Het jeugdbeleid is kwetsbaar en de relatie met andere aspecten van het gemeentelijke beleid onduidelijk. De doelgroep is niet genoeg in beeld en of heel dat jeugdbeleid wel effectief is, wordt onvodoende zichtbaar.  Tot die conclusie komt de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad op basis van onderzoek. Merkwaardigerwijs vindt de Rekenkamer tegelijk dat er veel goed gaat. Ook zou er waardering voor het jeugdbeleid bestaan bij jongeren, ouders en ambtenaren.

Over de effectiviteit van het beleid zijn onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar. Dat de uitvoering van jeugdbeleid goed gaat, is vooral te danken aan de inzet van enkele ambtenaren, jongerenwerkers en jeugdhulpverleners staat er in het rapport.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het jeugdbeleid geen afgebakend beleidsterrein is, maar aan veel andere beleidsterreinen raakt, zoals jongerenwerk en jeugdhulp, participatie en sport.

Daarbij komt ook dat de informatie-uitwisseling tussen afdelingen en met externe partijen wordt belemmerd door privacyregels.

Dubbel geteld?

De gemeente heeft de gezinnen waar extra ondersteuning nodig is over het algemeen goed in beeld, zegt de Rekenkamercommissie.  Maar er bestaan ook heel andere doelgroepen, die lastig in kaart zijn te brengen en/of te bereiken. Bijvoorbeeld jongeren die nergens staan ingeschreven, anderstaligen, kinderen met laaggeletterde ouders of jongeren zonder startkwalificatie of werk. Ook is onduidelijk of dezelfde jongeren in verschillende doelgroepen dubbel worden geteld.

De Rekenkamercommissie doet een viertal aanbevelingen aan de gemeenteraad:

  1. Borg taken en verantwoordelijkheden van de afdelingen die zich met jeugdbeleid bezig houden;
  2. Betrek externe partijen bij het proces van beleidsvorming;
  3. Verbeter de kwantitatieve informatievoorziening over de verschillende doelgroepen;
  4. Verken onder welke voorwaarden binnen de kaders van de privacywetgeving betere informatie-uitwisseling tot stand te brengen is.

De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden besproken door de raadscommissie Burgers en samenleving op 4 juli en naar verwachting in de raadsvergadering van 18 juli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.