De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) pleit in haar verkiezingsprogramma voor de oprichting van een gemeentelijke wooncorporatie. Die zou een zogeheten woonfonds moeten beheren, waarin gemeente, pensioenfondsen en particulieren participeren. Het is een van de manieren waarop AVA de woningnood wil bestrijden. Net als alle andere partijen heeft zij door dat er meer (goedkope) woningen moeten komen. Met een eigen corporatie zou de gemeente overigens een weg inslaan, die zij in het verleden bewandelde toen zij een eigen woningbedrijf had. AVA wil ook een adviserend referendum.

“De afgelopen jaren hebben woningbouwplannen in Amstelveen geregeld tot onvrede en spanningen geleid. AVA vindt dat mensen al in een vroeg stadium betrokken moeten worden”, zegt het programma. “De woonagenda voor de komende jaren moet daarom in coproductie met inwoners en woningzoekenden opgesteld.”

Betaalbaar

De partij heeft overigens vrijwel als enige aan wat met het begrip ‘betaalbaar’ wordt bedoeld. Zij noemt een bedrag van maximaal € 850 aan huur en € 285.000 aan koop. Overigens vermeldt zij niet de oppervlakte er bij die men daarvoor heeft, noch het aantal kamers. Maar zij zegt wel dat tot nog toe steeds plannen zijn aangeboden die voor jongeren en starters ver boven hun financiële bereikbaarheid liggen. “Daarom vinden wij dat er nadruk moet worden gelegd op het bouwen van woningen in het lage segment van de middel dure sector.” De prijzen van woningen in de diverse bouwprojecten zijn de laatste jaren schrikbarend hoog en de woonkwaliteit gering, vindt de partij. Er moet volgens haar een nieuwe afweging worden gemaakt over woningproductie en hoogte.

Bouwen in buitengebied

Wat grondgebonden woningen betreft moet ook het buitengebied naar haar mening niet primair worden ontzien, “waarbij wonen gemixt wordt met natuur en landschap.” Maar de partij vindt het wel van belang met alle bewoners en betrokkenen in het buitengebied in gesprek te gaan en te blijven.

Sinds AVA in feite de Ouderencombinatie Amstelveen overnam (OCA) wil de partij ook de belangen van de senioren dienen met AVA-Plus. In dat verband staat een wethouder Ouderenbelang in het nieuwe college van B&W op haar verlanglijst.

“Met voldoende financiële ruimte om doeltreffend te reageren.” Ook is de partij voorstander van de aanstelling van een onafhankelijke seniorencoach, die ouderen ondersteunt bij het formuleren van hun woonwensen, het verhuizen naar een passende woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. Die coach moet in haar visie samenwerken met de doelgroep, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Referendum

AVA wil ook invoering van een adviserend referendum, dat wordt georganiseerd bij beslissingen die ‘grote gevolgen’ hebben voor de inwoners van Amstelveen. “Daarnaast willen wij het Burgerinitiatief invoeren. Hiermee kunnen inwoners een eigen voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.” Kennelijk wil de partij meer ruimte voor transparantie en meepraten van inwoners. “AVA wil naar een open bestuurscultuur, met een beknopt coalitieakkoord op hoofdlijnen, het vaker voorleggen van scenario’s aan de raad en wisselende meerderheden.” De partij wil ook de wijken krachtiger maken en die laten meepraten, zegt ze.

Wapens voor BOA’s

Op het gebied van veiligheid denkt zij aan handhaving door onder meer BOA’s, die voorzien worden van extra wapens, zoals pepperspray en wapenstok. “Wij vinden het belangrijk dat de begeleiding en opleiding van Boa’s op een zo hoog mogelijk niveau wordt gebracht.” AVA vindt dat de gemeente zich niet moet beperken tot corrigeren en handhaven, maar ook beloning moet stimuleren ‘van wenselijk gedrag’. Ofwel: wie zich aan de wet houdt, wordt daarvoor beloond. I=De partij pleit voor een coffeeshop op Amstelveens grondgebied. “Het is niet meer van deze tijd wietgebruik alleen maar argwanend te benaderen”, staat er in het verkiezingsprogramma. “Wij denken dat de gereguleerde verkoop in een coffeeshop criminaliteit en volksgezondheidsrisico’s kan terugdringen.” AVA denkt aan zo’n wietwinkel op bijvoorbeeld een industriegebied.

Over geld zegt AVA dat, waanneer AVA het evenwicht tussen baten en lasten in gevaar komt, eerst binnen de gemeentelijke organisatie wordt gekeken waar de lasten zijn te beteugelen. “Lokale lastenverhoging is wat AVA betreft vooralsnog niet aan de orde.” Compleet verkiezingsporogramma:

https://actiefvooramstelveen.nl/partijprogramma/partijprogramma-2022-2026/

1 COMMENT

 1. Ik kijk niet alleen naar wat een partij wil, maar ook wat nu echt kan wettelijk en wat zij nu hebben bereikt de afgelopen 4 jaar en dat is in het geval van AVA maar bar weinig. Wanneer hebben zij meegestemd met de oppositie als dit volgens hun plannen was. Wat zijn hun overeenkomsten met andere partijen en hun verschillen?
  Zo zijn zij voor Amstelveen voor de Amstelveners, maar dat kan gewoon niet. Amstelveen is bijvoorbeeld in de sociale sector volledig afhankelijk van de afspraken die in de regio zijn gemaakt, waar Amsterdam het voor het zeggen heeft.
  Daarnaast willen zij een gemeentelijk referendum. Kan dit wettelijk? En is dat dan adviserend of bindend?
  Zij zijn voor eventueel bouwen in het buitengebied. Wat voor gebieden hebben zij dan specifiek op het oog?
  Zij willen zaken in het kader van de veiligheid. In hoeverre mag de gemeente daar over beschikken? Wat zijn de financiële consequenties daarvan?
  Enz. enz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.