“Een nieuw dieptepunt in her democratisch gehalte van de gemeenteraad”, noemt de SP wat er woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving gebeurde. Via de raadsgriffie had raadslid Marina Casadei de beslissing van de agendacommissie te horen gekregen zij haar mondelinge vragen over inburgering niet mocht stellen. De Agendacommissie – die in het openbaar vergadert, maar aan die openbaarheid ontkomt door stelselmatig van die vergaderingen nooit publieke aankondigng te doen – had besloten dat al antwoord op de vragen van de SP was gegeven.

“De agendacommissie checkt op actualiteit”, zei voorzitter Zuidbroek (D66), nadat Casadei het ordevoorstel had gedaan om de mondelinge vragen toch te mogen stellen en zodoende ‘de transparantie hoog te houden’. In de agendacommissie zitten drie leden van de coalitie en twee van de oppositie. De meerderheid van de commissie was tegen het stellen van de vragen, hoewel de commissieleden die niet hadden gezien.

 Herhaling

Maar Zuidbroek bleef erbij dat de antwoorden een herhaling van zetten waren, hoewel Casadei meende dat op twintig vragen eerder geen antwoord was gegeven. Raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks, die zich onthield van stemming, was het met de gang van zaken niet eens. “Zoals het nu gaat, kan het echt niet. Een raadslid is het met beslissing van de voorzitter, die samen met de agendacommissie tot een besluit kwam, niet eens. De gemeenteraad moet daarover beslissen en niet een raadscommissie, waarin ook burgerleden zitten.”

 Agendaverzoek

Noch zij noch Casadei bracht de commissie tot andere gedachten. Zuidbroek, die overigens Casadei het woord ontnam, suggereerde dat de SP een agendaverzoek zou kunnen indienen. “Het klopt dat door de SP het afgelopen jaar al diverse keren schriftelijke vragen zijn gesteld over de inburgering die per 1 januari 2022 door de gemeente zal worden uitgevoerd”, zegt het SP-raadslid. “Maar, na de mededeling van het college dat er uitstel nodig was, zijn deze vragen tot twee keer toe maar ten dele beantwoord. Ook technische vragen zijn niet of ten dele beantwoord. Eén januari is al over een maand en daarom maakt de SP zich zorgen of de gemeente wel goed is voorbereid.”

Actueel

Zij zegt niet te begrijpen waarom zij haar mondelinge vragen niet mocht stellen in de commissievergadering. “Het onderwerp is actueel en wat de SP ziet is dat er nog heel veel losse eindjes zijn. Daarover gaan de vragen die ik wilde stellen. Na een gesprek met de griffier werd mij te verstaan gegeven dat ik maar een ordevoorstel moest doen.” Dat deed zij dus, met het gevolg dat de meerderheid zich tegen haar keerde. “Hoewel niemand wist wat die vragen waren hebben, op GroenLinks na, alle fracties tegen gestemd. Een bizarre, ondemocratische gang van zaken. Vooral omdat kennelijk de griffier inhoudelijk mag oordelen of vragen wel of niet relevant zijn.”

Scheepsrecht

Casadei roept B&W op alsnog duidelijkheid te verschaffen, inhoudelijk de vragen te beantwoorden en de informatie die eerder is gevraagd met de raad te delen. “Drie keer is scheepsrecht en het college kan nu kiezen: of zij heeft transparantie echt hoog in het vaandel staan of zij vindt het niet belangrijk dat raadsleden en inwoners goed geïnformeerd worden. Ik heb er weinig vertrouwen in maar ik daag het college uit mijn ongelijk te bewijzen.”

De naar haar mening onbeantwoorde vragen zijn de volgende:

 • Wat maakt dat de termijnen voor de beantwoording van onze vragen worden overschreden en ruim twee maanden later worden beantwoord?
 • Waarom wordt er op 4 oktober om uitstel gevraagd als de helft van de vragen niet eens wordt beantwoord? Hadden de vragen die wél zijn beantwoord niet binnen de termijn beantwoord kunnen worden? Zo niet, waarom niet?
 • Wanneer denkt het college de overige vragen m.b.t de aanbesteding te gaan beantwoorden waar nu als antwoord staat: “Dit betreft een inkoop technische vraag waarop in dit stadium van de aanbestedingsprocedure geen antwoord kan worden gegeven”?
 • Van de 31 vragen die wij op 24 januari hebben gesteld ontvingen wij op 12 februari een uitstelbrief. Waarom is er uitstel gevraagd als er uiteindelijk 11 van de 31 vragen op 2 maart beantwoord worden? Wat is de reden dat deze 11 vragen niet binnen de termijn beantwoord konden worden?
 • De in maart niet-beantwoorde vragen zijn nog steeds actueel, maar zijn nooit meer beantwoord. Wat is de reden dat deze vragen nooit zijn beantwoord?
 • Is het college het met de SP eens dat als motivatie om de schriftelijke vragen van januari niet te beantwoorden een verwijzing naar de Kadernota VOI niet volstaat? In dit stuk staat immers in algemene bewoordingen wat het college denkt te gaan doen.
 • De SP wilde mondelinge vragen stellen naar de voortgang van de pilot sleutelpersonen. Om voor de SP onduidelijke reden zou dit niet passen binnen de orde van de vergadering. De SP wil het college toch de gelegenheid geven antwoord te geven daarom vragen we wat het vervolg gaat worden op de pilot. Overweegt het college om deze ervaringsdeskundigen een betaalde baan aan te bieden?
 • De SP heeft de indruk dat er veel informatie over de uitvoering door de gemeente van de inburgeringswet die op 1 januari 2022 ingaat niet is gegeven. Zo weten wij nog steeds niets over: De klankbordgroep en de personen die daar zitting in hebben; de opdracht die de verschillende interne (sociaal team) en externe partijen (zoals vluchtelingenwerk) gaan vervullen in opdracht van de gemeente; het vervolg van de pilotpersonen sleutel van MEE; de aanbesteding van de inburgeringscursussen die notabene op 29 oktober al is gesloten; het statushoudersoverleg. Dit wordt wel genoemd maar het is volstrekt onduidelijk wie met wie overlegt en waarover. Waar vinden wij de verslagen?; betrokken partijen/aanbieders van de beoogde (duale) trajecten.

9)   Is het college het met de SP eens dat de raad, maar vooral de toekomstige inburgeraars, in dit stadium moeten weten hoe de gemeente de taken op het gebied van de inburgering gaat uitvoeren? Zo niet, waarom niet?

Volgens de SP is tot nu toe geen van de vragen beantwoord, naar de mening van de raadscommissie Burgers en Samenleving is dat wel het geval, hoewel die ze niet heeft gezien.

27 COMMENTS

 1. Wat een zooitje bij b&w. En die gemeenteraad functioneert ook niet lekker als zij tegen iets stemmen zonder te weten waarover het gaat.

 2. Tja, vragen stellen over eerdere gestelde vragen. De volgende actie van de SP is dat ze vragen gaan stellen over vragen die over eerder gestelde vragen gaan. Enz. enz.

 3. Als je geen, onvoldoende of ondeugdelijke antwoorden krijgt op actuele vragen, dan moet je ze blijven stellen. ‘Blijf vragen’ was enige tijd het motto van de Volkskrant totdat die zelf te veel last kreeg van lastige vragen.

  Het moet toch niet zo moeilijk zijn om objectief vast te stellen of de vragen van de SP wel of niet feitelijk en deugdelijk zijn beantwoord?

  Een onbehoorlijke gang van zaken in de democratische procedures moet sowieso aan de kaak worden gesteld, of de regerende coalitie dat nu leuk vindt of niet.

 4. Als het College van B&W schrifteljike vagen traineert door ze zeer laat te antwoorden (meer dan 2,5 maand lijkt me niet normaal!) en dan ook selectief gaat shoppen, dan gaat B&W voorbij aan het informatierecht en de controlerende functie van de gemeenteraad.

  Als je goed kijkt in de lijst van schriftelijke vragen is B&W heel selectief waar ze snel en niet snel antwoord en regelmatig met ‘uitstelbrieven’ komt. Waarom heb je dan de regel dat er binenn een maand geantwoord moet worden? Het is toch zinloos als B&W zo selectief er mee omgaat.

  Als ik als burger termijnen niet haal richting gemeente, heb ik een probleem. Absurd dat de rest van de politieke partijen geen controlefunctie voor zichzelf zien

  • De SP moet niet zo janken. Zij zijn niet alleen recordhouder in het aantal keren dat zij schriftelijke vragen stelt. Per keer zijn dat ook nog eens gemiddeld 8 tot 10 vragen met als voorlopige record 31 (!) vragen. En bij die laatste worden er ook nog minstens zoveel tussenvragen gesteld, zodat in één document de facto meer dan 60 vragen worden gesteld. Toch knap van het college dat zij het merendeel van alle vragen toch nog binnen de gestelde termijn weet te beantwoorden. Ook die van de SP. Het riekt naar misbruik van het vragenrecht wat mij betreft, want veel van hun vragen kun je ook in overleg met ambtenaren en/of de wethouder beantwoord krijgen. Mogelijk zelfs met een beter resultaat, met name voor degene voor wie je zegt op te komen. Maar ja, daar is de SP helemaal niet in geïnteresseerd, want dat riekt naar heulen met de vijand en bovendien kunnen ze er dan niet mee pronken. Al die zogenaamde tegenwerking is dan ook niets meer en niets minder dan het gevolg van hun eigen optreden.

   • Conclusie van CeeBee . Ze moeten zich naar hun inzien maar laten afschepen door een niet openbare agendacommissie waarin de meerderheid wordt gevormd door de coalitie. Nou, als je dat doet als partij, ben je geen knip voor je neus waard. En als je er niet bij neerlegt ben je volgens CeeBee een jankerd. Wat een democratie!

    • De SP is een rupsjenooitgenoeg, die haar ‘strijd’ uitvecht over de ruggen van degenen voor wie ze zeggen op te komen. Lawaaipapegaaien die het niet gaat om de inhoud maar om het activisme. Huilstruiken als ze hun honderden vragen niet op tijd beantwoord krijgen. De meest in-effectieve partij in de raad, die niets, maar dan ook niets voor elkaar krijgt. En als intern enige discussie ontstaat, worden er gelijk partijzuiveringen doorgevoerd. Over democratie gesproken. Nee, fijne club hoor.

     • Zou u dan eens voorbeelden kunnen geven waar de SP over de ruggen van mensen iets uitvecht? Er zijn mij toch diverse zaken bekend, waarin ze wel degelijk gelijk hebben gekregen , soms zelfs tot voor een rechter toe. En gek dan toch dat in een andere zaak FNV en SP samen optrekken. En die zwartboeken dan? Die uiteindelijk werden afgedaan met ja, in elke organisatie worden wel eens fouten gemaakt en waar mensen in vele gevallen toch recht werd gedaan waar ze eerst tegen een muur aanliepen. Het is toch van de gekke dat deze partij moties of vragen in moest dienen/stellen, waarin statushouders mbv een ( telefoon)tolk op hun plichten maar ook hun rechten werden gewezen. Ja , dan drammen ze en terecht , want elke de eerste beste burger/expat wordt al behoorlijk voorgelicht.

 5. Wie in Amstelveen oppositie voert en kritiek uit, hoeft niet te rekenen op waardering en een zachtzinnige bejegening. Als heersers tekenen van ongemak gaan vertonen, ben je op de goede weg.

  Hou vol, SP, en doe wat je moet doen om je democratische mandaat en plicht te vervullen.

  • Elke partij heeft gewoon het recht om in alle openheid vragen en moties in te dienen en daar antwoord op te krijgen.Daar heeft een ondemocratisch orgaan als de agendacommissie die nog overheerst wordt door de coalitie ook en die in de praktijk achter gesloten deuren zitting houdt en dus niet gecontroleerd kan worden door de gehele raad ,de pers , en de burger . Zo wordt dan wel een echte effectieve oppositie geheel aan banden gelegd.
   En diegenen die zich daar niet bij neerleggen zijn volgens bepaalde heren Rupsjesnooitgenoeg of jankerds. 😂😂

 6. Oppositie voeren staat volgens jou dus gelijk aan raddraaien? Volgens die optiek staat democratie gelijk aan revolutie.

  Kijk nou eens met een ‘open mind’ (ja heus, je kán het!) naar deze vragen:

  “Waarom wordt er op 4 oktober om uitstel gevraagd als de helft van de vragen niet eens wordt beantwoord?”

  “De in maart niet-beantwoorde vragen zijn nog steeds actueel, maar zijn nooit meer beantwoord. Wat is de reden dat deze vragen nooit zijn beantwoord?”

  “Is het college het met de SP eens dat de raad, maar vooral de toekomstige inburgeraars, in dit stadium moeten weten hoe de gemeente de taken op het gebied van de inburgering gaat uitvoeren?”

  Klinkt dit als oproer?

 7. Ik noemde drie vragen en vroeg of die naar oproer klonken (of ‘rad draaien’, zoals jij het noemt. Je gaf geen antwoord omdat dat natuurlijk ‘nee’ moest zijn.

  Het zijn gewoon redelijke en fatsoenlijke vragen van een oppositie partij aan een bestuur dat maling heeft aan zijn democratische en procedurele verplichtingen.

  • Je bent gewoon lui. Je laat het uitzoekwerk aan anderen over om er vervolgens vrijblijvend op te schieten. Maar als jou wat gevraagd wordt geef je niet thuis. Fijne vent ben je. Geen wonder dat veel mensen helemaal klaar met je zijn.

 8. Wat heb jij uitgezocht? Waaruit blijkt dat jij niet lui bent? En wat het ‘volkalken’ van dit blog betreft: Hoe raak en relevant was jouw mening dat de SP alleen maar een stelletje raddraaiers zijn die ‘heulen met de vijand’? Wie is die vijand eigenlijk?

  Allemaal vragen die jij niet gaat beantwoorden, net zomin als mijn vraag wat er mis was met de (herhaalde) vragen van de SP.

  De enige fout van die partij lijkt te zijn dat zij van de oppositie zijn. Wie het waagt om kritiek te uiten op het liberale bewind kan rekenen op aantijgingen van allerlei aard. Dit vergiftigt onze lokale democratie.

 9. Dat is het vriendelijkste wat jij ooit aan/over mij hebt geschreven. Ik kom er beter mee af dan de SP, die door jou jankerds, huilstruiken, raddraaiers, lawaaipapegaaien en rupsjesnooitgenoeg worden genoemd. Fijne manier van discussiëren heb jij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.