De gemeente is kennelijk het links en rechts bouwen door projectontwikkelaars, waartegen steeds meer bezwaren van inwoners rijzen, zelf opeens ook zat. En sterke groei van het aantal inwoners is toch niet zo wenselijk als eerder gedacht, vindt zij nu. Zij voorziet een groei naar 110.000 inwoners, niet meer tot 125.000, zoals eerder het plan was en wil steviger de bouwprojecten regisseren. Want de grond is vrijwel uitverkocht en bebouwing moet dus binnen de bebouwde kom plaatsvinden.

De gemeente gaat uit van op dit moment 91.000 inwoners, maar volgend haar zijn het er drieduizend minder door verhuizing naar hun thuislanden van expats.

 Tot 110.00

Amstelveen kan een mogelijke gestage groei naar 110.000 tot 2040 dragen met nadrukkelijker oog voor het versterken van leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving en ook nog eens groen behouden en liefst toevoegen van groen, redeneert de gemeente. Maar B&W willen voor die binnenstedelijke ontwikkelingen eerst een gebiedsvisie opstellen en uitgangspunten hanteren waaraan bouwinitiatieven worden getoetst.

 Bouwen, bouwen, bouwen

Amstelveen heeft sinds de vorige economische crisis ruim baan gegeven aan nieuwe woningbouwinitiatieven met nadruk op het middensegment. In de komende jaren worden daardoor veel woningen in het middensegment opgeleverd, die volgens de coalitie ‘betaalbaar’ zijn.  De gemeente zegt zo haar steentje bij te dragen aan de druk op de regionale woningmarkt. Ook na de unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ uit 2018 is volop ingezet op woningbouw om de woningnood terug te dringen, meldt zij.

Geen groei naar 125.000

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020 zijn alle al in gang gezette projecten in kaart gebracht naast locaties waar de komende twintig jaar stedelijke ontwikkeling kan plaatsvinden of ‘vernieuwing kan leiden tot versterking van de leefbaarheid’. De ruimtelijke en financiële gevolgen van de groei naar respectievelijk 110.000 en 125.000 inwoners zijn onderzocht.

Zoals de daarvoor noodzakelijke infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen en groen. Uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten die al in gang zijn gezet, brengt het inwonertal van Amstelveen in de periode tot 2030 naar verwachting op 100.000. Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer naar een duurzame woonwijk en uitbreiding van de studentencampus en andere bebouwing in Kronenburg, kan op termijn de bevolking met nog eens naar schatting 10.000 inwoners toenemen. Maar daar moet het wel bij blijven, vindt de gemeente nu. Dat is financieel nog draagbaar. Een verdere groei naar 125.000 inwoners is volgens het onderzoek wel ruimtelijk inpasbaar, maar er zijn onzekerheden qua benodigde investeringen. Nog afgezien van de vraag of voor sterke groei draagvlak in de samenleving bestaat, zegt de gemeente. B&W vinden groei naar 125.000 inwoners is niet wenselijk en willen een sterkere regie op de ontwikkelingen houden.

 Prioriteiten

Prioriteit van B&W zijn Stadshart, de Scheg, Kronenburg en Legmeer. “Ontwikkelaars blijven zich bij ons melden”, zegt wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening. Tegen toegestane bouwprojecten komt steeds meer protest van omwonenden, hoewel de coalitie in de gemeenteraad die tot nu toe prima vindt.

B&W hebben dat nu blijkbaar ook door, hoewel die er genuanceerder over praten. “Om Amstelveen leefbaar te houden en als gemeente financieel gezond te blijven, is het de hoogste tijd nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherper te gaan prioriteren”, zegt Gordon. Er moeten volgens haar nu keuzes worden gemaakt en steviger te geregisseerd, met meer oog voor behoud van de leefomgeving. “Wij stellen uitgangspunten voor bij gebiedsontwikkelingen en toetsen individuele bouwinitiatieven daaraan. Zo houden we een evenwichtige stad met balans in ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en groene verblijfskwaliteit. Daarnaast denken we samen met de raad na over het vroegtijdig betrekken van hem en omwonenden bij een initiatief voor een bouwproject door de ontwikkelaar of de gemeente. Zodat we eerder ons oor te luisteren leggen, mogelijke zorgen ophalen en maatschappelijk draagvlak kunnen meewegen bij de beoordeling van een bouwinitiatief. Naast uiteraard de ruimtelijke en financiële haalbaarheid.”  De wethouder is kennelijk geschrokken van de golf van protesten en de vorming van actiegroepen. Die soms de stichtingsvorm aannamen, tegen vrijwel elk bouwproject.

Uitgangspunten

De voorgestelde uitgangspunten richten zich dus op het versterken van de leefbaarheid en kwaliteit van de bebouwde omgeving, een goede bereikbaarheid te voet, per fiets en met openbaar vervoer, een evenwichtige woon-werkbalans, het op peil houden van het hoogwaardige voorzieningenniveau van onderwijs, zorg, cultuur, sport en vrije tijdsbesteding, het reserveren van ruimte voor de duurzaamheidsopgave en het behouden en versterken van de kwaliteit van het groen met oog voor belevingswaarde, ecologie, recreatie en waterberging.

Besluitvorming

Het college van B en W legt het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief 2020 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Ook de uitkomsten van het onderzoek naar de consequenties van de groei van de stad worden t.z.t. aan hem voorgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.