Terwijl de politieke partij SP schriftelijke vragen stelde over mogelijke belangenverstrengeling van een ambtenaar die er ook re-integratiebedrijf Werkspirit op nahoudt, waarvan het gemeentelijke zogeheten Werkplein een klant zou zijn, blijft de gemeente volhouden zich niet in die klacht te herkennen. De SP zegt zich te baseren op onder meer een ambtelijke klokkenluiders, hetzelfde woord dat door B&W gebruikt werd in een brief, drie dagen na de schriftelijke vragen van de SP-fractie, over ‘het vermoeden van een misstand’ aan de gemeenteraad.

De gemeente weigert overigens me te delen of de door amstelveenblog.nl enkele met name genoemde ambtenaren deel uitmaken van de gesignaleerde mogelijke misstand.

Onderzoek

Zelfs over de sector die de ‘misstand’ betreft wenst zij geen mededeling te doen. Zij waarschuwt alleen dat het noemen van de namen der ambtenaren tot de proces wegens smaad kan leiden voor het medium dat die prijs geeft.

“Gedurende het onafhankelijk onderzoek kunnen we geen mededelingen doen”, zegt de gemeente. Ook wie het onderzoek doet wenst zij niet te zeggen. Dat is in elk geval niet het Openbaar Ministerie. In de brief melden B&W dat de melding van de klokkenluider niet anoniem was eb volgens dat college er een is, zoals verwoord in de Europese klokkenluidersrichtlijn. “Conform deze richtlijn en conform de nog door het parlement vast te stellen “Wet bescherming klokkenluiders” wordt de melding onafhankelijk onderzocht. Met het oog op de in de richtlijn aangescherpte bescherming van klokkenluiders én bescherming van degene(n) over wie de melding gaat, zullen wij gedurende het onderzoek geen nadere mededelingen kunnen doen.”

Drie maanden

Te vrezen valt dat de uitslag van het onderzoek alleen aan de melder wordt meegedeeld. Daartoe geeft de brief van B&W wel aanleiding. Die zegt dat zij krachtens de richtlijn als werkgever binnen drie maanden de melder informeert over het standpunt van de gemeente over ‘het gemelde vermoeden van een misstand’ en waartoe het onderzoek heeft geleid. Als zij dat nodig vinden, kunnen raadsleden wel in het geheim worden geïnformeerd, staat in de brief. Niet duidelijk is of de klokkenluider van de SP en die van de gemeente dezelfde is, c.q. of het over dezelfde kwestie gaat.

Te ver

Volgens lijsttrekker van de SP Patrick Adriaans worden medewerkers van de Hulpdienst zwart gemaakt door ambtenaren. Het zou aan cliënten worden verboden zich te laten bijstaan door de Hulpdienst, waarmee volgens Adriaans de gemeente niet blij is. “Al diverse malen heeft zij vergeefs gepoogd medewerkers van de hulpdienst het werk te beletten of monddood te maken. Nu maakt de gemeente het helemaal bont door inwoners in een kwetsbare positie te willen verbieden gebruik te maken van de diensten van de SP. Dat gaat wezenlijk te ver,” zegt hij. De SP-Huldienst heeft haar klanten vooral in het sociale domein, vooral daklozen. Of de klokkenluiders en de vermeende ‘misstand’ zich ook in dat domein bevindt, wil de gemeente dus niet zeggen. Zij loopt niet bepaald te koop met de eerder niet opgemerkte maar nu door een klokkenluider gemelde gang van zaken.

Volgens de SP kregen klokkenluiders van de gemeente bij hogere ambtenaren geen gehoor, waarop zij de Hulpdienst van de partij belden. Het gaat in elk geval over het Werkplein, meldt de SP.

Eigenaar / bestuurder van het in Amstelveen gevestigde bedrijf Werkspirit is Timo Rijsterborgh, die jarenlang ambtenaar van de gemeente was. Of hij dat nog is, blijft onduidelijk.

Moreel gelijk

Patrick Adriaans: “Wij zijn in het bezit van een brief aan een inwoner die bijgestaan wordt door de hulpdienst. Ingewikkelde zaak van dakloosheid, trauma’s en psychische problematiek. De gemeente loopt weg van de problemen, stelt een aantal voorwaarden waaronder het feit dat de SP-hulpdienst deze persoon niet overal mag bijstaan. Dit is echt kilometers te ver, inwoners die bij de gemeente tegen een muur oplopen, niet goed geholpen worden en ten einde raad bij de SP aankloppen voor hulp zouden dat niet mogen? Iedereen in Nederland heeft het recht om iemand me te nemen naar gesprekken die gaan over zijn of haar toekomst, de keuze is aan de persoon niet aan de gemeente. De inwoners die wij helpen zijn over het algemeen zeer tevreden over de door ons geboden hulp. Soms helpen we ze bij lastige zaken bij de gemeente, maar ook bij een woningcorporatie of een andere organisatie. Dat onze medewerkers al tijden gehinderd worden hebben we geprobeerd achter de schermen op te lossen, als de gemeente cliënten wil misbruiken om machtsspelletjes te spelen om de SP het werken onmogelijk te maken dan rest ons niets anders dan de openbaarheid te zoeken. Laat het college zich dan maar verantwoorden voor hun daden. Ik ga daar graag het debat over aan, ik weet dat de SP het morele gelijk aan zijn kant heeft.”

5 COMMENTS

 1. Al weer een artikel waarin te lezen is dat de SP een brief heeft ontvangen. Waarom openbaren zij die brief niet? Ben wel benieuwd wat de gemeente allemaal schrijft.

  • In het Parool van afgelopen zaterdag stond ook al een stukje waarin deze zaak zijdelings werd aangestipt, maar niet de echte inhoud van deze brief.
   Trouwens er staat een brief AAN een cliënt van de SP-hulpdienst, niet aan de SP zelf.

 2. B&W schreef dit op 11 maart jl. aan de SP en publiceerde dit:
  Op 20 februari 2022 zijn door u schriftelijke vragen gesteld, ex artikel 36 van het
  “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
  gemeente Amstelveen 2019” over Mogelijke belangenstrengeling op het Werkplein.
  Omdat het beantwoorden van de vragen meer tijd vergt gaat het ons niet lukken binnen
  de gestelde termijn van 30 dagen de vragen te beantwoorden.
  Wij gaan ons best doen om de door u gestelde vragen zo goed mogelijk en zo snel
  mogelijk te beantwoorden.
  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
  de secretaris, de burgemeester,
  Bert Winthorst Tjapko Poppens

  B&W schreven dit ook bij vragen over de participatiewet en dwangarbeid (SP) vragen van 21 januari jl. en vragen van de PvdA van 24 januari jl over (wereldwijde) armoede in Amstelveen. Opvallend dat B&W vragen van eind januari niet weet te beantwoorden. Vragen over cameratoezicht worden binnen 2 weken beantwoord. Duideljik waar de prioriteiten liggen bij het college van VVD, CDA en PvdA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.