Omdat de gemeente zegt eerder dan tot nu toe tegenwoordig omwonenden te willen laten meepraten over bouwprojecten, kijkt zij samen met hen naar wat er moet gebeuren met vijf leegstaande kantoorgebouwen en restaurant Fussia aan de Bovenkerkerweg-Oost. Er is een digitale avond voor Middenhoven op donderdag 16 december. Daar komen de voorlopige uitgangspunten van B&W en projectontwikkelaars ter sprake, weergegeven in notitie.

Die zijn weergegeven in een eerste ontwerp dat van de gemeente niet meer ‘Concept Startnotitie’ mag heten. Om aan te geven dat zij eerder dan vroeger omwonenden bij de bouwplannen wil betrekken. Het gaat om het gebied tussen Nesserlaan en Beneluxbaan.

In de kantoren zaten tot voor kort Mitsubishi en Kinderrijk. In de goeddeels leegstaande kantoorgebouwen nu zijn nu nog de Technische Unie, Participe het Nova college en wat andere huurders gehuisvest.

Mondjesmaat sociale bouw

Volgens de gemeente liggen de kantoorgebouwen nu in feite op aparte eilandjes, zonder aansluiting bij de er naast liggende wijk Middenhoven en slecht zichtbaar van de Bovenkerkerweg. Het is de bedoeling er woningen van te maken, die aansluiten bij de te gemeentelijke ontwikkelen wijk Nieuw Legmeer, het nu bestaande bedrijventerrein Legmeer dat aan de overzijde van de Bovenkerkerweg ligt.

Daar komt 20% van de woningen in de sociale sector, verdeeld in de helft sociale huur en de andere helft sociale koop. De rest gaat naar de middeldure en dure sector. In de visie van de gemeente komen de woningen op de locaties van de kantoorgebouwen in een groen gebied, met ook de nodige OV-voorzieningen.

Ook de gemeenteraad kan vroegtijdig kaders meegeven voor de uiteindelijke plannen. Een concept Nota van Uitgangspunten staat volgende week donderdag (2 december) ter bespreking op agenda van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Eigenlijk hadden de eigenaren van de panden vaak zelf al solitaire bouwplannen gemaakt, maar daarvan ziet de gemeente nu af om meer eenheid te krijgen.

Hoogbouw

De uiteindelijke Nota van Uitgangspunten, die volgend jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, moet leiden tot één gebiedsvisie, een soort verkenning van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeenteraad had die gevraagd. Vervolgens kan er een stedenbouwkundig plan worden gemaakt.

Terwijl volgens de gemeente hoogbouw past in de omgeving en in lijn ligt met de opgestelde visie op dat gebied, vrezen bewoners van de Bovenkerkerweg en Middelhoven dat het allemaal te pompeus wordt. Men is bang dat er te hoge nieuwbouw komt (zonlicht, uitzicht en privacy), ook al past die in de hoogbouwvisie, blijkt uit de concept notitie. Ook vreest men aantasting van het groen in het wandelgebied, wordt het volgens omwonenden te vol en te druk in een toch al dichtbevolkte wijk en voorspelt men meer parkeerdruk. Wethouder Floor Gordon zegt voor die zorgen begrip te hebben en er rekening me te hyden bij de uitwerking van de gebiedsvisie.

Zorgen

Bij ontwikkelaars en een aantal omwonenden dat direct langs de rand van Middenhoven woont, zijn door de gemeente de wensen en zorgen opgehaald, zegt zij. Volgens haar geschiedt het parkeren in el geval uit het zicht en komen er geen verkeersverbindingen naar een bestaande wijk.

Op de bewonersavond (16 december) moet men volgens Gordon duidelijk kenbaar maken welke rol bewoners in de verschillende fases van het proces hebben en wat hun participatieruimte is. “Uiteindelijk moeten er bouwplannen liggen die zowel voldoen aan ons beleid als aandacht hebben voor de leefomgeving van de huidige bewoners.”

Stopgezet

De eigenaren van de panden zijn Maarsengroep & Zadelhof, Accres Real, Ten Brinke LuBro Ontwikkeling BV en Netjes (eigenaar van het restaurant). Die hebben sinds 2015 ook gepoogd woningbouw te realiseren, maar die plannen waren te solitair en liepen bovendien stuk op een golf van protest uit de buurt.

“Die plannen zijn stopgezet na zorgen van omwonenden over de parkeerdruk en vermindering van privacy en bezonning”, staat er in de notitie. Volgens de gemeente ligt het gebied in een potentiële hoogbouwzone, waar soms meer 18 meter hoog mag worden gebouwd.

Participatie

Zij wil ook participatie starten met woningzoekenden, de mogelijk toekomstige bewoners van de ontwikkelzone Bovenkerkerweg. “Zij zijn immers degene die hier (ook) nog heel lang gaan wonen”, staat in de notitie. En: “Voor de totstandkoming van de visie wordt vanuit de ontwikkelaars een participatietraject opgestart. Welke vorm van participatie er straks gebruikt wordt voor de visie, wordt nog nader bekeken vanuit de afdeling communicatie. Participatie is een taak die bij de ontwikkelaars ligt en hoort. De gemeente Amstelveen kan hierin slechts kaders stellen en adviseren.”

Losse plannen

Er zijn vier bijeenkomsten geweest met de ontwikkelaars. In de eerste daarvan wil de gemeente oude verwachtingen te neutraliseren. De andere bijeenkomsten stonden in het teken van samenwerking en transparantie. “Niet meer werken met losse ontwikkelingen per eigendom locatie, maar het gebied beschouwen als één geheel”, zegt de gemeente.

Ook de eigenaren zijn niet helemaal gerust op de goede afloop. Met name vrezen zij de invloed van een kleine groep bewoners, aan de rand van het plangebied, die via raadsleden en wethouders de voortgang en de plannen frustreren. Zij zijn in wezen bang voor de politiek nu zij na jaren van plannen indienen, conform beleid, nog steeds niet kunnen starten met de bouw, omdat politieke standpunten steeds veranderen. De eigenaren twijfelen er aan of het nu wel gaat lukken en of het investeren van nog meer tijd en geld wel lonend gaat zijn. De wijze waarop de politiek omgaat met bezwaren uit de buurt baart hun zorgen.

1 COMMENT

  1. Even nagekeken wat sociale koop nu eigenlijk inhoudt. Wat ik er uit begrepen heb , geldt dit tot een bedrag van maximaal €310.000,—( cijfers 2020) niet zoveel als je al weet dat dat de gemiddelde huizenprijzen hier boven 4 ton liggen. Je kunt je dan afvragen wat je daarvoor dan krijgt. Ook wordt nergens ergens over servicekosten gerept. Ook een beproefd recept om de woonkosten/ dus winsten op te krikken. De overige 10% gaat naar de echte sociale woningbouw. Wil men hiervoor in aanmerking komen moet men wel een sociale woning achterlaten. Bij verkoop wordt de winst/verlies gedeeld tussen de eigenaren. Voor starters en mensen die weinig verdienen is die 20% sociale woningbouw een dooie mus en het zal de wachtlijst van 17 jaar voor een woning niet echt doen verminderen.

    In de notitie staat dat vanuit de ontwikkelaars een participatietraject wordt opgestart. Nou dat belooft weer veel reclame van deze jongens, die enkel uit zijn op winstmaximalisatie ( wat de onroerendgoedboeren heel goed is gelukt de laatste jaren) , maar de gemeente geeft de kaders aan. Ik zit mij af te vragen wat men allemaal moet met dit vage geklets bij een gemeente die de projektontwikkelaars altijd vrij spel heeft gegeven in de laatste jaren en nooit iets heeft gedaan voor de sociale sector.
    Maar nog stellen de projektontwikkelaars zich op als een Rupsjenooitgenoeg, want de participatie van omwonenden en politiek “baart hun zorgen”.
    Zou het niet zo zijn dat gemeente en ontwikkelaars maar nu even zo snel mogelijk wat projecten er door heen jassen , om Den Haag voor te zijn, dat nu langzamerhand wel gedwongen wordt om met een rigide oplossing te komen voor de heersende woningnood. ( zie dit project maar ook de Scheg wat al jaren in de pijpleiding zat, maar wat nu echt vorm begint te krijgen en de ontwikkeling van het voormalig industriegebied Bovenkerk.)

    Stem dus SP, die willen echt proberen om sociale – en betaalbare woningen te krijgen. Of het lukt is vers 2, maar het lukt in ieder geval niet met een coalitie waar de VVD&D66 aan het roer staan, zoals het verleden wel heeft uitgewezen. Zelf sta ik op nr 17 van de SP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.