Planschade komt in wezen niet meer voor in  de Omgevingswet, die medio volgend jaar van kracht en achter gesloten deuren door een werkgroep van raadsleden besproken wordt. Omdat die besprekingen geen ‘Beeldvormende’ vergaderingen zijn, waarover publiek en pers trouwens datum noch uitnodiging ontvangen, mocht ook amstelveenblog.nl daarbij niet aanschuiven.

Planschade is de schade die ontstaat doordat een nieuw plan de situatie dermate verandert dat de bewoners of eigenaren van het desbetreffende grondgebied, c.q. hun opstallen, schade lijden. “Onder de Omgevingswet is niet langer meer sprake van planschade”, zegt Robin Evens van Poelman van den Broek Advocaten. “De regeling voor planschade wordt nu onder de meer algemene noemer van nadeelcompensatie geschaard.”

Wijzigingen

Dat heeft tot gevolg dat voor die schade enorme veranderingen ontstaan, onder meer dat na de inwerkingtreding van de wet dat daarin een vast percentage wordt opgenomen voor schade van de oude situatie tot aan het peilmoment.

Er wordt bij zogeheten nadeelcompensatie onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade. Onder directie schade verstaat de wet dat het schadeveroorzakende besluit bijvoorbeeld waardevermindering tot gevolg heeft.

Indirecte schade ontstaat volgens de Omgevingswet door een besluit dat ziet op nabijgelegen gronden, bijvoorbeeld als tegenover een woning met vrij uitzicht een wolkenkrabber verrijst.

Anders dan in de Wet ruimtelijke ordening is i de regeling nadeelcompensatie onder de Omgevingswet zal voor indirecte schade pas geldt als een toestemming wordt verleend om die bebouwings- en gebruiksmogelijkheden daadwerkelijk te realiseren. Dus nog niet bij de plannen.

Schaduw

Dat heeft tot gevolg dat men nog geen vergoeding krijgt als in een omgevingsplan op een naastgelegen perceel al waarde verminderende bebouwing is opgenomen, maar de bouw nog feitelijk niet is begonnen. Nadeel van de wet is dat zogenaamde ‘schaduwschade’ niet meer wordt vergoedt. Daarvan is sprake als door het planologische besluit een vooruitzicht ontstaat dat door activiteiten in de directe omgeving de waarde daalt. Reactie van de regering op kritische vragen daarover: Dergelijke besluiten hebben maar een zeer beperkte invloed op de waarde van onroerende zaken.

Voor Evens is het nog maar de vraag of dat altijd waar is. “Je kunt je voorstellen dat een goed geïnformeerde koper al afhaakt als hij of zij ziet dat op een naastgelegen perceel zonder al te veel voorwaarden een vergunning kan worden verkregen voor aanzienlijke bebouwing of een intensieve functie.” Mogelijk komt daar volgens hem bijvoorbeeld door de rechtspraak alsnog verandering in.

1 COMMENT

  1. Maw als ik het goed begrijp, kan men dus nu rustig op 10 of 20 m naast de bestaande bebouwing zonder meer een gebouw van 12 verdiepingen neerplempen?
    Fijn dat publiek en pers bij deze zogenaamde “ niet vormende beeldvorming “ en de besprekingen daarover niet aanwezig mochten zijn. Echt een schouderklopje waard voor alle partijen in de raad. Van SP t/m VVD . De “ transparantie” en “democratie “ weer ten top. Inschieten voor open doel tussen projectontwikkelaars en de lokale kliek hier dus. Bah!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.