Omdat door toenemende woningbouw en de energietransitie het groen in de stad onder druk staat, moet er nu volgens B&W een zogeheten Groenvisie komen. Want groen heeft naar hun mening invloed op leefklimaat en welzijn van mensen en dieren.

De hoofdgroenstructuur wordt bedreigd door enerzijds de verschillende ontwikkelingen in de stad en anderzijds de groeiende behoefte aan het gebruik van het groen voor o.a. sport, recreatie en natuur.

Groenblauw

Om de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en daarbij de groenblauwe Amstelveense identiteit te behouden en te versterken wordt een visie op het groen en water in Amstelveen opgesteld. De Groenvisie wordt geen ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte, maar biedt afspraken voor behoud en ontwikkeling van het groen en water. Zij gaat de gemeente helpen huidige en toekomstige vraagstukken in goede banen te leiden, is haar opvatting. “Er is aandacht voor actuele thema’s waaronder verstedelijking, biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptie, energietransitie, cultuurhistorie en de kansen die er zijn om ontmoeting en beweging van onze inwoners van Amstelveen te stimuleren.”

Plan van Aanpak

De Groenvisie wordt in drie fasen aangepakt. Na de analyse, waarin men de bestaande groene en blauwe (hoofd)structuren van Amstelveen in kaart brengt (en kwaliteiten en aandachtspunten benoemt, volgt de Groenvisie en tenslotte de zogeheten ‘toolbox’, de uitwerking van de Groenvisie en daarbij veel voorkomende profielen van openbare ruimtes. Dit zijn geen ontwerpen voor de openbare ruimte, maar voorbeelden van mogelijke uitwerkingen van bijvoorbeeld een bomenlaan of een watersingel, zeggen B&W. Een toolbox is een soort ‘gereedschapskist’ voor het uitwerken van toekomstige inrichtingsplannen.

Participatie

De gemeente zegt graag inwoners op de hoogte te willen houden en betrekken bij het opstellen van de Groenvisie. Zij werkt naar haar zeggen met ‘experts en met groenpartners zoals de Groenraad, het Waterschap e.a.’ maar heeft ook inbreng van inwoners nodig. ‘Op deze manier willen wij van de Groenvisie een verhaal maken niet alleen voor, maar ook met en van de bewoners van Amstelveen.’ In elke fase (Analyse, Groenvisie, en Toolbox) denkt de gemeente daarom een open participatiemoment te organiseren waarop bewoners hun inbreng kunnen leveren. Afsluitend wordt een concept Groenvisie aan de gemeenteraad voorgelegd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.