Eigenlijk was de eenmansfractie van Actief voor Amstelveen (AVA) er woensdag de oorzaak van dat in de gemeenteraad de stemmen staakten toen het over inburgering ging. Raadslid Michel Becker van AVA voegde zich bij de coalitiepartijen VVD en D66 toen het om een amendement van de SP ging.

Daarmee staakten de stemmen (18 voor en 18 tegen) want er namen aan de vergadering van de gemeenteraad maar 36 raadsleden deel.

Principe

In het door de SP ingediende amendement ging het er om dat werkgevers de inburgeraars wel minstens het minimumloon moeten betalen, terwijl er ook Nederlands moet worden gesproken om de taal beter te leren. Die voorwaarden gingen VVD en D66 te ver, hadden zij vooraf aan de SP gemeld. Maar die zag er een principiële overtuiging in het amendement zoals het was te handhaven. Op voorstel van wethouder Marijn van Ballegooijen veranderde de SP het document toch, in die zin dat van ‘streven’ werd gesproken.

Procedure

Eigenlijk kregen de twee coalitiepartijen qua inhoud hun zin, maar VVD-er Victor Frequin noemde de gevolgde procedure een onjuist spelletje en stemde, net als bijwagen D66, tegen. Daardoor kon ook het geamendeerde voorstel van B&W niet worden behandeld, liet voorzitter burgemeester Tjapko Poppens weten. Maar een dergelijke politieke wijziging hoort volgens Frequin niet in de gemeenteraad thuis, maar moet buiten die politieke arena worden geregeld. Niet de inhoud, maar de procedure was voor hem bepalend, ook al was het uit de coalitie voortkomende college van B&W het met het amendement eens.

Brug te ver

Dat AVA de kant van beide coalitiepartijen koos was uiterst merkwaardig. Becker vond eerst de zowel het amendement van de SP als de drie ingediende moties overbodig. Maar toen hij de wethouder had gehoord, die positief over alle moties en amendementen (ook een van D66) was, kwam Becker terug op dat standpunt. Hij was het kennelijk roerend met de wethouder eens. Om toch vervolgens weer tegen het amendement van de SP te stemmen. Zelfs de derde coalitiepartij PvdA was dat een brug te ver. Maar dat kwam mogelijk voort uit de overweging dat de wethouder een partijgenoot is. Misschien roest ook bij Becker oude liefde niet, want hij is zowel raadslid voor D66 als lid van de VVD geweest.

16 COMMENTS

 1. Zeker na alle tegenwerpingen van Frequin (VVD) onder JB’s artikel ‘Raad niet eens over inburgering’ blijft het een raar verhaal. Waarom hadden beide partijen met een grote D in hun naam bezwaar tegen het streven om inburgeraars het minimumloon te laten verdienen en Nederlands te leren op hun werk?

  Volgens Frequin moeten politieke wijzigingen buiten de politieke arena worden geregeld en niet in de gemeenteraad. De VVD hanteert een eigen definitie van eerlijkheid, openheid en openbaarheid. Dit levert haar wel veel kiezers op maar maakt politiek niet geloofwaardiger en betrouwbaarder.

 2. Becker – een uitgekakte huurling van VVD&D66 – moet blijkbaar zijn toekomstige bijverdienste bij de Aow veiligstellen, want dan komt hij de volgende keer misschien op het pluche, onze gesjeesde horeca-ondernemer.

 3. Geachte heer Bos, aangezien ú niet onder een pseudoniem publiceert maar onder eigen naam, nu wél een reactie mijnerzijds.
  Om te beginnen, alle partijen zijn ons even lief, ik was wel raadslid voor D66, niet voor de VVD waar ik echter wel een paar maanden lid van was, alvorens met Tim Lechner de onafhankelijke lokale partij Actief voor Amstelveen op te richten.
  De gemeenteraad besprak woensdag de kaders inburgering, waarvoor de gemeente van af 1 januari 2022 verantwoordelijk is.
  Te starten met 70 statushouders per jaar. Natuurlijk is ook AVA voor een humane behandeling van statushouders en hun kans op perspectief in onze maatschappij, maar AVA was en is op haar hoede, dat de in de amendementen
  ( wijziging in het raadsvoorstel) en
  moties ( aanvullend aan het raadsvoorstel),
  geen aanzuigende werking op Amstelveen zal hebben, vandaar onze terughoudendheid hierbij. Wel gaven wij partijen en college de kans om ons met argumenten en of middels debat, voor steun te overtuigen. Dit lukte hen ten dele.
  Zelf dienden wij samen met GL e.a. de motie; Inburgeraars recht op zo hoog mogelijk taalniveau in. Voor een snelle integratie is aanbod op het gewenste taalniveau van groot belang. Dan het amendement van de SP, dat AVA hier tegenstemde heeft niets te maken met de geïnsinueerde vriendschappelijke banden met andere partijen, maar omdat dit gewoon een feitelijk onjuist voorstel is. Zeker de SP zou toch moeten weten dat de gemeente niet over de, in het amendement gevraagde controle over het minimumloon gaat, maar dit landelijke wetgeving is. Verder is de eis, (later aangepast naar het streven), het verplicht Nederlands spreken op de werkvloer, voor ons een onnodig opstakel is om statushouders snel aan de slag te krijgen.

  • De andere fracties die tegen stemden deden dat omdat zij ‘het spelletje’ van de SP niet wilden steunen. Het ging hun dus meer om de procedure dan om de inhoud (die trouwens samenviel met wat zij in de aanloop naar de raadsvergadering hadden gezegd). Dat de gemeente niet mag controleren of werkgevers waarmee zij een relatie heeft (en bij wie zij statushouders ‘stalt’ wel het minimumloon betalen, is geheel nieuw voor mij. Net als voor de andere fracties en de wethouder kennelijk. Zelfs de andere tegenstemmende fracties heb ik er niet over gehoord. Wetgeving betreft het minimumloon op zich, niet de controle daarop (daarmee mag iedere Nederlander zich bezig houden, dus waarom de gemeente niet?). U stemde tegen het gewijzigde amendement en dat verbaasde me.

  • Zo te lezen weet Michel Becker na zoveel jaren raadslidmaatschap nog steeds niet wat een motie is.

   Een motie is een uitspraak ofwel een niet-bindend verzoek van de gemeenteraad veelal aan het College van B&W. B&W is niet verpllicht die uit te voeren. Een amendement is geen ‘aanvullend aan het raadsvoorstel’, ook als hij ‘aanvulling’ bedoelde, dat klopt dus ook niet zoals hier aangegeven. In moties staat veelal ‘verzoekt’ of ‘spreekt uit’ of ‘is van mening dat’)

   Een amendement, een wijzigingsvoorstel op een raadsvoorstel dat daarna raadsbesluit wordt, is WEL bindend.

   Dat een amendement iets onjuist is, is een mening geen feitelijk iets. (in reactie op ‘gewoon een feitelijk onjuist voorstel is’). Natuurlijk kan de gemeente zoals Johan Bos stelt, wel voorwaarden stellen!

   Het uiteindelijk amendement sprak over streven wil Becker simpelweg niet, het humaan willen laten betalen van statushouders. Sja…. raar argument. Minimumloon is voor werkgevers sowieso al een obstakel!?!?

   Blijkbaar snapt de heer Becker weinig van de democratische principes en het politieke werk met dit soort uitspraken ondanks zijn jarenlange ervaring. In herinnering brengende dat de heer Becker niet verkozen is, maar alleen maar door het vertrek van zijn nummer 1 in de raad kwam en Jacqueline Hocker die met voorkeurstemmen werd verkozen (bij AvA) die dus nota bene anders stemde dan de heer Becker.

   Zet te denken, hoe in combinatie met dit soort uitspraken hoe Becker zich manifesteert als persoon niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ik ben niet verbaasd dat er een splitsing is gekomen met Jacqueline Hocker. AvA is in feite een grote grap (zie unerhaupt hun stemgedrag sinds ze in de raad zitten en dit soort uitspraken) en doet haar kiezers ernstig te kort; hopende dat die kiezers in ieder geval bij de komende verkiezingen deze partij overslaat.

  • Zo te lezen weet Michel Becker na zoveel jaren raadslidmaatschap nog steeds niet wat een motie is.

   Een motie is een uitspraak ofwel een niet-bindend verzoek van de gemeenteraad veelal aan het College van B&W. B&W is niet verpllicht die uit te voeren. Een motie is geen ‘aanvullend aan het raadsvoorstel’, ook als hij ‘aanvulling’ bedoelde, dat klopt dus ook niet zoals hier aangegeven. In moties staat veelal ‘verzoekt’ of ‘spreekt uit’ of ‘is van mening dat’)

   Een amendement, een wijzigingsvoorstel op een raadsvoorstel dat daarna raadsbesluit wordt, is WEL bindend.

   Dat een amendement iets onjuist is, is een mening geen feitelijk iets. (in reactie op ‘gewoon een feitelijk onjuist voorstel is’). Natuurlijk kan de gemeente zoals Johan Bos stelt, wel voorwaarden stellen!

   Het uiteindelijk amendement sprak over streven wil Becker simpelweg niet, het humaan willen laten betalen van statushouders. Sja…. raar argument. Minimumloon is voor werkgevers sowieso al een obstakel!?!?

   Blijkbaar snapt de heer Becker weinig van de democratische principes en het politieke werk met dit soort uitspraken ondanks zijn jarenlange ervaring. In herinnering brengende dat de heer Becker niet verkozen is, maar alleen maar door het vertrek van zijn nummer 1 in de raad kwam en Jacqueline Hocker die met voorkeurstemmen werd verkozen (bij AvA) die dus nota bene anders stemde dan de heer Becker.

   Zet te denken, hoe in combinatie met dit soort uitspraken hoe Becker zich manifesteert als persoon niet gehinderd door enige kennis van zaken. Ik ben niet verbaasd dat er een splitsing is gekomen met Jacqueline Hocker. AvA is in feite een grote grap (zie unerhaupt hun stemgedrag sinds ze in de raad zitten en dit soort uitspraken) en doet haar kiezers ernstig te kort; hopende dat die kiezers in ieder geval bij de komende verkiezingen deze partij overslaat.

 4. Als reactie op de heer Becker van AvA:
  Even voor de duidelijkheid over de motie inburgering: die motie was een initiatief van Groen Links ( eerste indiener ) samen met bbA. Vervolgens hebben meerdere partijen, waaronder AvA aangegeven mede te willen indienen. Het is dus niet AVA samen met Groen Links, maar Groen Links met anderen. Subtiel verschil maar ere wie ere toekomt, in dit geval de collega’s van Groen Links dus!

 5. Juist omdát de gemeente niet over controle op het minimumloon gaat, heeft de SP haar amendement aangepast aan het politiek en juridisch haalbare, namelijk een stréven naar optimale integratie in de Nederlandse samenleving dmv praktische lessen in de Nederlandse taal op de werkvloer. Inburgerende statushouders tewerkstellen in bedrijven waar de voertaal niet Nederlands is, is het paard achter de wagen spannen.

  Dat Amstelveen van AVA geen aanzuigende werking mag hebben op statushouders is te pijnlijk voor een serieus commentaar.

  Het ‘spelletje’ waar Frequin (VVD) het over had, werd gespeeld door de tegenstemmers, AVA incluis.

  • @App: dit is naar mijn mening enkel een woordspelletje en duiken van VVD en AVA.
   1. Het woordspelletje. De gemeente laat wel mensen (in)direct werken bij bedrijven die niet het wettelijk minimumloon betalen. Zij doet dit af als zijnde verantwoording landelijke overheid, terwijl ze het wel weet. Dit druist in tegen ook hun eigen verantwoordelijkheid hieromtrent.
   2. Elke onbenul begrijpt dat een Irakees geen Nederlands leert van in de avonduren vakken vullen. Deze persoon wordt nu iemand in combinatie met punt 1 iemand die een reguliere kracht zijn arbeidsplaats ontneemt. Hoezo “ zo hoog mogelijk taalniveau?” Hr. Beckers en VVD?

   Dan begint de hr. Becker vreemde taal uit te slaan; “Hoezo aanzuigende werking?” Alsof Amstelveen dat bepaalt. Maar ja, dat staat wel lekker tov zijn achterban, waarvan de hr. Becker maar aanneemt dat die toch van niets weet. Een opmerking Wilders waardig.
   Wat bedoelt hij met “humane behandeling?” Bedoelt hij daarmee een lager minimumloon dan Nederlanders?, een werkomgeving waar hij aardig Pools leert? Of het creëren van een 2e rangsburger?

   Maar ja, zoals gewoonlijk worden alle statushouders weer over één kam geschoren. Eigenlijk zijn ze alleen maar lastig in de ogen van vele partijen en een bron van goedkope arbeidskrachten voor wat andere.

 6. @Becker, ik ben anoniem omdat Johan Bos dat wil. Dit schreef ik ook in mijn reactie op uw bijdrage aan deze discussie. Deze opmerking werd echter door Johan Bos verwijderd.

  Openheid op z’n Amstelveens..

 7. Ik diende een aanklacht tegen u in bij het OM omdat u herhaaldelijk smaad en laster toeliet. Dat zijn geen meningsuitingen maar persoonsgerichte leugens om iemand bewust te beschadigen. Dit is in strijd met het wetboek van Strafrecht en valt dus niet onder de vrijheid van meningsuiting.

  • Edoch de instanties die daar over gaan, beslisten anders. Maw u hebt verloren, dus dan is het volstrekt zinloos om daar constant op terug te komen.

 8. Onjuist, Frank. Johan Bos begon erover door mij te verwijten dat ik niet de reden noemde waarom ik hier niet onder mijn eigen naam mag schrijven. Jij had mijn naam genoemd maar die werd door JB verwijderd zonder dat jij daar iets over zei.

  Mijn aanklacht wegens smaad en laster werd niet door het OM in behandeling genomen. Het is niet zeker dat dat een volgende keer wéér zou gebeuren. Johan Bos en jij zijn dus gewaarschuwd: Blijf bij de feiten en beschuldig iemand niet ten onrechte.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.