De landelijke hysterie volgend, goeddeels omdat zij niet anders kan, wil ook Amstelveen over enkele decennia van het gas af zijn. Zevenhonderd wetenschappers vertelden de Europese Unie in een verklaring dat heel de klimaatreligie toch een beetje onzin is er geen noodsituatie bestaat. Zij hielden in november een persconferentie, maar ik zag er eerlijk gezegd weinig over in de media. En één van de EU-parlementariërs noemde geëmotioneerd wat die zevenhonderd geleerden meldden een ‘collectieve doodslag’.

Nu hadden die zevenhonderd natuurlijk niet, zoals hun collega’s – die een nooit bewezen 97% van het totaal uitmaken – een gehandicapte tiener als de Zweedse Greta Thurnberg als mascotte om zich achter te verbergen. Noch bewerkten zij een collectieve leerplichtovertreding van spijbelaars, waarin Greta voorging en die door leraren wordt verheerlijkt. Iedere burger moet zich aan de wet houden, behalve blijkbaar als het klimaat volgens een nieuwe markt in het geding is.

Winst

Want natuurlijk verdienen handige jongens miljoenen aan de nieuwe markt die is ontstaan. Aan windmolens, zonnepanelen enzovoort. Uiteraard willen die bedrijven dat de hysterie blijft bestaan. Terwijl zelfs verdedigers van het standpunt dat door menselijk ingrijpen de catastrofe die klimaatverandering tot gevolg heeft, melden dat de nu bestaande middelen (zoals windturbines) absoluut geen oplossing bieden (en kernenergie resteert als enige) blijven zij die de hel op aarde vrezen krampachtig vasthouden aan wat lijkt te zijn voorgeschreven.

Lachertje

Dat biomassa een lachertje is, al was het maar omdat het dertig jaar duurt voordat een nu daarvoor omgezaagde boom aan vervanging toe is, begint bij sommigen langzaam door te dringen, maar tóch gaan er kolencentrales op over. Zelfs een vooraanstaand lid van GroenLinks, energie-hoogleraar David Smeulders van de TU Eindhoven, gaf toe dat het ‘nu van het gas af’ syndroom alleen maar leidt tot méér CO2 en verder geen enkel effect heeft.

Parijs

Maar Amstelveen volgt wat in Parijs werd overeengekomen. Hoeft de lokale overheid zélf niet na te denken en kan zij klakkeloos nalopen wat nu eenmaal nationaal is geaccepteerd. Misschien internationaal, hoewel andere landen niet de haast maken van Nederland, hoewel zij op veel CO2 uitstotende en schrikbarend dure conferenties het tegendeel beweren. Dat Nederland in Europa wat klimaatmaatregelen betreft onderaan bungelt, heeft gewoon te maken met het feit dat wij het dichtst bevolkte land zijn. Geen wonder dat de Scandinavische landen, met een ultieme dunne bevolking, bovenaan staan in het lijstje.

Elektriciteit

De behoefte aan elektriciteit neemt zienderogen toe en niemand schijnt zich af te vragen hoe die blijvend kan worden geleverd. We hebben smartphones, computers, elektrische auto’s enzovoort. Om de honger naar elektra te stillen, moeten we wel opwekking van elders importeren. Waaraan waarschijnlijk de hier verboden kolencentrales ten grondslag liggen. Een teler van bloemen vertelde mij als eerste in het land van gas los te zijn geweest. Maar zijn overschakeling naar elektriciteit, waarin hij veel investeerde, doet hem door de plotseling waanzinnig toegenomen belastingdruk nu overwegen snel naar gas terug te gaan. De klimaatreligie berust dus primair op een hypocriet verhaal. Wetenschappers die anders denken worden voor gek verklaard. Met dat labelen kom je er blijkbaar ook.
De vraag is of de bevolking de miljarden wil ophoesten die het sprookje kost. Al heeft iedereen recht op eigen legendes, het wordt wel een beetje driest als iedereen daaraan mee moet betalen. Tot armoede erop volgt. Nederland gaat op weg naar de ontwikkelingsstaat. En blijkbaar wil Amstelveen daarin bij de voorste gelederen behoren.

23 REACTIES

 1. Dit is wel een colomn, maar de hr. Bos maakt die transitie wel erg belachelijk. Wat dat betreft is hij net zo fanatiek anti als die Greta voor!
  Alsof in fossiele brandstof geen miljarden worden verdiend. Alsof het efficiënt is om al die daken onbenut te laten, alsof het efficiënt is om wind niet te gebruiken, alsof het handig is wat je energie betreft voor 100% afhankelijk te zijn van het buitenland. Alsof het handig is je niet aan te sluiten bij landen die allerlei vormen van alternatieve energie trachten te ontwikkelen.
  Eens liep ons land voorop in windtechnologie en ook zonnenenergie. Dat hebben we al helemaal uit handen gegeven.Zelfs het een steenkoolland bij uitstek China begint hier al aarzelend mee. En het klimaat? Minder luchtvervuiling is al gewoon beter. Toen ik 45 jaar geleden in Amsterdam-Noord begon onder de rook van daar aanwezige vuilverbranding en zelfs kabelbranderijen had zeker een 25% van mijn klassen daar longproblemen. Dus al zou je het maar alleen daarom wat minder doen.

  • 1. Als (volgens een in klimaatverandering gelovende en het boek ‘De Groene Illusie’ geschreven hebbende) heel Nederland vol staat net windmolens zijn die nog niet in staat de behoefte aan energie te leveren.
   2. Waar een windmolen staat kan geen huis staan, terwijl juist de fracties die het meest propagandist van windmolens zijn, ook zoveel mogelijk (sociale huur) woningen willen.
   3. Ik zeg niet dat aan brandstof niks wordt verdiend, maar er is u een nieuwe sector ontdekt.
   4. Wij blijven voor energie afhankelijk van het buitenland, maar dan bouwen ze daar de kolencentrales en kunnen wij in Nederland doen of wij het niet zien.
   5. Klimaatwetenschappers die er anders over denken voor gek verklaren, is ook een oplossing natuurlijk. Zo houd je de nergens aangetoonde 97% over.

   • 1. Klopt, maar er zijn wel industrieparken waar ze kunnen staan en op zee, wat soc woningbouw betreft. Juist die beschikken over hele grote oppervlakten van platte daken , zo ook kantoren en bedrijven. Hier kunnen heel wat zonnenpanelen op, met name de cooperaties maken hier nog erg weinig gebruik van en hun tempo van isoleren is ook allerbelabberdst. Bij bedrijven ligt dit heel verschillend.
    2. Klopt ook, maar op dit moment is het areaal op zee en landelijke gebieden nog bij lange na niet benut. Hetzelfde geldt nog voor zonne-energie.
    3. Nou en! Juist in de ontwikkeling van allerlei nieuwe vormen van opwekking van energie kunnen wij als kennisland een voortrekkersrol spelen. Hetgeen ten goede komt aan onze economie. Voorbeelden? Zonne-energie via vensterglas ,via het wegdek ,via getijden, en golfslag enz. Het staat nog allemaal in de kinderschoenen, maar er is veel research op dit gebied.
    4. Gedeeltelijk waar. Wij krijgen bijvoorbeeld stroom uit Noorwegen opgewekt door waterkrachtcentrales. Ook is men bezig om allerlei elektriciteitsnetwerken in geheel Europa met elkaar te verknopen, zodat bijvoorbeeld een overschot aan windenergie in Denemarken weer deze kant op komt en vice versa.
    5. Wie zegt dat ik dat doe, maar het zou toch wel handig zijn ivm luchtverontreiniging en CO2 uitstoot om dat trachten te verminderen. Ook speelt er een geopolitieke factor mee. Veel van onze energiebronnen liggen in gebieden waarvan we liever toch niet zo afhankelijk zijn. Denk aan gas uit Rusland en olie uit het Midden-Oosten.

 2. JB’s verhaal toont hoe belangrijk het leren van bêta-vakken is. Op scholen voor de journalistiek komen die niet aan bod. Toch hebben journalisten altijd het eerste, het hoogste en het laatste woord. Discussie is – voorzover mogelijk – zinloos.

  • Nou, ik dacht dat u altijd het laatste woord neemt. In het kader van de discussie, zal ik maar zeggen. Overigens gaat het niet over de bêta-vakken van mij maar van die van de 700 wetenschappers en van de aan de TU Eindhoven werkende prof. Smeulders. Maar die halen het natuurlijk ook niet bij u.

 3. “De opwarming gaat hard, maar zó hard nou ook weer niet. ..

  In werkelijkheid koersen we, bij het huidige beleid, af op ongeveer 3 graden opwarming. ..

  ‘Ook een rampzalige uitkomst’, benadrukken de wetenschappers Zeke Hausfather van het Breakthrough Institute in Californië en Glen Peters van het centrum voor klimaatonderzoek Cicero in Noorwegen. ‘Maar het verschilt behoorlijk met 5 graden stijging. De focus ligt nu te veel op de extremen, in plaats van op de meer waarschijnlijke middenwegen.’

  Hausfather en Peters becijferden wat er met de CO2-uitstoot gebeurt als het energieverbruik zich ontwikkelt volgens de toonaangevende jaarprognoses van het Internationaal Energie Agentschap. Hun conclusie: de uitstoot zal toenemen van 38 miljard ton CO2 per jaar tot zo’n 44 miljard in 2040 – veel minder dan de 70 miljard ton waarmee veel studies rekenen. Als men zich houdt aan het klimaatakkoord van Parijs, neemt de CO2-uitstoot zelfs nauwelijks toe:

  Zelfs dan stevenen we af op 3 graden opwarming, twee keer zo veel als de internationale gemeenschap heeft beloofd, benadrukken Peters en Hausfather.”
  (VK 30.01.2020)

  • 1. Dat de VK dat schrijft is niet zo vreemd. Die krant is nu eenmaal propagandist van alles wat de theorie van de klimaat-alarmisten steunt.
   2. Ik mis uitspraken van een man als de hoogleraar van GroenLinks overigens, maar die wordt natuurlijk met de andere 700 wetenschappers voor gek verklaard. Sterker nog: Hun mening moet volgens sommigen worden verboden. Ja, dan houd je één mening over. Prettige discussie, vooral voor degenen die daar anders zo gek op zijn.

 4. Tegenover de toename van de uitstoot van CO2 van 38 miljard ton per jaar tot zo’n 44 miljard in 2040, staan 700 wetenschappers (niet allemaal natuur- en klimaatdeskundigen) die beweren dat dit niet zal leiden tot opwarming vh klimaat. Waarschijnlijk denken zij ook dat de aarde plat is en dat kwekers kassen gebruiken om hun tomaten koel te houden.

  • Ah, daar hebben wij weer de bekende framing. Wie het niet met u eens is treft de kwalificatie ‘gek’. Zoals u eerder zei: Getuigen van hun mening moest verboden worden. Overigens zijn die nooit bewezen 97% wetenschappers die u welgezind zijn ook niet allen klimaatdeskundigen. Verre van dat zelfs.

   • Doe niet zo raar, Johan. Ook Trump is een 100% klimaatontkenner, toch ook niet een deskundige op dit gebied. Voor- en tegenstanders die volstrekt ondeskundig zijn, vind je in beide kampen. En oh ja, ik ben ook ondeskundig, maar ik zeg: Het kan beslist geen kwaad om naar verschillende vormen van energie-opwekking te bekijken vanwege de door mij hierboven genoemde redenen.

    • Ik heb het niet over Trump, maar over wetenschappers die er iets anders over denken dan de nooit bewezen 97 % waar iedereen achteraan loopt. Er is maar één oplossing als men echt snel wil en dat is kerncentrales bouwen. Maar dezelfde jongens die te vuur en te zwaard de klimaatreligie aanhangen zijn daar tegen. En natuurlijk de zonnepanelen- en windmolensboeren ook. Geef die eens ongelijk.

  • Media zouden inderdaad geen platform moeten bieden aan klimaatontkenners met het oog op de grote schade die zij met hun opvattingen kunnen aanbrengen. Niet alle uitingen vallen immers onder de vrijheid van meningsuiting. Zo zijn smaad, laster, openlijke belediging en ontkenning van de Holocaust terecht strafbaar.

   Het nog verder uitstellen en nalaten van maatregelen die noodzakelijk zijn om verdere opwarming van het klimaat te voorkomen en te bestrijden, kan tot veel slachtoffers en economische schade leiden.

 5. Mensen (incl wetenschappers) die volhouden dat de uitstoot van CO2 van 38 miljard ton per jaar (toenemend tot zo’n 44 miljard in 2040) niet leidt tot opwarming vh klimaat, zijn in mijn ogen inderdaad gek en verantwoordelijk voor veel narigheid.

   • Men mag alles zeggen wat niet verboden of aantoonbaar schadelijk is. Media en journalistiek hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid, of zij dat leuk vinden of niet.

    • En er zijn verdeelde meningen in de wetenschap, maar ja, volgens u moet alles wat het niet met u eens is schadelijk worden genoemd en dus verboden. Dit medium neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook de andere kant te laten zien, of u dat nu leuk vindt of niet. Maar misschien kunt u een wet er door krijgen die verbod van elk tegengeluid inhoudt. Der Partei hat immer Recht. Eén staatsblad dus, daar bent u als het er op aankomt voor.

 6. Het gaat om ieders verantwoordelijkheid voor de schade die men opzettelijk aanricht.

  Het ontkennen van opwarming door menselijk handelen is niet verboden, maar sommige media kiezen er op grond van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor om klimaatontkenner geen platform meer te bieden. Dat is hun redactionele vrijheid.

  Prof Smeulders is een verstandige man, dus geen klimaatontkenner. Hij wijst er alleen op dat overheden nu veel sneller willen elektrificeren dan nu duurzaam kan worden opgewekt en opgeslagen.

  • Zoals andere media er voor kiezen op grond van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te waarschuwen tegen de miljardeninvestering voor niets. En er zijn ook media die beide geluiden laten horen. Die hebben natuurlijk niet de kennis van u, die alle andere denkers (zelfs wetenschappelijke) voor gek verklaren. Wat Smeulders zegt, hoorde ik overigens ook niet van degenen die u redenering volgen. Als men echt snelheid wil. moet men voor kernenergie kiezen.

   ++++++++++++++++++

   • Ik heb het over het ontkennen van de klimatologische gevolgen van menselijk handelen. U heeft het over ‘miljarden investeringen voor niets’. Dat is een ander onderwerp.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.