Het zal wel uit een verschil in interpretatie van het begrip transparantie voortkomen maar volgens mij opereert de lokale politiek liefst in achterkamers. Ja, behalve in verkiezingstijd natuurlijk. Maar de totale gemeenteraad had er kennelijk geen enkele moeite me toen die in het geheim een zogenaamd voorbereidingsbesluit moest nemen over de door B&W niet gewenste bouw aan het Galjoen. Pers en burgers werden weggestuurd en raadsleden, die werd voorgehouden dat het om ‘blokkedozen’ ging, stemden in met de verhindering vooraf te weten waar het eigenlijk over ging.

Ze geloofden wethouder Floor Gordon kennelijk op haar blauwe ogen. En die praatte weer ambtenaren na. Waarom dat besluit in het diepste geheim moest worden genomen, weet niemand, maar geen enkele fractie vroeg waar dat gebrek aan openheid nu weer vandaan kwam.

CDA

Vreemd is dat niet. In Amstelveen wordt de algemene regel dat alles openbaar is en het geheim tot de uitzonderingen behoort met voeten getreden. In deze stad geldt het omgekeerde: Alles is geheim en bij uitzondering – doorgaans om redenen van reclame – openbaar. Het is de geest die in het raadhuis rondwaart. Niet merkwaardig dus dat niet één raadslid vroeg waarom er in het geheim moest worden besloten. Er waren geen financiële concurrentiegevoelige gegevens me gemoeid.

Het CDA gooide alsnog de zaak open. Zonder die factie had de gemeenschap niet geweten waar het die avond over ging. Dankzij dat CDA weten we nu dat de geheimzinnigheid nergens voor nodig was, noch afgezien ervan of B&W niet hun informatieplicht naar de raad hebben verzuimd. Dat laatste mag dan bij andere overheden een doodzonde zijn, in het carnavaleske Amstelveen kraait geen haan er naar en is het politieke gewoonte.

Voorkomen

Via een woordvoerster laat de gemeente weten dat het voorbereidingsbesluit in het geheim werd genomen te voorkomen dat er een vergunning kon worden aangevraagd voor een ontwikkeling die wel paste in het bestemmingsplan maar ongewenst is. De projectontwikkelaar Utrechtshuys, eigenaar van de bouwgronden zou er een storage centre (opslagruimte) willen bouwen en verder woningen, zegt de gemeente. “Wij hebben het raadsbesluit over het voorbereidingsbesluit gepubliceerd in het gemeenteblad en op ruimtelijke plannen waarmee het besluit openbaar werd en rechtskracht kreeg.”

Er is nu volgens haar een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de locatie Galjoen 2-18. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om een door B&W – geenszins door de gemeenteraad – ongewenste bouw daar te voorkomen. “Bij het opstellen van het bestemmingsplan zal er voor zover mogelijk ook rekening worden gehouden met nieuwe initiatieven en de uitkomst van de gesprekken met de grondeigenaar. Wij zullen u tijdig informeren over de koers van het bestemmingsplan”, schrijft het gemeentebestuur aan de raad.

Opslagcentrum

Feit is dat zelfs de gemeenteraad heel lang niet werd geïnformeerd door B&W over wat er gaande was. In de beantwoording van de twee vragen van het CDA melden B&W het volgende:Er is door de ontwikkelaar, naast woningbouwplannen, een plan gepresenteerd voor een storage centre met gebouwen zonder kap oftewel met een plat dak, met twee bouwlagen. De presentatie van dit plan hebben wij destijds niet openbaar gemaakt. Het voorbereidingsbesluit heeft niet specifiek betrekking op dit plan, omdat ook andere bouwplannen met platte daken en felle kleurstellingen door ons ongewenst worden geacht.”

De eigenaar van de bouwgrond zegt intussen een miljoenenclaim te claimen wegens niet doorgaan van de geplande bouw, gebaseerd op het geldende bestemmingsplan, om te dienen nu zijn voornemers toch niet doorgaan. Hij ontkent het blokkendozenverhaal van de gemeente, die overigens vindt dat er geen juridische grond bestaat wegens planschade.

Bebouwing

Opvallend kort waren  de vragen van het CDA overigens en ultiem lang het antwoord van de wethouder, die er – ondanks de vele woorden – niet in slaagde helder te antwoorden waarin die in het geheim genomen beslissing nou eigenlijk nodig was. Een zogenaamd voorbereidingsbesluit was nodig omdat de geplande bouw wel degelijk overeen kwam met het geldende bestemmingsplan, maar in het nieuw moest die worden voorkomen.

De projectontwikkelaar ‘t Utrechtshuys, die op eigen terrein al gesloopt heeft, wilde er appartementen voor ouderen bouwen. staat op de website. Dat spreekt de gemeente tegen. “Voor de onderhavige locatie wordt voorgestaan: 1. Kleinschalige bebouwing/nieuwbouw in lagere dichtheden en met kap, en/of 2. Behoud van de bestaande bebouwing met kap zonder uitbreiding en wijziging, en/of 3. Een open landschap.” Kortom B&W, die bijvoorbeeld rond het aan de Amstel gelegen status stedelijk gebied rond Zwarte Kat betwisten, staan het aan Galjoen wel voor, omdat het grenst aan de Bovenkerkerpolder.

Nieuw bestemmingsplan

Overigens vindt het college dat de fractie van het CDA te vroeg heeft gereageerd. “Met een voorbereidingsbesluit wordt tijd gecreëerd om een nieuw bestemmingsplan en welstandsbeleid aan de raad voor te leggen zonder dat tussentijds ongewenste nog niet vergunde bouwontwikkelingen plaatsvinden. Een voorbereidingsbesluit hoeft geen nieuwe beoogde ontwikkelingen te voorkomen die toch al niet binnen het huidige bestemmingsplan passen.” Intussen blijkt uit het antwoord nauwelijks waarom het zo nodig geheim moest blijven, ook tot op het laatste moment voor de gemeenteraad. Maar de meerderheid van de politiek heeft daar kennelijk geen moeite me. Die heeft het nu te druk met beloften strooien in verkiezingstijd, waarna de kiezer wordt geacht vier jaar lang weer te zwijgen….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.