Volgens Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland houdt Schiphol zich “tijdens de wedstrijd” niet aan de gemaakte afspraken. De gedeputeerde Tekin hield een pleidooi voor wettelijke verankering van afspraken. Hij reageerde daarmee op de kritiek van diverse fracties in Provinciale Staten over de ontwikkelingen bij bij de luchthaven, naar aanleiding van het mislukken van het overleg binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Op initiatief van de PvdA vroegen meerdere fracties aan Gedeputeerde Staten (GS) hoe zij deze ontwikkelingen beoordelen.  Volgens Tekin kunnen er pas na de door hem voorgestelde (rechts)zekerheid nieuwe criteria komen om te bezien of groei in de toekomst nog mogelijk is. De bal ligt nu bij de minister, zei hij. Er is volgens hem een aantal thema’s (bijvoorbeeld CO2, luchtruim, Lelystad) waarvoor het Kabinet en de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het college blijft zich intussen als gesprekspartner inzetten voor hinderbeperking (zowel geluid als CO2-uitstoot). Het aantal nachtvluchten moet terug van 32.000 naar 29.000 per jaar en misschien nog wel lager. De gedeputeerde pleit voor een verbod tijdens een deel van de nacht.

Regenboog

Ook over de ‘regenboog’ spraken PS. Eind 2017 diende GroenLinks een initiatief in om van Noord-Holland een Regenboogprovincie te maken. Doel: een impuls geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ+’s in Noord-Holland. Na brede steun destijds bracht de partij nu een tweede initiatiefvoorstel in. Dit keer samen met de PvdD, de SP, D66, de PvdA en de VVD. Rosan Kocken, indiener van het ‘initiatief 2.0’, zei meer te willen doen dan het hijsen van een vlag. “Wij gaan echt aan de slag.” Alleen de PVV stemde tegen.

Om “inclusief werkgeverschap” in de provinciale organisatie meer te bevorderen, stellen de indieners voor een “roze-werkgroep” daarover te laten adviseren. Ook willen zij een jaarlijks symposium & werkatelier over inclusief werkgeverschap organiseren voor bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten. Bij deze bijeenkomsten staat steeds een ander ‘roze’ thema centraal. Gedeputeerde Cees Loggen gaat er graag mee aan de slag, zei hij. Loggen komt met een concrete invulling van dit initiatief.

 “Energie in transitie”

In het rapport “Energie in transitie” doen de vijf provinciale Rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen. Ook hebben de rekenkamers aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter zichtbaar te kunnen maken wat de bijdrage van de provincies is. Om zo te zorgen dat provincies van elkaar kunnen leren en om te kunnen sturen op doelen die veelal ver in de toekomst liggen. Het rapport kon bij het gros van de Staten op veel waardering rekenen en leidde tot een levendige discussie.

Windmolens

De Partij voor de Dieren kwam met een motie, waarin werd geconstateerd dat het tempo van de CO2-reductie te laag is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en dat het in de provincie ontbreekt aan een beleid voor kleine en sociale windmolens. Sociale windmolens bieden burgers en gemeenschappen de kans te delen in de voordelen van de energietransitie en kleine turbines bieden weer perspectief voor ondernemers. Het is aan de nieuwe Staten hier mee aan de slag te gaan. De motie werd aangenomen.

Busstations

De SP wilde ‘Verbetering van het wachtcomfort op busstations’ en vond dat provincie daarin heeft, ook al zegt GS dat dit een zaak is van de gemeenten. Volgens Statenlid Bruggeman zijn de wachtgelegenheden onvriendelijk, naargeestig ogend en weer en wind hebben er naar zijn mening vaak vrij spel. De provincie zou als concessieverlener en verantwoordelijke voor het regionaal busvervoer gemeenten actief moeten benaderen over de wachtruimten, zei hij.

Gedeputeerde Post hield eraan vast dat gemeenten het zelf moeten doen. GS willen geen geld uitgeven aan wachtruimten die niet van de provincie zijn. Zij is niet verantwoordelijk voor beheer en onderhoud, zei Post. Ze wees op de subsidieregeling waar gemeenten gebruik van kunnen maken. De gedeputeerde is bereid gemeenten hier nog een keer op te attenderen. De motie werd niet aangenomen. VVD, D66, PvdA, CDA en PVV stemden tegen.

Greenport

PS besloten € 11,3 miljoen beschikbaar te stellen voor het project Realisatie OLV Greenport Aalsmeer. Dit is een onderdeel van een programma dat de logistieke processen en de doorstroming van het vrachtverkeer in het gebied rondom de bloemenveiling en Schiphol verbetert. Ook besloten PS tot een wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017. Hiermee is de kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven, gewijzigd.

2 COMMENTS

  1. Eén ding is zeker: Er zullen altijd nieuwe criteria komen ‘om te bezien of groei in de toekomst nog mogelijk is’. Groei moet, ook ten koste van leefbaarheid en duurzaamheid. Voor de mensen die hierover beslissen, tellen dat soort ‘vage’ dingen niet mee.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.