De voormalige PvdA-wethouder van Amsterdam Carolien Gehrels zou volgens sommige raadsleden een goede burgemeester van Amstelveen zijn. Zij miste dat ambt in Amsterdam, omdat de meerderheid van de gemeenteraad in een urenlange geheime vergadering koos voor Femke Halsema van GroenLinks, waarmee voor het eerst geen PvdA-er eerste burger van de stad werd. Halsema heeft, in tegenstelling tot Gehrels, overigens geen enkele bestuurlijke ervaring.

Gehrels maakte acht jaar lang deel uit van het Amsterdamse college van B&W, maar besloot vier jaar geleden terug te keren naar het bedrijfsleven. Zij kreeg een hoge functie bij advies- en ingenieursbureau Arcadis (voorheen Heidemij) en adviseert daar Europese steden op het gebied van de leefbaarheid.

Nieuwe verordening

In de vertrouwenscommissie voor het voordragen van een nieuwe burgemeester komen niet meer alleen de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad. Dat wordt in een nieuwe verordening vastgelegd, die de gemeenteraad na de zomer vaststelt. Eind vorige week hebben de fractievoorzitters daarover achter gesloten deuren vergaderd. In elk geval één fractievoorzitter wil dat iemand anders namens zijn partij in de commissie gaat zitten.

Profielschets klaar

In de vergadering van de gemeenteraad, waarbij ook de Commissaris van de Koning in Noord-Holland aanwezig zal zijn, wordt ook de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld door de gemeenteraad. Die is op misschien een enkele komma na klaar, melden zowel ChristenUnie als SP. Afstoffen van de vorige profielschets, noemt VVD-fractievoorzitter Kees Noomen het.

De vertrouwenscommissie werkt, na te zijn ingesteld, op grond van de wet en de nieuwe verordening in het geheim en beoordeelt de sollicitanten, van wie alleen de uitverkorene wettelijk bekend mag worden. Het is de leden van de commissie te spreken met iemand anders dan met elkaar.

Dat Gehrels de boot in Amsterdam miste, komt naar verluidt voornamelijk doordat GroenLinks daar nu de grootste fractie is en de benoeming van de burgemeester aldus een politieke werd.

15 REACTIES

 1. JB, op 10 juni schreef u in ‘Burgemeester op z’n vroegst in mei’ (AvBlog 10/6 jl schreef u: “In het diepste geheim is een vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de gemeenteraad, aan het werk gegaan.” Dat klopte dus inderdaad niet, maar dat wilde u niet toegeven.

  • Misschien had in beter kunnen zeggen dat de vertrouwenscommissie in wording (op basis van de oude verordening bestaande uit de fractievoorzitters) in het geheim bijeen is geweest. Ach, ik ben nooit te beroerd een fout toe te geven. Heb ik u trouwens nooit zien doen. Maar u bent absoluut foutloos natuurlijk.

 2. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Ik ben benieuwd of het geheime overleg van de fractievoorzitters voldoet aan de voorwaarden die door de gemeentewet aan geheimhouding worden gesteld. Een ‘vertrouwenscommissie in wording’ heeft volgens mij geen formele status op grond waarvan zij geheimhouding kan claimen. Als ik het fout heb, dan hoor ik dat graag.

  Welke fout had ik volgens u moeten toegeven?

 3. Ben benieuwd wie die sommige raadsleden zijn die Carolien Gehrels een geschikte kandidaat vinden en vooral ook wat hun argumenten zijn. Gelet op de brief die Bas Eenhoorn enkele maanden geleden schreef aan de Commissaris van de Koning kan ik mij immers niet voorstellen dat haar profiel aansluit op de nog aan te passen profielschets.

  Verder is de vraag of zij zelf wel voor de ‘troostprijs’ zou willen gaan en of je met haar Amsterdamse ‘roots’ niet in zekere zin het Paard van Troje binnenhaalt.

  Ben je niet een beetje voor de gek gehouden met deze informatie Johan?

 4. We gaan toch niet weer dezelfde fout maken als met die CDA-er die recent, omwille van het grote geld, na drie jaar alweer weg was. Ook hier lag een kapitale inschattingsfout van diezelfde (geheime) adviescommissie aan ten grondslag.

 5. Waarom zou de VVD instemmen met een PvdA burgemeester terwijl diezelfde PvdA in Amstelveen met hakken over de sloot 3 van de 37 zetels heeft. Gehrels is bovendien met name mbt het Stedelijk Museum flink de mist ingegaan als wethouder.

  Na een kort mislukt CDA uitstapje, is de VVD nu met haar waarnemer terug op de burgemeesterstoel. Waarom zou de dominante VVD niet een of ander uitgerangeerd VVD-figuur willen benoemen? Er staan er zat te trappelen. Wie weet wil Erik van der Burg wel, dat is geen uitgerangeerd figuur trouwens. En wie weet vinden ‘sommige’ raadsleden ook dat een goed idee!?

  Er is een niet openbaar gremium met fractievoorzitters en de (waarnemend) burgemeester. Het heet Presidium. Grote kans dat dit daarin is besproken.

  De oude verordening maakte het ook mogelijk dat fracties iemand anders dan fractievoorzitter voordroeg in de toenmalige vertrouwenscommissie.dat is niet nieuw.

  Trouwens de kop en de eerste zinnen van het stuk zijn suggestief. Er zijn vast nog 10 namen te vinden waarvan ‘sommige’ raadsleden in Amstelveen vinden dat die een goede bugemeesterskandidaat voor Amstelveen zou zijn. Er gaan niet ‘sommige’ raadsleden over de benoeming. De vertrouwenscommissie geeft twee namen. De voltallige gemeenteraad mag vervolgens in meerderheid IEDEREEN (niet alleen die twee) voordragen die ze goeddunkt.Waarna de Commissaris van de Koning een kandidaat doorstuurt en de minister/koning mag benoemen. Bij elk van de stappen is er een blokkeermogelijkheid.

  • Eltjo, er bestaat gelukkig niet zoiets als een ‘niet openbaar gremium’. Ook de vergaderingen van het presidium zijn in principe openbaar. Het besluit om een vergadering niet openbaar te laten zijn, moet iedere keer onder voorwaarden worden genomen. Ook geheimhouding van stukken of het besprokene moet uitdrukkelijk worden opgelegd. Dit mag alleen als er een gegronde reden voor is die in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur wordt genoemd.

 6. Het presidium is een raadscommissie. In art 18 van de ‘Werkwijze van de raad en de raadscommissies Openbaarheid vergaderingen raadscommissies’ staat dat de vergaderingen openbaar zijn. De deuren worden alleen gesloten wanneer ten minste een vijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of als de commissievoorzitter het nodig oordeelt. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

  Als dit in Amstelveen anders gaat, dan lijkt mij dit in strijd met letter en geest van art 83 van de gemeentewet.

  In andere gemeenten is dit duidelijker geregeld. Lees bij voorbeeld het Reglement van Orde van het presidium van de gemeenteraad van Hilvarenbeek
  (Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-122259.html )

  Het presidium vergadert in principe niet over politieke kwesties en zeker niet in het geheim.

  • App: artikel 18 spreekt alleen over de ‘raadscommissies’. De definitie raadscommissie is omschreven in artikel 9 van diezelfde verordening.
   Het Presidium voldoet daar niet aan. Ik zie dat Hilvarenbeek het presidium zo openbaar als mogelijk heeft ingesteld en dat is mooi.

   In Amstelveen staat nergens dat de presidiumvergaderingen, verslagen van het presidium en de agenda van het presidium openbaar zijn. De verordening zegt ook niet of het presidium een ex artikel 83 gemeentewet bestuurscommissie is, dus 1-op-1 daar naar refereren is lastig.

   Kortom ik heb nergens ooit een agenda of openbaar verslag van het presidium van Amstelveen gezien.

   Je kan altijd een Wet Openbaarheid Bestuursverzoek indienen…

   Maar aan de hand hiervan lijkt het me een niet-openbare commissie, althans niet actief openbaar. Het kan zijn dat oficieel het niet de bedoeling politieke kwesties te bespreken in het presidium de werkelijkheid is weerbarstiger.

 7. Persoonlijk vind ik dat mevr. Gehrels een hele kundige en degelijke indruk maakt en dat zij een stevig trackrecord heeft. Van mij mag ze de functie krijgen, haar partij is dan niet zo belangrijk.

 8. Eltjo, als het presidium geen raadscommissie is, wat is het dan wel? Als het presidium geen basis heeft in de gemeentewet, heeft het geen gedelegeerde bevoegdheden en kan het geen rechtsgeldige besluiten nemen.

  In andere gemeente wordt het presidium benoemd door de gemeenteraad. In Amstelveen is het presidium ingesteld in de verordening ‘Werkwijze van de raad en de raadscommissies’. In art 3 daarvan staat: “Er is een presidium van de raad, bestaande uit de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de fractievoorzitters.” Een raadscommisie, dus.

  De artikelen 82, 156 en 165 van de Gemeentewet vormen de wettelijke basis voor het instellen van commissies met gedelegeerde bevoegdheden van de raad of burgemeester en wethouders. Op grond daarvan mag in beginsel iedere bevoegdheid van deze colleges (behoudens uitzonderingen) worden gedelegeerd aan een commissie.

  Ik noemde Hilvarenbeek als een voorbeeld van een gemeente met een voorbeeldig ‘Reglement van Orde van het presidium van de gemeenteraad’. Zie ook bij voorbeeld Emmen (https://www.gemeenteraademmen.nl/achtergrond/presidium.html ): “Het presidium is een onafhankelijke agendacommissie.”

  Het presidium heeft bepaalde taken, zoals het maken van de voorlopige agenda van de commissie- en raadvergaderingen, voorstellen doen aan de raad over de werkwijze en de organisatie van de raad en de commissies, het achteraf bespreken van het functioneren van de raad en raadscommissies, het maken van een schema voor de raads- en commissievergaderingen en het aansturen van de griffier.

  De wet openbaarheid van bestuur is in dit verband ook het lezen waard. In art 2 van het hoofdstuk Openbaarheid staat:
  “1 Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
  2 Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.”

  Ik heb nog niet kunnen vinden dat een raadscommissie als het presidium altijd in het geheim mag vergaderen. Ik ben benieuwd naar wat jij daarover te weten bent gekomen.

 9. Het presidium is het presidium. Heeft de taken zoals in de verordening is opgenomen.

  Volgens de Amstelveense verordening neemt het presidium nauwelijks formele beslissingen:
  – het vaststellen van het werkplan van de griffie
  – wijzigen vergaderschema dat door het voorzittersoverleg was vastgesteld
  – instellen of afschaffen spreektijdregelingen
  – zitplaatsenplan raad
  – bepalen procedure behandeling begroting en programmarekening

  Verder overleg met burgemeester, het doen van voortellen mbt fractievergoedingen en werkgeverschap griffie die dan weer kunenn worden gedegelegeerd aan een werkgeversdelegatie.

  Naar mijn idee is het daarmee geen commissie volgens de gemeentewet. Zie niet in wat de door jou genoemde gemeentewetsartikelen hiermee van doen hebben.

  Wat andere gemeenten doen is mooi maar telt niet voor Amstelveen.

  Het presidium maakt in Amstelveen helemaal geen agenda’s en heeft zoals je ziet minder taken. Het voorzittersoverleg die bepaalt de agenda en de vergaderschema’s.

  Denk dat we ondertussen ver van het oorspronkelijke onderwerp af zijn, deze discussie heeft weinig zin. Tenzij je een beroep doet bij de gemeente met een verzoek op de Wet Openbaarheid ‘bestuur om de agenda’s en de verslagen van het presidium openbaar te krijgen in combinatie met de ‘vertrouwenscommissie in wording’. Tot die tijd is discussie beetje zinloos.

 10. Nogmaals: Als het presidium geen raadscommissie is, wat is het dan wel? Zonder wettelijke basis heeft het presidium geen andere bevoegdheden mbt geheimhouding dan een gewone raads- of bestuurscommissie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.