Vaste krachten binnen de gemeentelijke organisatie kosten volgend jaar € 85 miljoen. Maar daar komt de inhuur van externen bij. Hoeveel daarmee gemoeid is, weten B&W niet precies. “Een prognose van de inhuurkosten bij de eerste tijdvakrapportage is zeer moeilijk te geven omdat voor de rest van het jaar niet in te schatten is welke extra inhuur nog gaat komen”, staat er in de perspectiefnota.

Te verwachten is dat de eigen organisatie met inhuur mee ongeveer net zoveel kost als het zogeheten sociale domein, volgend jaar € 92,5 miljoen, exclusief de gemeentelijke overhead, dat 35% van de begroting uitmaakt.

!8 miljoen uit reserve

In drie jaar tijd legde het sociale domein, dat in 2015 door het Rijk bin de gemeenten over de schutting is gegooid, een beslag de algemene reserve van Amstelveen van € 18 miljoen. De tekorten op Sociaal Domein komen volgens de gemeente landelijk slechts ten dele tot uitdrukking in onontkoombare bezuinigingen en ozb-verhoging. “Gemeenten vangen de eerste klap op door in te teren op hun reserves. Dat geldt ook voor Amstelveen,” zegt de gemeente.

Jeugd

Tot aan de Perspectiefnota 2020 lukte het haar de oplopende tekorten Jeugdhulp structureel in de begroting in te passen. Sinds 2021 werd in de begroting en daarmee samenhangende Nota Aanvullende Voorstellen het extra tekort tot en met 2022 incidenteel ten laste van de algemene reserve gebracht in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Die lijn wordt nu voortgezet. Van de Jeugdzorg, waarover aan de lopende band wordt geklaagd, stegen de kosten sinds 2018 met ruim 85% tot een totaal van € 29,1 miljoen. Ook die voor de zorg, volksgezondheid en werk en inkomen stegen sindsdien fors. Voor de twee eerste met een derde en voor werk en inkomsten 14,6 %.

Wachten op Rijk

Het nadelige saldo, ten laste van de algemene reserve, wordt steeds groter. Het bedraagt volgend jaar € 12,5 miljoen (negatief). Door geld uit de spaarpot te halen heeft de gemeente volgens haar toch een sluitende begroting. Dar de gemeente financieel achteruit kachelt tot een extreem bedrag komt volgens B&W door de besluitvorming in de raadsvergaderingen van november en december 2021. “Het tekort betreft eenmalige uitgaven, inclusief het voor eigen rekening nemen van de tekorten Jeugd/Wmo in 2022 in afwachting van uitsluitsel over de toekomstige bekostiging via een nieuw Regeerakkoord.”

Onrechtmatig

Er is ook sprake van een gestegen ‘financiële onrechtmatigheid’ die vorig jaar steeg t.o.v. 2020, doordat de gemeente niet een Europese aanbesteding realiseerde. Zij verklaart die ruim € 2,1 miljoen als volgt: “De oorzaak van deze stijging komt voornamelijk door een inkoopdossier op het terrein van bestratingswerkzaamheden. Er was in dat kader een contract dat openbaar is aanbesteed, maar dit contract is om inhoudelijke redenen tussentijds beëindigd. Om de dienstverlening te continueren is tijdelijk onderhands ingekocht. Gezien het reguliere inkoopvolume betekende dit wel dat in korte tijd de betreffende Europese aanbestedingsdrempel is overschreden en daardoor financiële onrechtmatigheid is ontstaan. In de tussenliggende periode is opnieuw openbaar aanbesteed, waardoor deze onrechtmatigheid in 2022 stopt.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.