Eindelijk worden de plannen voor de aanleg van bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) uitgevoerd. Waarschijnlijk donderdag 14 mei behandelt de raadscommissie Wonen, Ruimte en Natuur een startnotitie daarover en de gemeenteraad beslist dan later. Het terrein staat al in de structuurvisie voor Amstelveen-Zuid van 2010 om uit de opbrengst de gemeentelijke bijdrage aan de N201 te betalen, maar de provincie vreesde toen een overmaat aan bedrijfsterreinen in de regio wegens de toenmalige crisis.

Floortje Gordon

Of nu de coronacrisis de aanvragen om zich daar te vestigen stimuleert is de vraag. Destijds mocht alleen bedrijventerrein De Loeten worden ontwikkeld, dat nu vrijwel vol is. De nieuwe plangebied is ruim 650 duizend vierkante meter (631.585), waarvan er bijna 450 duizend (436.952) kunnen worden uitgegeven om er een duurzaam bedrijven terrein van de maken. Daarheen zullen naar verwachting bedrijven verhuizen die nu op het bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd, vooral in de autobranche.

Regionale functie

Van Legmeer wil de gemeente een gebied maken dat zowel voor wonen (vooral hoogbouw) als werken geschikt is. Het BTAZ krijgt overigens een regionale functie. Op de startnotitie kwamen veel reacties van inwoners van Uithoorn, waar BTAZ aan gaat grenzen. Sommige klagers zagen eigenlijk niets in het bedrijventerrein en anderen vonden de toegestane bouwhoogten te fors. Ook had men kritiek op de wijze waarop de groenstrook tussen de Uithoornse wijk Legmeer en het nieuwe bedrijventerrein, alsmede de bereikbaarheid daarvan knudde.

Aangepast

De gemeente zegt dat het plan naar aanleiding van de klachten is aangepast. Er komen volgens haar nu bijvoorbeeld ‘getrapte bouwhoogten’, die dicht bij de woonwijk maximaal twaalf meter zijn. ‘Tot aan de N201 geldt een bouwhoogte die varieert tussen de 12 en 15 meter. Voor de overige delen van het bedrijventerrein wordt de maximale bouwhoogte nog bepaald’, zeggen B&W.

Buurtbeheer

Volgens wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening is onderzocht of de strook tussen de woonwijk en het beoogde bedrijventerrein in overleg met buurtbeheer Legmeer, waarmee trouwens ook tijdens de realisering contact blijft bestaan, zodanig kan worden ingericht dat het zicht op de achterliggende bedrijven zoveel mogelijk wordt ontnomen. “Het idee is een natuurvriendelijke oever te maken en een aarden wal met bomen.”

Bereikbaarheid

Het grootste deel van BTAZ wordt ontsloten via de noordelijke rotonde op de Zijdelweg, ter hoogte van de aansluiting met de N201. De gemeente is met de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over een eventuele halte voor de Uithoornlijn in de toekomst. Dat zou dan de vierde halte in Uithoorn worden. Een reservering daarvoor is in het plan voorzien.

Als de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, kunnen B&W vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging, besluiten over omgevingsvergunningen die voldoen aan de notitie. Voor het hele gebied zijn diverse onderzoeken en een milieu-effect-rapportage (m.e.r.) nodig. De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die aangeeft waar deze m.e.r. aan moet voldoen, komt online beschikbaar voor zienswijzen.

Afvalstation

Zoals gezegd heeft het BTAZ een regionale functie. Het gebrek aan bedrijfsruimte in de regio begint te knellen en beperkt ondernemers en instellingen nieuwe initiatieven te nemen en de werkgelegenheid verder te laten groeien, meldt de gemeente.

Zij zegt ook nadrukkelijk te kijken naar nieuwe locaties op of nabij BTAZ voor het afvalbrengstation en de gemeentewerf, die nu nog op Legmeer zijn gevestigd. ‘Hierbij wordt mogelijk ook het door Alliander en TenneT gewenste Middenspanningsstation betrokken dat op korte termijn noodzakelijk geacht wordt om de elektriciteitsvoorziening op pijl te kunnen houden en ook toekomstige bedrijvigheid te kunnen voorzien.’

Door het tot stand komen van BTAZ kan naar haar mening Legmeer veranderen in ‘een toekomstbestendige locatie voor bedrijvigheid en werk.’ Voor meer informatie zie www.amstelveen.nl/btaz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.