn drie monotheïstische religies, maar hun goden zijn verschillend..

   Jij leest anderen steeds als een schoolmeester de les alsof zij onwetend zijn.

   • Goden verschillend? Dat zegt alleen iemand die de Schepper niet erkent en het schepsel belangrijker acht. Ik ben geen schoolmeester, maar wel gelovig. En ik hoop dat ook u het nieuwe leven zult krijgen. Overigens zie ik precies wat er in de Bijbel staat: De wereldregering, met ontzettend veel ondemocratisch eenheidsbestuur (in regio en Europa) wordt klaar gemaakt voor de antichrist.

 3. Voor welk misdrijf van Gods schepping onderging Jezus de doodstraf die hem door de Romeinen met instemming van de Joden werd opgelegd?

  De miljarden mensen die niet als christen geboren werden, mogen dus niet profiteren van zijn offer. Is dat rechtvaardig?

  • Robert, ik ben het met je eens, maar je komt hier nooit uit. En dat hoeft ook niet. Hoe ouder ik word, hoe milder ik tegenover het geloof sta. Maar voor mij werkt het niet. Maar ik vind het wel mooi hoe (verdraagzame) gelovigen daar steun uit putten.

 4. Mogen de miljarden mensen die geen christenen werden door opvoeding of ‘bekering’ dus niet profiteren van het door Christus’ opstanding ontstane nieuwe leven?

  Is dat rechtvaardig? Op die manier wordt het de antichrist wel erg gemakkelijk gemaakt.

  Aanbidt u dus ook Allah, JWH en de natuur die volgens Spinoza God is?

 5. U schrijft: “Vóór Zijn opstanding was wedergeboorte in feite niet mogelijk en ná die verrijzenis ontstond pas de Gemeente.”

  1. Wat is het verschil tussen opstanding, wedergeboorte en verrijzenis?

  2. Bestaat die Gemeente louter uit mensen die geloven in de opstanding, wedergeboorte cq verrijzenis?

  3. Zijn mensen die wel waardering hebben voor Jezus maar die het verdwijnen van zijn lijk opvatten als het resultaat van grafroof door goed- of kwaadwillenden ook christenen die met een nieuw leven mogen profiteren van de opstanding waarin u wél gelooft?

  4. Is die opstanding dus alleen een feit als men daarin gelooft?

  • 1. In wezen ging Christus voor in het nieuwe leven der wedergeboorte. Opstanding is hetzelfde als verrijzenis.
   2. Iedereen kan door te geloven wedergeboren worden. De Gemeente bestaat uit degenen die in Christus geloven.
   3. De opstanding is essentieel. De ‘grafroof’ is een verhaal dat door de Joden in omloop is gebracht, zoals de Bijbel ook zegt.
   4. De opstanding is de kern van het geloof.

 6. Dank voor uw antwoorden op mijn vragen van 25/8, 11.30 am. Op die van 09.26 gaf u geen antwoord.

  De Gemeente gelooft dus meer in de opstanding dan in Christus zelf, want die heeft daarna niets meer gedaan en gezegd. Heeft alles wat Jezus in zijn leven deed en zei geen betekenis voor de Gemeente? Had Jezus in zijn leven net zo goed niets hoeven doen en zeggen, als hij maar zou verrijzen na zijn dood?

  • De Opstanding van Christus. Het is juist dat Die nu na Zijn hemelvaart niets heeft gezegd, omdat de schepping het allemaal zelf beter wist. Maar Hij komt terug en zal dan de volken richten. Niet democratisch overigens. Jezus droeg mijn straf en gaf allerlei wijsheden door. Toen Hij uitriep dat het volbracht was, doelde bij op de straf die naar de wet van God gedragen was.

    • De hele schepping keerde zich van de Schepper af. Dat ongeloof is de zonde die de mensen aankleeft. Zonden ontstaan omdat de mens nu eenmaal zondaar is. Daarvoor droeg Hij de straf. Net zo goed voor mij als voor u overigens. Maar dat geloven is een tweede.

     • Het ongeloof dat als zonde aan de mensheid kleeft is een paar duizend jaar voor Christus in de bijbel terechtgekomen. Dat is dus door mensen bedacht. Niet door God.

     • Christenen zien de Bijbel als Woord van God, door Hem geïnspireerd. Dat het door mensen is geschreven, niet door God (al heeft Die in het Oude Testament duizenden jaren voor Christus al zijn plan laten weten) is vaker door ongelovigen geponeerd.

 7. Christus heeft na zijn opstanding niets meer gezegd omdat de schepping alles beter wist, schrijft u. Hoe weet u dat? Christus was toch met niemand in discussie? Deed hij verder ook niets? Waarom is hij dan opgestaan?

  U schrijft: “Vóór Zijn opstanding was wedergeboorte in feite niet mogelijk en ná die verrijzenis ontstond pas de Gemeente.”

  Dat ‘in feite’ vind ik intrigerend, omdat feitelijk juist niets vaststaat omtrent die opstanding en dus ook niet over wedergeboorte.

  • Dat de schepping het beter meende te weten dan de Schepper en Zijn rechtvaardigheid, blijkt uit de Bijbel en overigens zie je dat om je heen. Christus heeft nooit gezegd ‘discussieer’, maar gehoorzaam aan de Vader. Hij is nu de Hogepriester van alleen die geloven. Misschien leg ik het niet allemaal zo goed uit, maar als u God wilt onderwerpen aan uw discussie en woorden kan ik daar niets aan doen. Nou ja, voor u bidden.

 8. Dat de mens het beter meent te weten dan de Schepper, blijkt oa uit de natuur- en klimaatcrisis die door verbranding, uitputting, vervuiling, opwarming en veronachtzaming van de natuur voorlopig alleen nog maar ernstiger wordt. Toch hoort u bij degenen die dát juist niet willen geloven.

  De schepping heeft dus niets geleerd van straf die Jezus onderging en het offer dat hij zo voor ons bracht. Krijgt nu de hele mensheid de doodstraf?

  U deelt met de Schepper een minachting voor democratie en de discussie die daarvoor nodig is.

  • Nee, die straf is gedragen. Voor God is de mensheid dood. Maar voor degenen die geloven, kwam met Christus het nieuwe leven. Overigens bestaat deze schepping nog minstens 1000 jaar en daarna komt er een ‘nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. De huidige plannen zijn die van de antichrist die (steeds sneller) eenwording en gehoorzaamheid zal eisen, totdat Christus terug komt.

 9. Behoren gelovigen zoals u (met hun nieuwe leven) niet tot de mensheid (die immers dood is)?

  Sinds wanneer is de mensheid dood?
  Kreeg dus niet alleen Jezus de doodstraf voor de zonden van de mensheid?

  Net als de antichrist eist Christus gehoorzaamheid, want hij zal de volken richten en zijn heerschappij zal niet democratisch zijn, schreef u.

  Komt er behalve een nieuwe hemel ook een nieuwe God?

  Interessant vond ik uw opmerking dat God, Allah en JWH één en dezelfden zijn. Voor een monotheïst is dat wel consequent.

 10. O ja, Frank? Een column bevat altijd een privé commentaar. Nergens staat dat AmstelveenBlog een politieke blog is.

  Religie is bovendien (helaas) ook politiek. Dat blijkt wel uit deze column van Johan Bos waarin hij de ondemocratische wereldregering van Christus aankondigt. Als dát geen politiek is..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.