Een duurzame, groene, sociale, veilige en inclusieve gemeente moet Amstelveen zijn of worden. Het was in de verkiezingsprogramma’s van de twaalf politieke partijen die nu de gemeenteraad vormen te zien. Zij waren het dan ook allemaal eens met het voorstel van een werkgroep uit die raad. Die stelde een thematisch jaarprogramma voor om lokaal me te werken aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, die daarvoor de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 20215 oprichtte.

Er komen jaarthema’s, besloot woensdag de gemeenteraad. Voor volgend jaar is dat thema ‘participatie’ en voor 2024 en 2025 staan respectievelijk leefbaarheid en inclusiviteit op de agenda. Amstelveen sluit zich aan bij de honderd gemeenten die al eerder een SDG-gemeente werden.

Zeventien doelen

Het besluit waar de nieuwe gemeenteraad toe kwam, is in wezen voortborduren op een motie die de vorige raad unaniem aannam. In het SDG van de VN zijn zeventien mondiale doelstellingen beschreven met 169 onderliggende ‘targets’ om deze doelen te operationaliseren. De doelen reflecteren volgens de gemeenteraad de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het ecologische, het sociale en het economische aspect. En Amstelveen wil de SDG lokaal ondersteunen.

Ambassadeurs

Eigenlijk ging de gemeenteraad woensdag maar met de helft van het op duurzaamheid gerichte voorstel akkoord, want in een raadsdebat – dat volgens de compleet nieuwe werkwijze eerder op de avond plaats vond – werd al vastgesteld dat de benoemingen van raadsleden als ambassadeurs voor die verschillende thema’s doorgeschoven moesten worden naar een volgende vergadering. Ambassadeurs boden zich wel voor benoeming aan, zoals Esther Veenboer van de PvdA en Jet Smit van de VVD.

De doelen, door de VN vastgesteld voor 2030, vormen een actieplan om de mensheid op de koers richting duurzaamheid te brengen. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk voor de vertaling van de SDG’s in het nationaal beleid en gemeenten kunnen bepalen wat dat voor hun op plaatselijk niveau betekent. De raad besloot dus een GlobalGoals-gemeente te worden en aan te sluiten bij de VNG-campagne.

Jaarthema’s

Het SDG-programma start in 2022 met een voorbereidingsjaar. Bij het thema voor volgend jaar – participatie – ligt de focus volgens de gemeente op de dialoog tussen raad en inwoners. Dat sluit aan bij de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad en bij de nieuwe Omgevingswet, zegt ze. In thema leefbaarheid (2024) komt onder meer groen, hittestress, waterberging en waterbeheer aan de orde. Het jaarthema van 2025 is inclusiviteit en is meer gericht op het sociale domein. De gemeenteraad denkt dat aandacht voor o.a. LHBTIQ+ rechten, racisme, mensen met fysieke beperkingen, pesten op scholen, bewustwording en eenzaamheid onder ouderen verdieping van het thema kan geven.

 Eigen agenda

Met het raadsprogramma heeft de raad een eigen agenda voor de komende raadsperiode. Het document is een kader waarin de politieke partijen zelf accenten kunnen aangeven per thema. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het bereiken van de doelen. Het raadsprogramma is te vinden in het gemeentelijke raadsinformatiesysteem bij agendapunt 4.2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.