Via een advertentie in het Amstelveens Nieuwsblad wordt nu ‘journalistiek talent’ opgeroepen door een blijkbaar in het geheim gekozen en geïnstalleerde mediaraad. Die gaat dus over het eerder door de gemeenteraad ingestelde fonds van voorlopig negentig mille voor journalistieke lokale projecten. Overigens hebben de leden van de mediaraad zich tot nu toe voornamelijk buiten de plaatselijke journalistiek gehouden, hoewel vier van de vijf wel in Amstelveen wonen.

De raad bestaat uit vier in Amstelveen wonende journalisten – Arlette Dwarkasing, Meindert Schut, Piet de Blaauw en Monda Heshusius – plus de aan de Universiteit van Amsterdam communicatiewetenschappen docerende Mark Boukes benoemd, de enige niet-Amstelvener, die op het ogenblik de ‘coronahumor’ uit alle delen van de wereld onderzoekt, verzamelt en analyseert.

Arlette Dwarkasing is redacteur van Trouw, Meindert Schut verzorgt voor BNR o.a. de nationale autoshow, Piet de Blaauw werkt, na jarenlang verslaggever bij de KRO-NCRV te zijn geweest, tegenwoordig als freelance journalist en tekstschrijver en Monda Heshusius heeft haar eigen communicatiebureau en schreef diverse boeken over het vak. Piet Blauw maakte overigens, uit privacy overwegingen, bezwaar tegen het noemen van straatnamen van leden van de Mediaraad, zoals in dit bericht eerder gebeurde.

Oordeel

De Mediaraad gaat voorstellen van collega’s beoordelen, die dieper graven willen dan wat tot nu toe gebruikelijk is in het lokale journalistieke metier. De leden van de mediaraad zeggen in de advertentie en een door hem verzonden persbericht onafhankelijk te zijn en te bepalen wat wel en niet wordt betaald uit het fonds. Wethouder Rob Ellermeijer van Mediazaken laat weten geen lid te zijn van die raad. “De gemeente geeft alleen het geld, daar komt het op neer”, zegt hij.

Goed niveau

Media en individuele journalisten die in aanmerking willen komen voor een subsidie kunnen tot 1 november een aanvraag indienen voor een productie, die ‘een goed journalistiek niveau’ (wat kennelijk uit de aanvraag al blijkt) en ‘maatschappelijke relevantie hebben voor de inwoners van Amstelveen’ moet hebben. Over de maatschappelijke relevantie spreekt de raad een oordeel uit. Wie een aanvraag wil indienen kan dat doen via www.mediaraadamstelveen.nl. De productie moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Stimulering

Ook de komende drie jaren is gemiddeld 90 mille beschikbaar voor onafhankelijke (onderzoek) journalistiek. De mediaraad zegt de kwaliteit van de lokale journalistiek te willen bevorderen om ‘inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving’.

Het uit vijf personen bestaande gezelschap zegt in een persbericht dat in veel gemeenten media het economisch moeilijk hebben, maar Amstelveen het belang van goede lokale journalistiek erkent en via het fonds daar een duurzame bijdrage aan hoopt te leveren.

Groot belang

“Wij vinden kritische en betrouwbare informatie voor de bewoners van groot belang”, zegt voorzitter Monda Heshusius de Mediaraad. “Met dit Mediafonds wordt hiermee financiële ruimte geschapen. De lokale journalistiek krijgt een mooie kans. Het is nu aan de media en aan individuele journalisten zelf op deze uitdaging in te gaan. We hopen veel goede aanvragen binnen te krijgen.”

Sollicitaties

Volgens de wethouder waren er 22 sollicitaties voor de vijf vacatures waren. De leden zijn door de wethouder benoemd, na door een commissie uit de gemeenteraad te zijn gekozen, die met negen sollicitanten sprak. Volgens het besluit van de gemeenteraad zouden er kenners van de journalistiek en ‘maatschappelijk relevante’ leden in de mediaraad komen. De nu door een werkgroep uit die gemeenteraad benoemden hebben allen met communicatie te maken.

Evenwel zouden de ‘maatschappelijke’ leden actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, bedrijfsleven, sport, onderwijs en zorg. En de totale raad moest ‘representatief’ zijn voor de Amstelveense samenleving.

NVJ tegen

De journalistenvakbond NVJ heeft de structuur van de mediaraad afgeraden, omdat daarin een te grote rol voor de lokale politiek is weggelegd. Om dezelfde reden stemden in de gemeenteraad SP, GroenLinks, Burgerbelangen Amstelveen en ChristenUnie tegen de instelling, maar omdat de complete coalitie voorstemde kwamen Mediaraad en – fonds er.

Budget

‘De Mediaraad verstrekt bindende adviezen aan het college van burgemeester en wethouders’, zegt de gemeente. ‘Bij positief advies van de Mediaraad kent het college, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, het budget toe.’

Op de foto de Mediaraad Amstelveen, vlnr.: Arlette Dwarkasing, Piet de Blaauw, Monda Heshusius (voorzitter), Mark Boukes, Meindert Schut (vice voorzitter). Foto: Igor Roelofsen.

74 REACTIES

 1. VVD’er en wethouder Rob Ellermeijer als neutraal lid!???

  Hahahahah. Wat doen ze nu als RTV Amstelveen een aanvraag doet dan?
  WC Eend is ook ook onafhankelijk zegt WC Eend. Ze zijn wel politiek geselecteerd en de kriteria mochten ze niet zelf bepalen

  De lokale journalsitiek krijgt een kans.
  Wie zijn de lokale journalistiek:
  – deze website, cq. Johan Bos.
  – RTV Amstelveen (met radio en een website, tv is on hold)
  – Amstelveens Nieuwsblad (die al de nodige steun van de gemeente krijgt, sowieso structureel dankzij de wekelijkse gemeentepagina’s)
  – AmstelveenZ (ow ja die is gelieerd aan de VVD!)
  – Amstelland Sport van AvA-raadslid annex hoofdredacteur Michel Beckers (ow ja die krijgt ook subsidie van het door de gemeente gesubsidieerde sportbedrijf AmstelveenSport)
  – En er is ergens ook nog AT5/NH TV-NH Radio die door resp. gemeente Amsterdam en de provincie worden gefinancierd

  De Mediaraad stelt dat ze geld geeft aan een mediapartij met een groot (potentieel) bereik binnen de relevante doelgroep van Amstelveense bewoner
  maar stelt in de kriteria NIET dat het onafhankelijk moet zijn.

  En de wethouder praat mee.

  Leve de VVD?!

 2. De afdeling propaganda in de gemeente Amstelveen is bij deze opgericht. Die “ jounalisten” zouden zich diep moeten schamen en gelijk hun diploma’s moeten inleveren bij de toiletjuffrouw van de Hema. Deze zou er een beter gebruik van maken.
  Dat bestuursrapport indertijd gemaakt door en voor de commissaris van PS is duidelijk in de onderste la terecht gekomen. Men gaat gewoon op de oude voet door met het afbreken van een normaal functionerende democratie en de VVD zou eens goed de bezem door de eigen gelederen moeten halen, want er komen nu allerlei profiteurs op af die eigenlijk alleen maar uit zijn op macht en eigen gewin.

 3. Leden van de Mediaraad gaan wethouder Rob Ellermeijer (die tevens ‘neutraal-lid’ van die Raad is) adviseren, welke collega’s uit hun fonds betaald mogen worden.

  Kan het kleffer, kan het Amstelveenser?

  @Kees, de VVD bestaat per definitie uit mensen die uit zijn op macht en eigen gewin. De enige Vrijheid die voor hen telt, is die van henzelf, niet die van anderen, laat staan van andersdenkenden.

 4. Het zal mij benieuwen of en wanneer de zichzelf journalisten noemende leden van de Mediaraad erachter komen voor welk karretje ze zijn gespannen. Hun journalistieke (huis)werk hebben ze duidelijk niet gedaan, maar dat van anderen gaan ze nu wel beoordelen.

 5. ‘Heshusius benadrukt de onafhankelijkheid van de Mediaraad. “Onafhankelijk met een hoofdletter. We hebben dat grondig doorgesproken met de gemeente. Wij doen dan inhoudelijke beoordeling. De gemeente blijft daar helemaal buiten.’

  Maar ja, de wethouder heeft ook zitting in de raad en ook al mag hij niet meebeslissen, hij weet dus wel wat er aan komt en kan daar indien nodig bestuurlijk op voorsorteren. Bijvoorbeeld als het journalistieke produkties zijn die gaan over de (handelwijze van de) gemeente of het gemeentebestuur. Of infrastructurele- en/of bouwprojecten waar iemand politieke verantwoordelijkheid voor draagt. Of de integriteit van een bestuurder.

  ‘Onafhankelijkheid met een hoofdletter.’ Laat me niet lachen.

 6. Als lid van de Mediaraad kan de wethouder weliswaar niet beslissen, maar hij kan wel de beslissingen sturen in een door hem gewenste richting of juist weg van een beslissing die hem onwelgevallig is.

  Gebruik makend van het gewicht van zijn functie en daarmee verbonden mogelijkheden kan hij voordrachten als kansrijk of juist als kansloos bestempelen. De Mediaraad is dan wel gek om daarmee geen rekening te houden.

  Deze constructie is dermate ziek en corrupt dat iedere journalist die die naam verdient dit aan de kaak zou moeten stellen. Hij/zij hoeft dan echter niet te rekenen op financiële steun van de Mediaraad..

  #Amstelveenziekte

  • De nieuwe soap; “ Dorpspolitiek tussen Poel en Amstel”.
   Of ook wel leuk, maar dan voor een politieserie ; “Corruptie tussen Poel en Amstel”.

 7. Mijn naam is Piet de Blaauw en ik ben lid van de pas opgerichte Mediaraad Amstelveen. Graag geef ik een korte toelichting op de werking van de Mediaraad om misverstanden te voorkomen:
  -Uit circa 20 kandidaten zijn 5 leden gekozen door een brede afvaardiging uit de gemeenteraad.
  -De leden van de Mediaraad mogen geen professionele banden hebben met de lokale journalistiek om belangenverstrengeling te voorkomen.
  -Amstelveense politici zijn geen (neutraal) lid van de Mediaraad.
  -Nadat de Mediaraad een journalistiek project voordraagt toetst de gemeente alleen of de juiste procedures zijn gevolgd. Er is geen inhoudelijke bemoeienis door de gemeente. De procedure is strikt vertrouwelijk.
  Mochten er nog vragen zijn over de Mediaraad dan zijn wij altijd bereid tot een verdere toelichting. Of kijk op http://www.mediaraadAmstelveen.nl
  Tot slot: in de blog staan de straatnamen vermeld van de leden van de Mediaraad. Dit is niet prettig voor de privacy van ons en onze gezinnen. Wij zouden het op prijs stellen als de straatnamen uit de blog kunnen worden verwijderd.
  Met vriendelijke groet,
  Piet de Blaauw

  • Kom, kom. Straatnamen komen voort uit openbare stukken en er staan geen huisnummers bij. Zo geheimzinnig is een mediaraad toch niet? Of is die meer dan een gemeenteraad? Overigens: hoe breed was die benoemingscommissie (welke partijen bijvoorbeeld) en hoeveel raadsleden zaten er in?

   • Beste meneer Bos, natuurlijk is dit openbare informatie, maar is het niet genoeg om te vermelden dat wij allemaal in Amstelveen wonen? Ik zou het op prijs stellen als u dit aan kunt passen.
    Bij de sollicitatie waren circa 8 raadsleden aanwezig van verschillende partijen. Ik weet niet precies van welke partijen zij lid zijn.
    Als u meer wilt weten kunt u altijd contact opnemen via de website.
    Vriendelijke groet

    • Ik zal het wel veranderen al valt mij wel op dat zelfs voor een Mediaraad de transparantie niet zover gaat dat straatnamen genoemd mogen worden, wat overigens eind juni al in een bericht op amstelveenblog.nl gebeurde. Volgens mij is het voor lokale berichtgeving niet zo vreemd als die straatnamen erbij staan, maar blijkbaar denkt u daar anders over.

  • Meneer de Blaauw, u moet u gaan schamen dat u deel uitmaakt van deze constructie, u neemt deel aan de verkrachting van het vak journalistiek. 🤮🤮 Maar ik prijs nog wel het feit dat u nog de moeite neemt voor een weerwoord. De anderen negeren gewoon hier de commotie. Dat getuigt van volstrekte minachting van het toekomstig publiek.

 8. Een correctie is inderdaad op zijn plaats. De portefeuillehouder is geen lid van de Mediaraad. Echter ‘Het college is budgetbevoegd en beslissingsbevoegd en zal de beschikkingen afgeven’ zo is in Procedure bevoegdheidsverdeling Mediaraad Amstelveen te lezen. Dan neemt het college dus wel kennis van inhoud de aanvraag ook al wordt zij geacht alleen marginaal te toetsen. Of zie ik dat verkeerd? Of worden de aanvragen zwartgelakt zodat alleen getoetst kán worden of de juiste procedure is gevolgd?

  Verder blijft de vraag wie de maatschappelijke leden dan zijn die geacht worden deel uit te maken van de Mediaraad. En inderdaad, wie zaten dan in die benoemingscommissie? Én hebben alle leden van de Mediaraad zelf spontaan gesolliciteerd of zijn ze gevraagd om te solliciteren dan wel gepolst of vooraf ingeseind?

  Waarom hebben de leden van de Mediaraad tegen het advies in van de NVJ toch ingestemd met deze structuur?

  Verder is één van de leden van de Mediaraad Content Manager geweest bij RTVA. Is dat niet in strijd met Procedure samenstelling en werving leden Mediaraad Amstelveen waarin staat dat er geen belangenverstrengeling mag zijn met lokale media? Vooral ook omdat RTVA aan alle kanten door het college wordt bestreden?

  Om inderdaad misverstanden te voorkomen ben ik wel benieuwd naar de antwoorden.

  • Goedemiddag,
   De sollicitatiecommissie heeft uitgebreid gesproken met alle sollicitanten. Geen van de leden van de Mediaraad heeft banden met lokale media. Als u twijfelt aan het aannamebeleid dan kunt u zich wenden tot de gemeenteraad.
   Het was ons bekend dat de NVJ kritiek had op de gekozen constructie van de gemeenteraad. Zelf ben ik ook lid van de NVJ. Tijdens de sollicitaties is de onafhankelijkheid van de Mediaraad een belangrijk punt geweest. Er is ons vanuit de gemeente gegarandeerd dat de Mediaraad onafhankelijk kan opereren. Ingediende aanvragen worden dus inhoudelijk niet gedeeld met de gemeente. Er wordt alleen getoetst of de juiste procedure is gevolgd. Anders waren wij hier niet ingestapt, kan ik u verzekeren.
   Laten we hopen dat dit goed werkt en dat dit een stimulans zal zijn voor de journalistiek in Amstelveen. Daar heeft iedereen belang bij.
   Heeft u meer vragen, dan kunt u met ons in contact komen via de website.
   Met vriendelijke groet,
   Piet de Blaauw

 9. @Piet de Blaauw, heel goed dat u reageert op dit forum. Dat zouden er meer moeten doen.

  Klopt het dat wethouder Ellermeijer lid wordt van de Mediaraad? Zo ja, hoe denkt u te kunnen vermijden dat hij het overleg en beslissingen zal sturen in een voor hem bestuurlijk of politiek wenselijke richting?

  Hoe denkt u over het nut van een openbaar forum voor lokaal politiek en maatschappelijk debat zoals dit? Ik denk dat dit alleen kan werken in combinatie met een lokaal medium dat de onderwerpen aan de orde stelt. Een andere voorwaarde is goede moderatie aan de hand van deugdelijke gebruiksvoorwaarden.

 10. Goedemiddag,
  Ik heb elders gereageerd dus kijkt u daar even naar. Het idee om een openbaar forum over de politiek te beginnen klinkt interessant, maar daar ga ik niet over.
  Vriendelijke groet,
  Piet de Blaauw

 11. @JB, net als in de eerste versie van dit artikel schreef u op 25 juni dat wethouder Ellermeijer als neutraal lid zitting zou hebben in de Mediaraad. Ik had hier destijds kritisch commentaar op gegeven, maar het werd niet tegengesproken of gecorrigeerd. Dit keer wel.

  Hoe zit het nu eigenlijk? Welk spelletje wordt hier gespeeld en waarom doen u en Piet de Blaauw hieraan mee? Dat begint goed, met de transparantie die door de Mediaraad moet worden bevorderd..

  https://amstelveenblog.nl/2020/06/25/vijf-communicatiemensen-in-mediaraad/

 12. In mijn eerdere reacties heb ik toegelicht hoe de sollicitatieprocedure is verlopen, dat er geen wethouder in de Mediaraad zit en dat wij inhoudelijk volstrekt onafhankelijk opereren. Transparantie dus.
  Natuurlijk mag u kritische vragen stellen, dat is juist goed.
  Misschien is het wel, ook in het kader van de transparantie, goed om dit onder uw eigen naam te doen. Dan weet iedereen wie wat schrijft.

 13. @PdB, u geeft geen antwoord op mijn vraag waarom eerder werd geschreven (en niet door u oc iemand anders werd tegengesproken) dat wethouder Ellermeijer neutraal lid van de Mediaraad zou worden.

  Mijn naam is Robert van Waning en ik woon aan het Stadsplein. Ik mag van Johan Bos hier niet meer onder mijn eigen naam schrijven sinds ik bij het OM een klacht tegen hem en dit weblog had ingediend vanwege laster en smaad Volgens Johan Bos vallen die strafbare uitingen onder de vrijheid van meningsuiting. Hoe denkt u daarover?

  • Geen idee waarom dat eerder werd geschreven. Er is, bij mijn weten, nooit sprake van geweest dat een wethouder lid zou zijn van de Mediaraad.
   Het zou goed voor de transparantie zijn als iedereen onder zijn eigen naam reageert, maar dat is niet aan mij om dat af te dwingen.

 14. @PdB, over transparantie gesproken: Tot dusver reageerden hier Frank, Kees, CeeBee, Gerard en Els allemaal zonder hun volledige naam te noemen, maar dat vond u kennelijk prima.

  Ik ben het helemaal met u eens dat het publieke debat op een openbaar forum als dit met open vizier gevoerd zou moeten worden. Daarvoor zijn echter Gebruiksvoorwaarden nodig die ook werkelijk worden gehandhaafd zodat deelnemers niet worden bedreigd, geïntimideerd of beschadigd door persoonlijke belediging, laster en smaad.

 15. Er is me iets niet meer helder. Wethouder rob ellermeijer is dus geen lid van de mediaraad. Maar wat is zijn rol dan wel? Zal hij als niet-lid wel of niet bij de Mediaraad betrokken zijn en op welke wijze? of volledig afzijdig blijven? Er is immers weggehaald dat hij neurraal lid zou sijn. Die opheldering zou ik graag vernemen dank!!!

  • Nee, hij is geen lid van de Mediaraad. Hij was adviserend lid van benoemingscommissie voor de Mediaraad. Echter het college geeft uiteindelijk een wel of niet akkoord op het bindend advies, maar dan zonder kennis te nemen van de inhoud en door alleen te toetsen of de procedures goed gevolgd zijn en de wet- en regelgeving daaromtrent nageleefd is. Hoe dat kan weet ik niet, maar zo staat het op papier. Zie verder mijn commentaar.

   • Gewoon uit nieuwsgierigheid: Waarom schreef Johan Bos dat de wethouder wél neutraal lid van de Mediaraad zou worden en waarom werd dit toen na ons kritische commentaar niet tegengesproken, ook niet door Piet de Blaauw?

    • Ook JB kan zich wel eens vergissen en heeft dat volgens mij in het artikel ook gecorrigeerd. Overigens dat de wethouder als adviserend lid in de benoemingscommissie zat was eigenlijk ook niet helemaal zuiver. Daar zijn in de commissiebehandeling destijds ook opmerkingen over gemaakt.

  • De wethouder is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Ook namen van de journalisten/media die inschrijven worden niet gedeeld met de gemeente. Deze informatie blijft vertrouwelijk binnen de Mediaraad. De gemeente controleert alleen of de procedure juist is gevolgd.

 16. Als ingediende aanvragen inhoudelijk niet worden gedeeld met de gemeente en het inhoudelijke advies bovendien bindend is, op welk gebied kan de gemeente dan nog ‘gemotiveerd’ afwijken het advies? (wat zij mag volgens de procedure) En wordt de naam van de aanvragende instantie of persoon dan overigens wél gedeeld?

  Laat ik er ook geen misverstand over bestaan. Het gaat er bij mij niet in dat het college niet weet wie en/of wat zij financieren, terwijl zij daar wel een besluit over moeten nemen. Als immers alleen hoeft te worden geoordeeld over de procedure, dan kun je dat ook aan een ambtenaar overlaten. Het is dan ook naïef om te veronderstellen dat met deze gekunstelde U-bocht de afstand voldoende gewaarborgd is. Het college wil gewoon ‘in control’ zijn, niets meer en niets minder, en ik denk dat de Mediaraad daar vanzelf achter gaat komen.

 17. CeeBee, natuurlijk kan en mag Johan Bos zich vergissen, maar toen hij op 25 juni schreef dat wethouder Ellermeijer lid van de Mediaraad zou worden, was er niemand die dat tegensprak, ook niet na mijn kritische reactie. Kan het zijn dat de wethouder dat onzinnige voornemen wel heeft gekoesterd maar het stilletjes heeft ingetrokken? Ik ben gewoon nieuwsgierig naar de werkelijke gang vang zaken rond die merkwaardige Mediaraad. Een doodgeboren kind, lijkt me.

  • Ik heb dat voornemen niet kunnen vinden in de stukken en het lijkt me ook niet waarschijnlijk dat hij zoiets van plan was, want dan waren de rapen gaar denk ik. Ik denk dat het verward werd met zijn adviserende rol in de benoemingscommissie. Wel rees het beeld bij met name de oppositie dat het college er te dicht op zit, omdat de toekenning van de centen door hen geaccordeerd moet worden. Dat kun je natuurlijk aftimmeren met allerlei papieren waarborgen, zoals dat nu is gebeurd en ook bevestigd door de Mediaraad, maar je had natuurlijk ook heel eenvoudig voor het Leidse model kunnen kiezen. Dan was al dit gekrakeel en het wantrouwen er niet geweest én zou de Mediaraad volledig zelfstandig zijn geweest met verantwoording achteraf. Zoals dat gaat bij subsidierelaties. Het college vond echter een stichtingsvorm (het Leidse model dus) een ‘te zware constructie’. Waarom is eigenlijk nooit duidelijk geworden en ik vind het ook een hele merkwaardige redenering, omdat het al bestond, panklaar lag en 1 op 1 gekopieerd kon worden.

   Ik schreef hier al dat het college heel graag ‘in control’ wil zijn, anders kan ik de keuze voor deze U-bocht constructie niet verklaren. Formeel lijken de afspraken afgedicht, maar degenen die een beetje bekend zijn met het reilen en zeilen binnen de gemeente weten dat het niet zo werkt.

 18. @PdB, u gaat journalistieke producties beoordelen op hun kwaliteit en relevantie voor Amstelveen. Zodoende krijgt u invloed op de vorming van de publieke opinie in Amstelveen en daarmee op toon en inhoud van het publieke debat op een openbaar forum als dit.

  Daarom vroeg ik u of persoonsgerichte belediging, laster en smaad volgens u onder de vrijheid van meningsuiting vallen? Volgens de beheerder van dit forum namelijk wel en dat is te merken.

  U noemde het goed dat er kritische vragen worden gesteld, maar het is nog beter als die worden beantwoord.

  • Beste Robert van Waning, de Mediaraad gaat over de toewijzing van de stimuleringssubsidie uit het Mediafonds in Amstelveen, maar is niet een soort mediarechter. Over de zaak die u aanhaalt kan ik dus niets zeggen.

 19. Ziehier overigens vraag 1 van het aanvraagformulier van de Mediaraad:

  “Beschrijf in maximaal 250 woorden het journalistieke project waarvoor je subsidie aanvraagt. Bij toewijzing van de aanvraag wordt deze tekst op http://www.mediaraadamstelveen.nl gepubliceerd.”

  Heb je net een aanvraag toegewezen gekregen voor gedegen onderzoeksjournalistiek in de Amstelveense politiek, keurig weggelakt i.v.m. de toetsing door het college, staat het gewoon op de website van de Mediaraad.

 20. De toewijzing komt pas op de site van de Mediaraad na publicatie van de journalistieke productie. Dat staat inderdaad niet duidelijk op de website. Wordt aangepast. Dank

 21. Heb ik het nu goed begrepen?

  1. De Mediaraad beoordeelt of een voorstel tot een bepaalde journalistieke productie (die dus nog moet beginnen) wordt goedgekeurd zodat de productie in aanmerking kan komen voor subsidie uit het Mediafonds. Zo ja:
  2. Het gemeentebestuur bekijkt of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja:
  3. Deze beslissing wordt niet gepubliceerd, zodat alleen b&w, de Mediaraad en de betreffende journalist weten dat er geld beschikbaar komt voor die productie. De burgers weten dus nog van niks.
  3. De journalist gaat aan de gang, doet zijn diepgravende onderzoek, schrijft het allemaal op (of doet radio-interviews of maakt een televisiefilm) en publiceert het voor Amstelveners relevante resultaat in een Amstelveens medium.
  4. Dan pas wordt bekendgemaakt dat die productie tot stand was gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente.

  Deze procedure lijkt mij een gemiste kans om burgers te betrekken bij de journalistieke productie en hen te stimuleren om de journalist informatie te geven die hij goed kan gebruiken.

  Wederom blijkt dat gemeentebestuur én Mediaraad de betrokkenheid, kennis en ervaringen van Amstelveners onderschatten en daarvan in ieder geval geen gebruik wensen te maken.

 22. Beste Piet de Blaauw, goed lezen. Ik heb het niet over een bepaalde zaak maar over een principe dat wel of niet zou moeten gelden het openbare publieke debat waarop u veel invloed gaat uitoefenen.

  Als het wetboek van Strafrecht daarin namelijk niet wordt gerespecteerd en gehandhaafd en deelnemers dus niet worden gevrijwaard van bedreiging, belediging, smaad en laster, dan komt er van dat publieke debat nog steeds niets terecht en kunt u wel stoppen met die Mediaraad van u.

 23. @Piet de Blaauw, mag u wel reageren op mijn vraag van 06:12 PM (hierboven) over een zodanige procedure tot het toekennen van gemeenschapsgeld aan journalistieke producties dat burgers daar niet bij betrokken worden?

 24. @JB, de Mediaraad gaat niet over het publiek debat maar hij heeft met zijn beslissingen wel invloed op de publieke meningsvorming en dus ook op de publieke discussies. Die zijn er alleen alleen als mensen daarin niet bang hoeven te om te worden beschadigd. Piet de Blaauw vindt dat kennelijk geen punt, evenmin als u, trouwens.

 25. @Mediaraad, eergisteren probeerde ik uw werkwijze kort samen te vatten nadat was gebleken dat daarover allerlei misverstanden hadden bestaan. Ik vroeg aan één van uw leden of ik het nu goed begrepen had.

  Zo ja, dan krijgen betrokken en ervaringskundige burgers niet de gelegenheid om hun bijdrage te leveren aan journalistieke producties die door u worden gesubsidieerd. De naam van de betreffende journalist of onderzoeker wordt immers geheim gehouden tot na publicatie van zijn/haar werk dat zo relevant is voor de inwoners van Amstelveen.

  Ik kreeg geen reactie van uw zijde. Dat begint goed en belooft veel..

  • Dit is toch wel lachwekkend. Meent u nu echt dat een krant of ander medium eerst aan alle burgers moet zeggen wat het voor artikel of uitzending wil maken? Geen medium doet dat natuurlijk. Het kiest behoedzaam zin bronnen voor een bepaalde productie.
   Voor onderbouwing en niet alleen voor meningen.

 26. @JB, u bent toch zo’n groot voorstander van transparantue?

  De Mediaraad steunt specifieke journalistieke projecten, niet kranten of andere media. Dat zijn namelijk private ondernemingen die om commerciële of bedrijfseconomische redenen geen journalistieke onderzoeksprojecten willen of kunnen ondersteunen.

  De voornaamste reden waarom kranten etc geen ruchtbaarheid geven aan de onderwerpen, scoops en primeurs waarover zij gaan schrijven is de angst dat de concurrentie ermee aan de haal zal gaan.

  Concurrentie-overwegingen spelen echter geen rol bij het soort journalistieke projecten dat het gemeentebestuur met subsidies wil aanmoedigen en financieel mogelijk maken. Daarbij is juist betrokkenheid en medewerking van ervaringsdeskundige burgers onmisbaar.

  Als andere media zich er dan ook voor gaan interesseren, is dat alleen maar mooi meegenomen. Hoe meer hoe beter.

  • Journalistieke projecten kunnen zowel door media als door individuele journalisten worden voorgesteld aan de Mediaraad, mits er een uitzicht is op openbaarmaking. Maar denkt u nou echt zoiets al van tevoren openbaar wordt gemaakt (zodat alle concurrenten er ook in kunnen duiken) opdat iedere burger er zijn zegje over kan doen? De bronnen maken deel uit van het voorstel, denk ik.

 27. Als het om een onderwerp gaat dat relevant is voor burgers van Amstelveen, dan is het voor de volledigheid en diepgang ervan van cruciaal belang dat betrokken burgers tijdig in de gelegenheid worden gesteld om bijdragen te leveren.

  De gemeentelijke subsidie is juist bedoeld om onwenselijke marktwerking en concurrentie uit te schakelen.

   • Altijd maar smalen en schamperen. Verzin eens wat anders. Dit is een reactie- en discussieforum. Als u niet houdt van discussiëren, reageer dan niet.

     • Nee, het ging om de Mediaraad, die zich nu eenmaal op journalisten richt, zoals uit het artikel blijkt. Dat ik daarbij u als docent noemde is wat mij betreft logisch, want u blijkt herhaaldelijk exact te weten hoe de journalistiek moet zijn. Van die structuur brengen de sukkels in de lokale journalistiek niets terecht, naar uw mening. Toch?

     • U dwaalt weer af omdat u nu eenmaal iedere discussie graag in het persoonlijke vlak trekt. Dat is de grootste kwaal van openbare platforms. Dat is jammer, want zij zijn het enige middel tot publiek debat.

     • ‘U dwaalt weer af omdat u nu eenmaal iedere discussie graag in het persoonlijke vlak trekt. Dat is de grootste kwaal van openbare platforms’.
      Dar zegt iemand die geen kans onbenut laat, vaak met de haren erbij gesleept, om zijn gram over één bepaalde wethouder te uiten.

     • U schreef dat ik deze kans had benut om weer mijn gram over één bepaalde wethouder te uiten. Dat is niet waar. Een leugen, dus.

     • Waar zanikt u toch over? Ik had geen gram geuit en ik had ook niet een bepaalde wethouder met de haren erbij gesleept. U verpest deze discussie met uw off-topic gezeur.

 28. De beslissing van de Mediaraad om een journalistieke productie te subsidiëren is afhankelijk van de diepgang en van de relevantie ervan voor Amstelveners.

  Dankzij de subsidie hoeft de journalist juist niet bang te zijn voor concurrentie en kan hij burgers dus tijdig bij zijn onderzoek betrekken.

 29. @Mediaraad en gemeentebestuur,
  Waarom die geheimzinnigheid mbt het door u met gemeenschapsgeld te subsidiëren journalistieke project? Waarom geen transparantie? Daar bent u toch vóór?

  Juist omdat het onderzoek relevant moet zijn voor de Amstelveense gemeenschap, is tijdige algemene bekendheid ervan van essentiëel belang. In sommige gevallen is het misschien zelfs al de helft van het werk. ‘Tegels lichten’ moeten wij samen doen.

  Het enige bezwaar dat hier werd genoemd, was gebaseerd op mogelijke concurrentie van andere media of journalisten. Dit snijdt geen hout.

  Ten eerste ís er door de subsidiëring geen concurrentie. Ten tweede zou concurrentie juist prima zijn. Hoe meer journalisten en burgers zich verdiepen in een kwestie die kennelijk nader onderzoek verdient, des te beter het is. Dan komt er tenminste iets boven water. Of is dat juist waar u bang voor bent?

 30. Ik vroeg @Mediaraad of mijn samenvatting van hun procedure klopte en ik wees op het feit dat betrokken burgers niet de gelegenheid lijken te krijgen om vanuit hun kennis en ervaringen een bijdrage te leveren aan een onderzoek dat met hun geld wordt gesubsudieerd en dat voor hen relevant wordt geacht.

  Er kwam geen reactie, terwijl een lid van de Mediaraad hier eerder al wel kritisch had gereageerd.

  Wat kunnen wij verwachten van een Mediaraad die kennelijk niet houdt van tegenspraak en kritische vragen?

  Dit lijkt de zoveelste miskleun van het gemeentebestuur op het gebied van communicatie te worden.

  • Nogmaals: U wilt dus dat alle burgers aan een openbaar gemaakt journalistieke productie meewerken. Dat doet geen journalist, die altijd voor een medium werkt. Logisch dat de Mediaraad niet reageerde. Wat u wilt, is volstrekte onzin. Geen medium trapt er in als de journalist in kwestie in feite zegt: Ik wil mijn productie door alle inwoners laten maken. En de reacties kunnen alle andere media publiceren. Onzin.

 31. U heeft het niet goed begrepen. U baseert zich op oude gedachten en situaties. We moeten echter vooruit naar meer directe democratie.

  Het gaat hier om gesubsidieerd onderzoek waarbij concurrentie in het algemeen belang juist zeer welkom is, of althans zou moeten zijn.

 32. “Logisch dat de Mediaraad niet reageerde,” schrijft Johan Bos. Publiek debat op z’n Amstelveens..

  Ik had graag de reactie van de MR gezien op JB’s bewering dat geen enkel medium een journalistiek artikel zou publiceren waaraan inwoners hadden meegewerkt.

  Dit had een interessante discussie kunnen zijn.

 33. Wij vinden kritische en betrouwbare informatie voor de bewoners van groot belang”, zegt voorzitter Monda Heshusius de Mediaraad.

  “Heeft u meer vragen, dan kunt u met ons in contact komen via de website. Met vriendelijke groet, Piet de Blaauw.”

  Op dit forum maken de leden van de Mediaraad hun toezeggingen niet waar want zij laten heldere vragen onbeantwoord.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.