Met het woensdagavond door de gemeenteraad benoemde en uit de coalitie voortkomende college van B&W ging de gemeenteraad met uiterst gemengde gevoelens akkoord. Het is de oude coalitie van VVD, D66 en PvdA met als gedoogpartner Goed voor Amstelveen, vond de oppositie. De grootste oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen (BBA) herinnerde er aan dat die partij het meest door de politiek als mogelijkheid voor een coalitie was genoemd door andere partijen.

Fractievoorzitter Ruud Kootker had kritiek op de totstandkoming van de coalitie, waarbij Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) als formateurs optraden. Voor de formatie had wat hem betreft een externe partij moeten worden ingehuurd. Nu was het toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt: VVD en D66 hoorden sowieso tot de coalitie.

Terug

De wethouders Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (66), Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) komen allen terug. Adam Elzakalaai, de vijfde wethouder, volgt wijlen VVD-er Rob Ellermeijer op. Hij neemt Financiën, A9 en Schiphol van Raat over en Economische Zaken van Gordon; verder krijgt hij er Wonen bij. Herbert Raat zelf gaat zo te zien minder doen, al krijgt hij er wel Verkeer en Media en Sport bij. Verder  houdt hij Kunst en Cultuur, Vergunningen & Handhaving, Welstand & Monumenten, Oude Dorp en Recreatie. “Gezellig en doeltreffend”, vindt hij de samenstelling van zijn portefeuille zelf.

De portefeuille Stadshart die hij had, wordt nu van Gordon. Zij houdt verder haar duurzame, inclusieve en ruimtelijke ordening  portefeuilles. Haar takenpakket: Ruimtelijke Ordening, Stadshart, Duurzaamheid, Groen & Water, Gezonde leefomgeving (milieu), Spelrecreatie. Natuur- en milieueducatie en Participatie.

Frank Berkhout gaat zich behalve met onderwijs, jeugd en ICT ook bezighouden met dierenwelzijn. Zijn portefeuille ziet er als volg uit: Onderwijs, Jeugd, Jeugdzorg, Cultuureducatie, Openbare Ruimte, Dierenwelzijn, Gemeentelijke organisatie (ICT, WOO, inkoop, dienstverlening) en Vastgoed.

Marijn van Ballegooijen gaat weer het sociale domein beheren. Zijn portefeuille: Zorg, Welzijn & WMO, Werk & Inkomen, Gezondheid en Diversiteit. Bij de benoeming door de raad kreeg hij overigens de meeste stemmen (33 van de 35, één blanco en één tegenstem). Raat kreeg de minste (28 van de 35, vier tegenstemmennen drie blanco). Elzakalai werd met dertig stemmen gekozen (twee tegen, drie blanco), hetzelfde aantal als Gordon. Frank Berkhout kreeg 32 stemmen, twee tegenstemmen en één blanco.

‘Op twee borden’

Volgens Kootker van bbA geeft de coalitie geenszins het signaal weer dat de kiezers afgaven, al wenste ook die de wethouders de komende jaren veel succes bij de uitvoering van hun taken. Maar hij herinnerde er aan dat bij de verkiezingen de coalitie VVD, D66 en PvdA haar meerderheid in de raad verloor. Het signaal van de kiezer was volgens hem dat het anders zou moeten “BbA werd de derde partij van de stad. Een 5e zetel erbij.”

Het informatie- en formatieproces was naar zijn mening ‘een partijtje schaken op twee borden’, omdat de twee informateurs tegelijkertijd lijsttrekker, wethouder en fractievoorzitter waren. “Zeven partijen (ook GroenLinks, CDA, BVNL en ChristenUnie) wilden een college onderzoeken van VVD, D66 en bbA. De zittende coalitie stond helemaal alleen met de variant Goed voor Amstelveen. Bij volgende verkiezingen willen wij een externe onafhankelijke informateur om het beste, breed samengestelde college te onderzoeken. Om achterkamertjespolitiek te vermijden.”

Oude politiek

Kootker constateerde dat er géén andere partijen in het college komen, er geen door de gemeenteraad gedragen breed akkoord is, ook allerminst vertrouwen in de politiek wordt gediend en de coalitie niet in het belang van de Amstelveners werkt. “Amstelveen moet het de komende vier jaar doen met een minderheidscollege van VVD, D66 en PvdA, dat koste wat kost is gegaan voor lijfsbehoud, met gedoogsteun. Niet Goed voor Amstelveen. Oude wijn in nieuwe zakken. Oude politiek.”

BBA kondigde aan te blijven strijden voor beperking van de groei beperken van de groei tot 110.000 inwoners, stoppen met megalomane bouwprojecten, leefbaarheid van buurten en wijken en betrokkenheid van en participatie met inwoners. “Want laten we eerlijk zijn: bij deze verkiezingen is de stem van de Amstelveense kiezer niet gehoord.”

Afsplitsingen

Ook Lennart de Looze van GroenLinks en Patrick Adriaans van de SP hadden geen goed woord over voor de tot stand gekomen coalitie die zij gedoogsteun verweten, steunen op een minderheid. “De raad is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het coalitieakkoord en het is volstrekt onduidelijk welke burgers geraadpleegd zijn, met welke instellingen wel en niet is gesproken”, zei Adriaans. En De Looze zag weinig van de nieuwe bestuurscultuur. Zijn vraag of er nu een einde komt aan het in achterkamers gevoerde coalitie overleg, waaraan Jacqueline Höcker (GVA) tot haar genoegen juist mag deelnemen, eindigde met het antwoord dat het raadsleden vrij staat ‘koffie te komen drinken’ met de wethouders. Het akkoord is de keuze van de coalitie, waarin het debat van de gemeenteraad geen rol speelde, zei Adriaans. Ook volgens hem blijft onduidelijk waarom bbA is afgevallen. In elk geval is 20% sociale woningbouw, waarover het akkoord spreekt, voor de SP en GroenLinks veel te weinig. “Ook in Amstelveen is er nog een lange weg te gaan tot echte Volkshuisvesting”, zei Adriaans. De VVD wil overigens vooral koopwoningen. In hert koord is dan ook opgenomen dat die voor twee derde van de nieuwbouw worden gebouwd.

Verbaasd

De Looze zei dat alle partijen, behalve de vier van de coalitie, verbaasd waren over de gekozen constructie: Voortzetting van het oude college van B&W, waarbij om het verlies te compenseren voor de gemakkelijkste weg is gekozen door de zwakste schakel in de gemeenteraad, voortkomend uit twee afsplitsingen, aan zich te binden. “De beslissingen zijn aan een andere tafel dan deze in de raadszaal genomen. Ik ben bang dat wij als raadsleden hier voor Jan Lul zitten.” Het geheime coalitieoverleg blijft bestaan, bleek uit de antwoorden op zijn vragen. Conclusie van De Looze: De nieuwe coalitie heeft opnieuw een niet transparante en voor inwoners onbetrouwbare bestuurscultuur en voor inwoners teweeg gebracht.

Ruimte voor oppositie

Vertegenwoordigers van de vier coalitiepartijen zagen allerminst het probleem en Floor Gordon (D66) nodigde zelfs alle oppositiepartijen uit met ideeën te komen. Herbert Raat (VVD) legde er nadruk op dat in het coalitieakkoord niet alles is dicht geregeld, het document slechts hoofdlijnen bevat en er ruimte is voor nieuwe suggesties. Maar die komen primair van de voortdurend overleg plegende coalitie, vonden de tegenstanders.

“Goed koopmanschap van de formateurs om voor het verkrijgen van een meerderheid een partij met twee zetels binnen te halen, die de coalitie zal gedogen, zélf geen wethouder levert (dat scheelt dan wel weer in de kosten)”, vond fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA). Hij wees er fijntjes op dat Goed voor Amstelveen, met haar SDG’s (duurzaamheidsdoelen van de VN) een motie napraat die al in 2020 unaniem door de raad is aangenomen en destijds was ingediend door AVA, voordat de afsplitsing van die partij door Lijst Höcker tot stand kwam (de hedendaagse Goed voor Amstelveen-partij). “Mevrouw Höcker zal deze keer loyaal zal zijn en dus blijft de meerderheid voor het college behouden.”

AVA heeft, zoals de meeste partijen, niet aan tafel gezeten, maar herkent zich wel in de programmapunten over de SDG’s, zei hij. Evenals in de Outdoor sportfaciliteiten, méér aandacht voor de wijken met de aanstelling van een Wijkmedewerker (door AVA Wijkambassadeurs genoemd), realistische verduurzaming en vergroening, veiligheid thuis en op straat en het tegengaan van ondermijning. “Wij missen o.a. de Topprioriteit voor onze starters op de woningmarkt en om het vertrouwen bij de inwoners te herstellen en deze meer te betrekken, hadden wij ook graag de invoering van een raadgevend referendum gezien”, zei Becker.

Foto (vlnr): HerbertRaat, Adam Elzakalai (beiden VVD), Frank Berkhout (D66), burgemeester Tjapko Poppens, Floor Gordon (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA).

8 COMMENTS

 1. “De Amstelveense VVD is zeer tevreden met het nieuwe coalitieakkoord. De kernpunten van het VVD-verkiezingsprogramma zijn namelijk allemaal terug te vinden in het akkoord dat gesloten is samen met D66, PvdA en Goed voor Amstelveen. ”We zijn zeer tevreden met het resultaat,” aldus Herbert Raat (voormalig lijsttrekker en huidig wethouder). ‘En niet alleen dat, ook de manier waarop dit akkoord tot stand gekomen is, verdient wat ons betreft echt een lintje.”
  (Bron: Amstelveens Nieuwsblad, huisorgaan en reclameblad vd gemeente).

  Herbert Raat geeft zichzelf een lintje en krijgt als beloning voor zijn geritsel en geregel een pretportefeuille waarmee hij zijn werk als wethouder van Hobby en Lobby kan voortzetten.

 2. Dik drie maanden nodig hebben om een akkoord op hoofdlijnen te bereiken is net zo geloofwaardig als dat de VVD nog een liberale partij is. De hoofdlijnen staan op papier, de details zijn afgetimmerd in de achterkamertjes. As usual.

  En dan nog vragen aan de oppositiepartijen om met ideeën te komen en zogenaamd ruimte geven voor nieuwe suggesties. Ik hoop dat de oppositie -en met name BBA- haar kruit droog houdt en niet trapt in deze vorm van brain picking.

  • Ach dat “brain picking” is toch al zo oud als er politiek bestaat. Een jouw ongevallige partij dient een plannetje in, je laat het afstemmen en een poosje later dien jij hetzelfde in ,in wat anders gestelde bewoordingen , laat het goed keuren en je steekt vervolgens dan die veer in je eigen kont. Ouwe truc.

 3. Snap even niet goed waarom dit college van b en W met de stemmen van maar liefst 28 tot 33 (!) van de 35 aanwezige raadsleden gekozen zijn.

  Als de oppositie dan tegen dit college is waarom stemmen ze dan zo massaal voor de installatie. De kiezers worden ook door een groot deel van de oppositie genaaid want die stemmen gewoon hiervoor al hun woorden ten spijt en d66/vvd/PvdA kunnen genoegzaam blij zijn hiermee.

  En niemand maakt er een punt van dat die nieuwe vvd wethouder niet in Amstelveen wil wonen in de komende 4 jaar. Dat voorstel is als hamerstuk unaniem aanvaard.

  • AVA moet niet zo schijnheilig doen, want Michel Becker heeft zelf in een interview gezegd dat hij zichzelf wel als wethouder zag zitten. ( God beware me😂), hetgeen ook gewoon zou hebben betekend, tekenen bij het kruisje met zijn 2 zetels.
   Zoals gewoonlijk heeft VVD er weer alles uitgesleept door GvA aan boord te hijsen door haar een nietszeggend worstje voor te houden, waarvan natuurlijk niets terecht komt. Ik vind het jammer van mevr. Höcker, want ik weet dat zij best ook sociaal denkt op punten als ouderen en wonen.
   Zelfs D66 heeft zich in het pak laten naaien door het initiatief helemaal aan Raat te laten. Met wat kunst en vliegwerk had zij best een coalitie kunnen smeden waarin zij de overhand hadden. De truc die Raat wederom heeft toegepast had zij ook kunnen uithalen.

 4. Op deze manier is wethouderschap van Amstelveen een erebaan met pretpakket. Herbert Raat laat een puinhoop achter met een verbrede A9 zónder tunnel, gebrekkige handhaving en een verwaarloosd Stadshart.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.