Behalve vijf moties over stikstof namen Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland er een aan over de herstructurering van campings. Zij stelden de uitgangspunten voor het beleid voor 2023 vast en stemden in met de jaarstukken over 2021. 

Verder stelden zij stelden zij een brief vast zij reageren op de algemene verandering  van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en stemden zij in met de financiële stukken voor zienswijzen over de recreatieschappen.

Hoogheemraadschap

Ook stemden zij unaniem in met het voorstel voor het verminderen van de geborgde zetels van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast namen PS moties over het consulteren van andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders dan LTO bij wijzigingen in de Omgevingsverordening, over een oproep aan het Rijk voor voortzetting van de coronasteun voor het openbaar vervoer en over hulp aan gemeenten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

PS kwamen bij de vergadering van 4 juli en bij het vervolg op 11 juli weer fysiek samen, nadat zij vanwege corona lange tijd hybride en online vergaderden. Op 11 juli stemden zij over alle voorstellen, amendementen en moties.

Stikstofaanpak

Op 4 juli kwamen boeren langs met 10 tractoren. Zij werden in de tuin van paviljoen Welgelegen ontvangen met koffie en roze koeken. Statenleden, gedeputeerden en commissaris van Koning Arthur van Dijk spraken voorafgaand aan de vergadering met de boeren. Daarna gingen PS in debat over de stikstofaanpak. Diverse Statenleden wezen daarbij op het belang van toekomstperspectief voor de landbouw, op de rol van supermarkten en het belang van de boeren voor de voedselvoorziening. PS spraken over een sociaaleconomische impactanalyse en over stoppen met het gebruik van Kritische Depositie Waarden. Verder betoogden Statenleden dat ook industrie, luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer moeten bijdragen. Andere Statenleden vroegen om steun voor boeren die wel werken aan stikstofuitstoot beperken. Ook vroegen Statenleden zich af of de natuurdoelen in beton gegoten zijn of wezen erop dat er geen stikstofprobleem is.

Europa

De gedeputeerden Esther Rommel en Ilse Zaal reageerden uitgebreid op de vragen en moties. Zij zegden toe dat er een ‘roadmap’ komt voor de stikstofreductie in Noord-Holland, naar evenredigheid verdeeld over sectoren zoals landbouw, industrie, Schiphol, de havens en het verkeer. Boeren die aantoonbaar op weg zijn naar kringlooplandbouw of natuurinclusief boeren, krijgen daarin steun. PS stemden in met de moties ‘Aanpassen Europese staatssteunregeling’, ‘Organiseren expertmeeting retailorganisaties’ en ‘Evenredige reductie Schiphol’ van de CU. Het CDA vond een meerderheid voor de motie ‘Sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen’. PS namen ook de motie ‘Perspectief voor natuurinclusieve landbouw’ aan die D66 en GL na het debat gewijzigd indienden.

Herstructurering campings

PS spraken over de verkoop en het herstructureren van campings waarbij vaste staplaatsen worden vervangen door vakantievilla’s. Voor de motie ‘Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee’ vond de SP een meerderheid. De motie draagt GS (Gedeputeerde Staten) op om met gemeenten in gesprek te gaan om het beleid zo aan te passen dat bij herstructurering van een park zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor mensen met een smalle portemonnee. Gedeputeerde Ilse Zaal lichtte toe dat GS streven naar een gezonde mix van verschillende vormen van recreatie en dat kamperen daar ook bij hoort.

Uitgangspunten beleid voor het jaar 2023

PS stelden de Kaderbrief voor 2023 met een zeer ruime meerderheid vast. FVD, PVV en 50plus/PvdO stemden tegen. De Kaderbrief bevat de uitgangspunten voor het beleid en de begroting van 2023 en de meerjarenraming voor 2023–2026. In de brief beschrijft GS de visie op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Diverse Statenleden spraken hun complimenten uit voor de sluitende begroting en de financiële voorzichtigheid van GS vanwege de onzekere economische situatie. De Statenleden sprake over onderwerpen zoals infrastructuur, bereikbaarheid, natuur, compensatie voor faunaschade, immigratie, vluchtelingen, boeren, ondernemers, waterstoftransitie en het vestigingsklimaat. Ze spraken hun zorgen uit over de bescherming van dieren, een gezonde leefomgeving, woningbouw, klimaat, bibliotheken, grondwater, personeelstekorten en inflatie.

Kaderbrief

Bij de Kaderbrief dienden PS achttien moties in. Na de reactie van GS op de moties werden er zes aangehouden. PS namen vier moties aan. Voor de motie ‘Erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied’ vond het CDA een ruime meerderheid. Ook de motie ‘Noord-Holland roept klimaat en biodiversiteitscrisis uit’ van PvdD, GL en DENK werd aangenomen. Een zeer ruime meerderheid was er voor de motie ‘Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer’ van PvdD, GL en DENK. Met een ruime meerderheid stemden PS in met de motie ‘Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken’ van PvdD, GL, PvdA, DENK en JA21.

Verantwoording over 2021          

PS stemden in met de jaarstukken waarmee GS verantwoording afleggen over de inkomsten en het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2021. Daarin staat wat de provincie in dat jaar heeft gedaan en wat dat heeft gekost. Veel Statenleden spraken hun complimenten uit voor de kwaliteit van de jaarstukken. Enkele partijen spraken hun kritiek uit op het gevoerde beleid en gemaakte politieke keuzes. Alleen de PVV stemde tegen.

MRA

PS spraken over het concept van de meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam om de leefkwaliteit van inwoners te verbeteren. PS konden bij de concept meerjarenbegroting hun wensen en opmerkingen meegeven voor de algemene vergadering van de MRA. De definitieve begroting wordt daarna voorgelegd aan PS.

PS namen het voorstel voor de begroting met een zeer ruime meerderheid aan. PVV, SP en 50plus/PvdO stemden tegen.

Beknopt

Veel Statenleden waren kritisch op de beknopte toelichting bij de keuzes, de mate waarin de begroting inzicht en op de bezuiniging van de gemeente Amsterdam op de MRA. Gedeputeerde Olthof erkende dat de begroting van MRA transparanter moet zijn en lichtte toe dat de PS de begroting bij de bespreking volgend jaar kunnen bijstellen. PS stemden in met een voorstel voor een aanpassing van de brief van de provincie aan de algemene verandering van de MRA waarin de provincie meldt dat het de voorkeur zou verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan maakt. VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, SP en LNH stemden tegen.

Recreatieschappen 

Met een zeer ruime meerderheid stemden PS in met het voorstel van GS voor de financiële stukken voor zienswijzen over de recreatieschappen Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland en Groengebied Amstelland, waarin de provincie Noord-Holland deelneemt. Alleen PvdD en SP stemden tegen.

Minder geborgde zetels 

PS stemden unaniem in met het voorstel voor de wijziging van het regelement van het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland over de geborgde zetels en met het amendement ‘Geborgde zetels’ van JA21 zoals dat door Provinciale Staten van Zuid-Holland eerder was aangenomen. Daarmee zal het aantal geborgde zetels bij het Hoogheemraadschap van Rijnland afnemen van 9 naar 7. Geborgde zetels zijn voor vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van waterschappen, van belangenorganisaties van boeren en natuurterreinbeheerders die niet democratisch zijn gekozen. Diverse fracties brachten naar voren dat ze geen voorstander te zijn van geborgde zetels.

Andere moties

PS namen een motie van GL en PvdD aan waarmee zij GS verzoeken om naast LTO ook andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders te consulteren als de provincie input zoekt voor wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in de Omgevingsverordening. Unaniem stemden PS voor de motie over een oproep aan het Rijk voor voortzetting van de coronasteun voor het openbaar vervoer van SP, JA21 en 50+/PvdO. Voor de motie ‘Fiks de fixteams’ over hulp aan gemeenten bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving, vonden PvdA, GL, PvdD, DENK een meerderheid.

Afscheid en installatie

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af bij Heidi Bouhlel-Lascaris die geïnstalleerd werd als Statenlid. Zij vervangt Wim Hoogervorst die wethouder is geworden in de gemeente Enkhuizen. Hij neemt in september afscheid van de Staten.

Vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de  PS-vergadering van 4 juli 2022 en de agenda van het vervolg op 11 juli 2022. Belangstellende kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.