De gemeentelijke begroting voor volgend jaar omvat € 247 miljoen aan inkomsten en uitgaven, waarvan € 132 miljoen binnenkomt van het Rijk en de rest moet de gemeente zelf ophoesten. Van de gemeentelijke inkomsten denkt zij € 53 miljoen uit lokale heffingen en € 62 miljoen uit andere inkomstenbronnen te halen. Ongeveer een derde van de begroting betreft het sociaal domein.

Voor het eerst sinds decennia presenteerden B&W de begroting niet aan de pers, omdat er volgens de communicatie-afdeling geen nieuws in zit ten opzichte van de enkele maanden geleden gepresenteerde zogenoemde Perspectiefnota, die door de gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd en waarin het beleid voor de komende jaren, alsmede de financiële gevolgen daarvan staat. “In de begroting is vastgelegd wat met de raadsleden is afgesproken tijdens de behandeling van de Perspectiefnota dit voorjaar”, zegt de gemeente.

Meerjaren

“In totaal gaat het om afgerond € 8,5 miljoen aan structurele uitgaven en € 60 miljoen aan incidentele uitgaven in de jaren 2020-2023 met behoud van een structureel sluitende meerjarenbegroting en een acceptabele

Reservepositie”, staat er in de begroting. Intussen is nog steeds onzeker of Aalsmeer mee gaat betalen aan de ICT-investeringen en wil die gemeente de ambtelijke samenwerking sowieso anders inrichten. “Aalsmeer is niet bereid om structureel dan wel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%,” meldt de begroting.

Goed wonen

Het college van B&W zegt het hoofd koel te willen houden, nu de economie op volle toeren draait. Ondanks de overlast door Schiphol, de dwars door de stad lopende A9, ongeveer de slechtste lucht van Nederland en een nijpend  gebrek aan woonruimte, zegt de gemeente dat het in Amstelveen goed wonen en werken is. Voor de toekomst wil zij het volgens haar hoogwaardige voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en lage lokale lastendruk voor de burgers handhaven. Extra budget wordt beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning, de onderwereld die onder meer via witwaspraktijken in de bovenwereld opduikt. De strijd tegen die ondermijning wordt volgend jaar opgevoerd, beloven B&W. Onder meer via een geactualiseerd Bibobbeleid.

Toekomst

“We moeten in deze tijd van ongekende hoogconjunctuur niet zomaar geld uitgeven, maar oog houden op de toekomst”, zegt wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD). Zijn beleid is er steeds op gericht geweest voor toekomende generaties een spaarpot over te laten. “Door hoognodige investeringen zien we dat dat de financiële reserve krapper wordt dan is afgesproken”, waarschuwt hij. “Daarom moeten we fundamentele keuzes maken. We geven niet meer uit dan er binnenkomt en kijken kritisch naar bestaande middelen voordat we nieuw geld uitgeven. We zijn financieel gezond en dat willen we blijven.” Het fonds ‘sparen vooraf’ wordt van volgend jaar af gevoed met  € 3 miljoen per jaar.

Eneco

De verkoop van de aandelen in de energiemaatschappij Eneco is geraamd op € 15 miljoen, terwijl in politieke kring op het dubbele wordt gerekend.  Voorbeelden van door de gemeenteraad voorgestelde posten zijn die voor het stimuleren van jongeren om meer te bewegen, kunst in de openbare ruimte en blauwgroene speelpleinen. Daar komen de eerder genoemde € 8,5 miljoen vandaan.

Groei

De bevolking van Amstelveen blijft de komende jaren groeien, verwachten B&W. Zij gaan uit van 125.000 inwoners in 2040. De gemeente onderzoekt wat deze groei betekent voor het voorzieningenniveau en daarmee voor de leefbaarheid. Ook met het oog daarop spaart zij vooraf voor stadsvernieuwing in de toekomst. Daarnaast zegt de gemeente te investeren in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder. Voor een veilige doorstroming van het verkeer wordt ingezet op onderhoud en aanpassing van wegen.

OZB

Om dat een deel van het beleid is de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden, blijven de lokale lasten voor de rioolheffing gelijk en groeit de Onroerendezaakbelasting (OZB) alleen mee met de inflatiecorrectie. De verhoging van de afvalstoffenheffing door de hogere rijksbelasting op verbranding van restafval is voor Amstelveen beperkt gebleven tot 11%. B&W zeggen dat het dankzij een afname van het restafval door de invoering van het systeem ‘Anders Inzamelen’ komt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.